15/02/2016

Antwerpen, 15 februari 2016 – Vorige week trok een Vlaamse delegatie onder leiding van Antwerps schepen voor Cultuur, Economie en Stads- en Buurtonderhoud, Philip Heylen voor een tweede keer op VN-missie naar Beiroet om er samen met UNEP mee te werken aan een mogelijke oplossing voor de afval-impasse waarin Libanon nog steeds verkeert. Philip Heylen was voor deze missie opnieuw vergezeld van Danny Wille, algemeen directeur van de OVAM. Daarnaast zijn dit keer ook Johan Bonnier, directeur van de West-Vlaamse intercommunale IMOG (als vertegenwoordiger van Interafval) en Ive Vanderreydt, project manager bij VITO, meegereisd.

Samen met UNEP drong de delegatie er tijdens een vier dagen durende missie op aan om zo snel mogelijk te starten met de invoering van een duurzaam en geïntegreerd afval- en materialenbeleid en de uitwerking van een totaaloplossing in Libanon zelf. Het is verheugend vast te stellen dat de geesten van zowel politici als van de ministeries, beleidsmensen en diverse stakeholders sinds de vorige missie in oktober 2015 in deze richting zijn opgeschoven.

Het multidisciplinair team stelde vast dat Libanon wel degelijk over voldoende kennis, know-how en plannen beschikt om samen met UNEP en Vlaamse experten dit beleid concreet verder uit te werken en in de praktijk te realiseren. Als eerste belangrijke stap dient het parlement een geïntegreerde duurzame afvalwetgeving goed te keuren, die de basis moet vormen voor een instrumentenmix met preventie, het principe “de vervuiler betaalt”, een afvalhiërarchie en producentenverantwoordelijkheid,... Daarnaast moet werk gemaakt worden van het opstarten van proefprojecten met lokale besturen, het oprichten van een onafhankelijk centraal afvalstoffenagentschap naar het voorbeeld van de OVAM, het implementeren van het eindverwerkingsplan inzake het oprichten van afvalenergie-installaties en “state of the art” stortplaatsen.

UNEP en het Libanese ministerie van leefmilieu zullen op zeer korte termijn een memorandum of understanding afsluiten om met steun van de Vlaamse partners de Libanese overheid te helpen om de intenties in de praktijk om te zetten. Het was positief vast te stellen dat in tegenstelling tot de missie in oktober 2015, zowel de eerste minister, de minister van landbouw (die tijdelijk verantwoordelijk is voor het afvaldossier), het ministerie van leefmilieu, als de diverse publieke stakeholders vertrouwen hebben in UNEP en vooral in de Vlaamse delegatie om hen bij te staan bij deze zeer grote uitdaging.

De afvalcrisis waarmee Libanon sinds 17 juli 2015 worstelt, heeft de regering ertoe aangezet om gedurende 18 maanden al het afval van de regio Beiroet en Mount Libanon (2.500-3.000 ton/dag)  en al het afval dat in de voorbije 7 maanden overal werd gedumpt, te exporteren. De Vlaamse delegatie uitte haar bezorgdheid en heeft samen met UNEP zowel bij de regering als bij de administratie en het private bedrijf dat de export zal verzorgen, aangedrongen om alle internationale milieuregels na te leven en te zorgen voor een verwerking volgens de best beschikbare technieken. Een goede monitoring en transparante communicatie zijn hierbij cruciaal, zeker om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Op dit laatste moet door de regering sterk ingezet worden. Er heerst  immers een enorm wantrouwen bij de bevolking en de stakeholders ten aanzien van de politici waardoor nieuwe initiatieven moeilijk van de grond komen.

Deze missie was voor de vier deelnemende partners nog eens een bevestiging dat Vlaanderen aan de top staat voor wat betreft het afval- en materialenbeleid. De sterkte van de Vlaamse aanpak en het Vlaamse expertenteam schuilt in de praktijkkennis en het inzicht zowel in concrete beleidsmaatregelen als in technologische oplossingen. De OVAM, de lokale besturen en VITO beschikken over meer dan voldoende bagage om deze expertise uit te dragen in het buitenland.

Engagementsverklaring

Dit heeft de betrokken partijen, die vorig jaar in Antwerpen samen ook het Wereldcongres van de International Solid Waste Association hebben georganiseerd, ertoe aangezet om een engagementsverklaring uit te werken.

Het staat immers vast dat een inbreng van Vlaamse kennis en ervaring over afval- en materialenbeheer binnen een circulaire economie niet alleen voor Libanon, maar ook voor tal van andere landen, regio’s en steden van onschatbare waarde kan zijn. Internationale samenwerking en het nastreven van een verbetering van afval- en materialenbeheer wereldwijd liggen in de lijn van de maatschappelijke doelstellingen van de ondertekenende partijen. Deze verbinden zich er daarom toe om, in het kader van deze en eventuele toekomstige concrete vragen van UNEP, na te gaan in welke mate ze samen met andere complementaire Vlaamse partners een actieve rol kunnen spelen bij het verlenen van bijstand aan UNEP en diverse overheden in hun zoektocht naar een oplossing voor concrete afval- en materialenproblemen binnen een regionale en mondiale circulaire economie.

Deze engagementsverklaring én opgedane ervaring kunnen de start betekenen van een brede inzet van Vlaamse deskundigheid (overheid, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven) in gelijkaardige regio’s.

 

Deel dit artikel
+32 14 33 58 92