Beschikbare jobs

New

PROJECT MANAGEMENT OFFICER

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 
 • Je staat in voor het reactief en pro-actief ontzorgen van de onderzoekers en het management door de niet-inhoudelijke omkadering van projecten en projectvoorstellen te verzorgen.
 • De focus ligt daarbij op de meer uitdagende projecten, cf. met meerdere partners, met een complexe financieringsstructuur, nieuwe opdrachtgevers, internationale context,… Meer specifiek sta je in voor:
  • Het invoeren, opvolgen en aanpassen van budgetten in VITO’s ERP-systeem Maconomy
  • Het stroomlijnen en integreren van de input van consortiumpartners bij de voorbereiding van project proposals, en het administratief en financieel opvolgen van de input van de partners in projecten
  • Juridische aspecten m.b.t. contracten, subcontractors, consortium agreements, NDA’s, etc.
  • Het professionaliseren van de niet-inhoudelijke paragrafen (voorstelling VITO, schema’s projectmanagement, …) van onze offertes en proposals
  • De communicatie met (potentiële) opdrachtgevers rond de modaliteiten van project(voorstell)en, bijvoorbeeld het uitvlooien van de te hanteren tarieven
 • Daarnaast sta je in voor het opstellen en implementeren van standaard werkmethodes en periodieke management- en voortgangsrapportages binnen de unit. Je koppelt inzichten over trainingsnoden terug aan UM.
 • Je rapporteert aan de unit manager en hebt dagdagelijkse afstemming met de projectenmanagers en business developers binnen de unit. Tevens ben je in nauw overleg met de centrale ondersteunende diensten (contractadministratie, research office, etc.).
New

PHD POSITIE ONTWIKKELING VAN EEN IMMUNO PEPTIDOMICS PLATFORM VOOR TOEPASSING IN DIAGNOSTIEK.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.

Link naar vacature

New

DATA SCIENTIST ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR RECYCLING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is

R&D PROFESSIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
 • Als onderzoeker, adviseer je industrie en beleidsmakers op Vlaams en internationaal niveau op het gebied van de ontwikkeling van hun lange termijn energie- en klimaatstrategie.
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van techno-economische optimalisatie- en simulatiemodellen van het energiesysteem, met een focus op ‘Power to x’, ‘carbon capture and utilisation’, de (petro)chemische en staalsector. Je maakt daarbij gebruik van internationaal ontwikkelde software zoals VEDA-TIMES, naast andere tools.
 • Je interpreteert de modelresultaten en op basis hiervan formuleer je wetenschappelijke adviezen op maat van de behoeften van de klant. Je rapporteert de onderzoeksresultaten naar de klanten (overheid en industrie) en naar de wetenschappelijke gemeenschap.
 • Je bouwt actief je kennis rond energiesystemen/strategieën/modellen uit aan de hand van literatuur, cursussen en ervaring. Binnen jouw expertisedomein van techno-economische energiemodellering, volg je actief de trends en de studies van andere consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten.
 • Je werkt in een team, maar voert ook zelfstandig onderzoeksprojecten uit.
 • Je identificeert routes voor nieuwe ontwikkelingen en speelt een actieve rol in het uitdiepen van onderzoeksvragen voor industriële sectoren en federaties.
 • Je assisteert in het schrijven van offertes, onderzoeksvoorstellen en in het zoeken van fondsen.
 • Bovenal denk je mee over de rol van energietechnologie in het Belgisch en Europees energiesysteem op de dag na morgen!     

PHD POSITIE 3D GESTRUCTUREERDE SORBENTEN VOOR METAALTERUGWINNING UIT VLOEIBARE STROMEN.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD-positie.

Link naar vacature

R&D PROFESSIONAL MILIEUTECHNOLOGIE EN -BELEID

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Je werkt als R&D Professional binnen het kenniscentrum ´Beste Beschikbare Technieken´  (BBT, zie www.emis.vito.be/bbt) mee aan maatschappelijk relevante studies voor overheden en industrie in binnen- en buitenland.

De voornaamste taak is het uitwerken van BBT- en BREF-studies, waarin we op Vlaams en Europees niveau onderzoeken hoe een industriële sector de  milieu-impact kan beperken en wat daartoe aanbevelingen zijn voor aanpassing van regelgeving (VLAREM, IED).  Deze  kennis pas je ook toe in projecten voor overheden op het gebied van milieubeleid of in projecten voor industriële spelers waarin we de door hen toegepaste of ontwikkelde technologieën evalueren.

Daartoe neem je deel aan nationale en internationale besprekingen waar je je resultaten toelicht, adviezen formuleert en Vlaanderen mee op de kaart zet op het vlak van duurzame procesinnovaties die de milieu-impact beperken.


