Belangrijk

Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. De toegang tot en het gebruik van de website (hierna "website") houdt een algehele aanvaarding in van elke voorwaarde vervat in de onderstaande gebruikersvoorwaarden alsook van alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen en/of de bijkomende voorwaarden die elders op de website zijn vermeld. Indien u hiermee niet akkoord bent, dan dient u geen gebruik te maken van de website.

Inhoud website

De website (en de informatie op de website) is gecreëerd en wordt beheerd door VITO met de grootste zorg. Niettegenstaande het voorgaande kan VITO niet garanderen dat de Website en de informatie vermeld op de website (hierna "de Informatie") volledig, juist en up-to-date is. Indien technische fouten, drukfouten en/of andere onnauwkeurigheden aan VITO worden gemeld, zal VITO alle redelijke inspanningen leveren om de Informatie te verbeteren.

De website en de Informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld of kan geraadpleegd worden, wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". VITO WIJST NADRUKKELIJK ELKE GARANTIE BETREFFENDE DE WEBISTE EN/OF DE INFORMATIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DE AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OF DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VAN DE HAND.  VERDER GEEFT VITO GEEN GARANTIE (I) MET BETREKKING TOT HET FEIT DAT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN EN (II) TEN AANZIEN VAN HET ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de website (en de Informatie) geschiedt op eigen risico. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID, IS VITO VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE,  DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES AAN INFORMATIE, GEDERFDE WINST, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING OF ELKE ANDERE GELDELIJKE SCHADE) VOORTVLOEINDE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN VITO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

Gebruik van de website en verplichtingen

Door gebruik te maken van de website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven. U aanvaardt verder dat:

  • u de werking van de Website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken;
  • u niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website zonder dat u hiervoor de toestemming heeft bekomen - de toegang tot en het gebruik van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website is beperkt tot gebruikers die hiervoor de toestemming hebben;
  • u verantwoordelijk bent voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van uw paswoord en login en voor elke handeling die zal worden uitgevoerd via uw login en paswoord. U aanvaardt om VITO onmiddellijk te informeren wanneer u vaststelt dat uw login of paswoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruik of dat er sprake is van een schending van de geheimhouding. U dient u ervan te vergewissen dat u zich effectief uitlogt na elke sessie.

U heeft het recht om de Informatie op de website te bekijken, kopiëren en te downloaden op voorwaarde dat:

  • u geen wijzigingen en/of toevoegingen aanbrengt aan de Informatie die u heeft gekopieerd;
  • u de Informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden;
  • u de Informatie niet zal kopiëren of verspreiden op enig computernetwerk of andere media;
  • u de auteursrechtelijke verwijzingen en alle andere vermeldingen betreffende de eigendom op alle reproducties en/of kopieën opneemt.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn opgesomd vereisen de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VITO.