Belangrijk: Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. De toegang tot en het gebruik van de website (hierna "Website") houdt een algehele aanvaarding in van elke voorwaarde vervat in de onderstaande gebruikersvoorwaarden alsook van alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen en/of de bijkomende voorwaarden die elders op de website zijn vermeld. Indien u hiermee niet akkoord bent, dan dient u geen gebruik te maken van de Website.

Inhoud Website. De Website (en de informatie op de Website) is gecreëerd en wordt beheerd door VITO met de grootste zorg. Niettegenstaande het voorgaande kan VITO niet garanderen dat de Website en de informatie vermeld op de Website (hierna "de Informatie") volledig, juist en up-to-date is. Indien technische fouten, drukfouten en/of andere onnauwkeurigheden aan VITO worden gemeld, zal VITO alle redelijke inspanningen leveren om de Informatie te verbeteren. In geen geval echter is VITO verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale schade en/of gevolgschade die verband houdt met de Informatie en/of de gevolgen van het gebruik van de Informatie. 

De Website en de Informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld of kan geraadpleegd worden, wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". VITO WIJST NADRUKKELIJK ELKE GARANTIE BETREFFENDE DE WEBISTE EN/OF DE INFORMATIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DE AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OF DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VAN DE HAND.  VERDER GEEFT VITO GEEN GARANTIE (I) MET BETREKKING TOT HET FEIT DAT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN EN (II) TEN AANZIEN VAN HET ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE.

Beperking van aansprakelijkheid. Het gebruik van de Website (en de Informatie) geschiedt op eigen risico. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID, IS VITO AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE,  DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES AAN INFORMATIE, GEDERFDE WINST, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING OF ELKE ANDERE GELDELIJKE SCHADE) VOORTVLOEINDE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN VITO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

Gebruik van de Website en verplichtingen. Door gebruik te maken van de Website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven. U aanvaardt verder dat:

  • u de werking van de Website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken;
  • u niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de Website zonder dat u hiervoor de toestemming heeft bekomen - de toegang tot en het gebruik van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de Website is beperkt tot gebruikers die hiervoor de toestemming hebben;
  • u verantwoordelijk bent voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van uw paswoord en login en voor elke handeling die zal worden uitgevoerd via uw login en paswoord. U aanvaardt om VITO onmiddellijk te informeren wanneer u vaststelt dat uw login of paswoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruik of dat er sprake is van een schending van de geheimhouding. U dient u ervan te vergewissen dat u zich effectief uitlogt na elke sessie.

U heeft het recht om de Informatie op de Website te bekijken, kopiëren en te downloaden op voorwaarde dat:

  • u geen wijzigingen en/of toevoegingen aanbrengt aan de Informatie die u heeft gekopieerd;
  • u de Informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden;
  • u de Informatie niet zal kopiëren of verspreiden op enig computernetwerk of andere media;
  • u de auteursrechtelijke verwijzingen en alle andere vermeldingen betreffende de eigendom op alle reproducties en/of kopieën opneemt.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn opgesomd vereisen de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VITO.

Intellectuele eigendomsrechten. De Informatie en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Informatie zijn de exclusieve eigendom van VITO of haar licentiegevers, en zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving.

Behoudens andersluidende bepaling geldt voor alle Informatie:
Auteursrecht [jaar] VITO NV - Alle rechten voorbehouden

Links. Deze Website kan links bevatten naar andere websites die niet door VITO worden beheerd. Om deze redenen wijst VITO elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud die erop te vinden zijn. Het plaatsen van deze links heeft als enig doel de toegang tot informatie beschikbaar op het internet te vergemakkelijken. Het plaatsen van links naar andere websites houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in door VITO van de inhoud van deze websites. Indien u beslist om een website van een derde via deze link te raadplegen, dan geschiedt dit op eigen risico. VITO behoudt zich het recht voor om elke link op eender welk ogenblik te verwijderen.

Merken en handelsnamen. Alle benamingen, logos en andere tekens die in deze Website worden gebruikt, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van VITO.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank. De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de gebruiksvoorwaarden geschiedt conform de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de toepassing van de internationale verwijzingsregels. Iedere vordering of geschil met VITO, haar agenten, werknemers, rechtsopvolgers, overnemers en verbonden ondernemingen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken van Turnhout, die ter zake uitsluitend bevoegd zijn.

Wijzigingen. VITO behoudt zich het recht voor te allen tijde de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht door VITO van elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden op de homepage van de Website. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden is van toepassing vanaf het ogenblik van de aankondiging van de wijziging op de Website. Bijgevolg dient u op regelmatige wijze onderhavige gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen zodat u op de hoogte bent van de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden.

Aanvaarding. Door uw gebruik van de Website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd op het ogenblik dat u gebruik maakt van de Website. Hierbij doet u afstand van de vordering dat deze gebruiksvoorwaarden in elektronische vorm zijn opgesteld en niet ondertekend is door beide partijen.

Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken!

Deel dit artikel