FINANCIAL ACCOUNTANT

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

VITO is een toonaangevende onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. VITO levert intelligente en kwalitatief hoogwaardige oplossingen die een concurrentievoordeel kunnen betekenen voor grote en kleine bedrijven. VITO biedt objectief onderzoek, studies en adviezen op basis waarvan de industrie en de overheid hun toekomstig beleid kunnen bepalen. VITO telt zowat 900 medewerkers die mee vorm geven aan internationale projecten over de ganse wereld.  De afdeling Finance ondersteunt in samenwerking met de andere interne diensten de business units in het bereiken van hun ambitieuze doelstellingen. Het Finance team bestaat uit een 15-tal personen en wordt aangestuurd door de Manager Finance en Procurement. Om onze dienstverlening naar de business units verder te optimaliseren en  te professionaliseren, zijn we op zoek naar een (m/v) FINANCIAL ACCOUNTANT:


 • Je zorgt een correcte boekhoudkundige verwerking van inkomende facturen en draagt bij tot een correcte facturatie en afrekening van projecten.

 • Je staat in voor de reallocatie van kosten.

 • Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het aanbieden van day-to-day support. Je draagt bij aan een goede relatie met interne en externe stakeholders.

 • Je voert negotiaties met auditors betreffende de afgerekende projecten.

 • Samen met het team breng je het AR/AP proces in kaart, doe je voorstellen ter verbetering en draag je actief bij aan de verdere digitalisering van de facturaties.

 • Je beheert de masterdatafiles. Als problem solver los je alle issues op betreffende inkomende en uitgaande facturen of speel je deze door aan de juiste personen. 

PHD POSITION NANOSTRUCTURERING HET TITANIUM OPPERVLAK VAN POREUZE STRUCTUREN.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.

link naar vacature

POSTDOC MATERIAALSYNTHESE

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandse tekst, gezien Engels noodzakelijk is voor functie.

POST-DOC BIG DATA FOR ADVANCED RECYCLING

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

 Only available in English.

 

R&D PROFESSIONAL OMICS DATA SCIENTIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO zet met haar onderzoeksprogramma Gezondheid volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Om gezondheidsgerelateerd onderzoek nog beter te vertalen naar oplossingen voor de medische wereld en beleid willen we onze expertise in moleculair onderzoek verder versterken door innovatie op vlak van data science, analytiek en biomerkeronderzoek. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een nieuwe collega met omics data science expertise om ons team te versterken.

 

 • Als professional werk je samen met het team aan data science projecten, focus op omics data . Je bent verantwoordelijk voor de systeembiologische insteek door het ontwikkelen en toepassen van data science en bioinformatica algoritmes, beyond the state of the art. Integratie van klassieke bio-informatica technieken met machine learning en ‘big data’ technieken is één van de uitdagingen.
 • Je werkt nauw samen met de projectenmanager, je collega’s van het projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor collega’s en de klant.
 • Je inspireert door de mogelijkheden van een systeembiologische aanpak zeer tastbaar te maken voor teamleden binnen hun achtergrond.
 • Je neemt initiatief om in nieuwe onderzoeksvoorstellen het systeembiologisch denken op te nemen, in samenspraak met je leidinggevenden en teamleden
 • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.
 • Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met onderzoeks- en valorisatiepartners met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van preventieve gezondheid.

ANALIST DUURZAME CHEMIE

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

VITO’s unit rond duurzame chemie zoekt antwoorden op de uitdagingen van de chemische industrie, nl. duurzaamheid introduceren door het optimaliseren van industriële processen (doing more with less), het inzetten van alternatieve grondstoffen (CO2 en biomassa), minder afval, lagere kosten en verhoogde efficiëntie van productieprocessen.

Het ontwikkelen van deze nieuwe processen en grondstoffen dient hand in hand te gaan met een doorgedreven analytische ondersteuning, voor analyse én optimalisatie van deze duurzame processen en producten.

 

Ons analytisch team heeft hiervoor een heel breed gamma aan technologie in huis: van heel eenvoudige tot erg gesofisticeerde apparatuur.
Onze klanten en partners zijn spelers in de chemie, voeding, farmacie, … 

 

Momenteel zijn we voor de uitbreiding van ons analytische team op zoek naar een gedreven lab professional voor organische analyses van duurzame chemische processen en producten.

 

Wil je hier graag aan bijdragen?
 
Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je wordt ingeschakeld in het realiseren van  uiteenlopende analyseopdrachten binnen de unit duurzame chemie. Samen met de projecttrekker denk je mee over de aanpak van de analysen en maak je inschatting over de te leveren inspanningen (tijd en middelen).
 • De focus ligt daarbij op analyses op basis van chromatografische technieken (GC, LC en GPC) gekoppeld met detectiemethoden (MS, DAD, RID, ELSD, UV, FID, PAD).
 • Je bent verantwoordelijk voor het ganse analyseproces gaande van monstervoorbereiding, ontwikkeling en validatie van de meest geschikte meetmethode, uitvoeren van metingen, kwaliteitscontrole,  interpreteren van de verkregen ruwe data en de daaraan gekoppelde dataverwerking en rapportering. Je waakt erover dat de analysen worden uitgevoerd binnen de opgegeven deadlines en beschikbare budgetten.
 • Je voert deze taken uit in samenwerking met de andere leden van het analytisch team en rapporteert aan de projecttrekker.
 • Je denkt actief mee in het ontwikkelproces van nieuwe methoden en het verbeterproces van bestaande applicaties.
 • Je communiceert zelfstandig en tijdig over de voortgang van het werk en eventuele onvoorziene omstandigheden, waarvoor je zelf een plan van aanpak tot een oplossing uitwerkt.

POSTDOC DEVELOPMENT BIOPOLYMERS

België
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar, aangezien een geode kennis van het Engels noodzakelijk is. Link naar de Engelstalige vacature


   

R&D EXPERT DATA-SCIENCE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De VITO Data Science Hub ontwerpt, ontwikkelt, test en valoriseert data-intensieve algoritmes ter verbetering van de duurzaamheid in de domeinen Energie, Materialen, Chemie, Gezondheid en Landgebruik. Het is een horizontale structuur op corporate niveau. Deze hub focust op:

 • Strategievorming voor data science op corporate niveau
 • Multidisciplinaire data-intensieve projecten
 • Ondersteuning en coaching van medewerkers aangaande machine learning en geautomatiseerde data analyse
 • Het mede-ontwikkelen van herbruikbare software en het verhogen van de TRL (technology readyness level)

FUNCTIE

 • Je focust op het ontwerpen en ontwikkelen van herbruikbare software waarin data-science een centrale rol speelt
 • Je werkt samen met een 5-tal collega’s
 • Je begeleidt medewerkers binnen verschillende VITO departementen over het gebruik van data-science technieken
 • Je participeert aan opleiding, vorming en coaching van de medewerkers binnen de verschillende VITO afdelingen
 • Je breidt je kennis en expertise uit en volgt de trends binnen de data-science gemeenschap
 • Je publiceert onderzoeksresultaten (in samenwerking met PhD studenten) en presenteert op internationale fora
 • Je neemt actief deel aan het uitschrijven van onderzoeksvoorstellen en het werven van nieuwe projecten
 • Je zoekt mee naar nieuwe IP mogelijkheden en valorisatie initiatieven, gelinkt aan de acticiteiten van je afdeling

R&D PROFESSIONAL ONLINE MEETDATA - INTERNET OF WATER

Kortrijk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Internet of Water” (IoW) project beoogt binnen een termijn van 4 jaar een operationeel meet- en voorspellingssysteem op basis van duizenden sensoren uit te bouwen dat kwaliteitsaspecten zoals bv. verzilting en nitraatgehalte van de bovengrondse en ondergrondse watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en mogelijkheden biedt voor aansturing en beheer ikv het waterbeleid in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst het IoW-project te gebruiken als een katalysator voor het gedeeld opzetten van een data-infrastructuur waarmee de uitdagingen voor het toekomstig waterbeheer 2.0 kunnen ingevuld worden.

 

Voor het IoW project zijn we op zoek naar een gedreven onderzoeker die digitale waterdata verzamelt en analyseert en verwerkt tot informatie voor de eindgebruikers.  Je volgt de dynamiek in de monitoring-, data- en IoT markt op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van operationele diensten of producten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor de overheid in een Vlaamse en internationale context. Je rapporteert aan de VITO projectleider en werkt zeer nauw samen met waterexperten en IT specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng in het Internet of Water m.b.t.:

 • Design en realisatie van continue waterkwaliteitsmonitoring met multi-parametersondes voor de IoW use cases van de VMM, inclusief het veldwerk.
 • Actief opvolgen van de werkgroep sensordesign en veldinstallatie.
 • Datacaptatie en verwerking van de data van het IoW waterkwaliteitssensornetwerk in de IoW use cases van de VMM.
 • Ontwikkeling van expert-gebaseerde algoritmes voor de verwerking van waterdatasets.
 • Meewerken aan een organisatorische architectuur voor een verdere uitrol van digitaal water in Vlaanderen.

FRONT END WEB APP DEVELOPER

Mol
IT
Beschrijving: 

Front-end web app developer met interesse in duurzaamheid


Ben jij een front-end web app developer met interesse in duurzaamheid en innovatie? Is UX key voor jou? Dan zijn wij op zoek naar jou.


FRONT-END WEB APP DEVELOPER


VITO observeert, evalueert, visualiseert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Met focus op duurzaamheid en maatschappelijk relevantie, adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik op basis van onder andere specialistische sensoren, voorspellende algoritmes en geo-ruimtelijke oplossingen.
Het IT-team heeft een focus op het gebruiksvriendelijk aanbieden van complexe onderzoeksmodellen via web- of desktopapplicaties. Binnen de unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO kan je écht het verschil maken en mee werken aan een betere wereld.

 • Je werkt, samen met je collega’s, in nauw verband met verschillende onderzoekers die elk expert zijn binnen hun domein.
 • Verscheidene IT-projecten vallen onder jouw verantwoordelijkheid en je volgt het project van bij de analyse tot aan het eindresultaat nauwgezet op.
 • Jouw kennis en input bepalen mee de richting van het eindresultaat.
 • De gebouwde oplossing toets je af bij je klanten.
 • Je evalueert gebruikte methodes en doet voorstellen tot verbetering.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent communicatief en organisatorisch sterk om jouw projecten succesvol af te ronden binnen de vooropgestelde tijd, kwaliteit en budget.


POSTDOC SOL-GEL

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels vereist is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar gezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelse vacature.