R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

New

SENIOR R&D PROFESSIONAL DATA DRIVEN ALGORITHMS FOR ENERGY FLEXIBILITY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige tekst beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engels vacature.

JUNIOR R&D LUCHTMONITORING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO is het referentielaboratorium voor luchtmetingen in Vlaanderen. Het luchtmeet-team wil verder inzetten op innovatieve sensortechnieken die aanvullend aan de referentiemethoden en -apparatuur een veelvoud van data leveren met grote ruimtelijke en temporele spreiding.  Op die manier kan ook persoonlijke blootstelling van het individu in kaart gebracht worden of grotere gebieden ruimtelijk afgedekt worden. We zijn momenteel op zoek naar een enthousiaste junior R&D onderzoeker die dit team rond luchtkwaliteitsmonitoring wil versterken.

 

 • Je bent als junior onderzoeker verantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere onderzoeksprojecten binnen de  thema’s luchtkwaliteit en  klimaat. 
 • Specifiek werk je aan de verbetering  en uitrol van innovatieve sensormeetsystemen en netwerken. Hierbij komen zowel meet-technische aspecten, datacommunicatie en - opslag aan bod als de ontwikkeling van generieke dataplatformen.   
 • Daarnaast ligt je taak in inhoudelijke data-analyse, gebaseerd op degelijke kennis van verschillende data-analyse pakketten
 • Je genereert samen met je team klantgerichte oplossingen binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je bent verantwoordelijk voor de kritische analyse van de resultaten, en vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor de interne projectenmanager  en de externe klant.
 • Je legt en onderhoudt contacten met Vlaamse/Europese bedrijven en overheden en zet de noden van de klant om in heldere offertes en onderzoeksvoorstellen.
 • Verder werk je frequent samen in multi-disciplinaire teams, met andere units binnen VITO,  en met name in het domein van de modellering van luchtkwaliteit en gezondheid. 

R&D PROFESSIONAL MILIEU-IMPACT VAN ENERGIETECHNOLOGIEËN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het team Bebouwde Omgeving van VITO/EnergyVille evalueert de milieu-impacten van bouwmaterialen en ook van energietechnologieën. We voeren onderzoek uit in het domein van LCA van innovatieve producten en processen en adviseren industrie en overheden over innovatieve oplossingen en alternatieve productiemethodes. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een ervaren expert levenscyclusanalyse (LCA). 
In deze functie werk je als onderzoeker in gefinancierde onderzoeksprojecten (bv. H2020) en daarnaast ook in adviesopdrachten voor overheden of industrie:

 • Je analyseert de milieu- en bent betrokken bij de analyse van de financieel-economische impact van energietechnologieën, in het bijzonder batterijen, zonnecellen, HVAC-systemen. 
 • Je zorgt voor vernieuwing in ons expertisedomein op vlak van de verdere ontwikkeling van LCA-methodieken, scenario-analyse, digitalisering, data processing.
 • Je wilt een concrete bijdrage leveren aan duurzaamheid via innovatietrajecten waarin nieuwe oplossingen worden ontwikkeld op basis van jouw onderzoek, en vervolgens getest en naar de markt gebracht worden. 
 • Je draagt zorg voor de samenwerking binnen nationale en Europese consortia en en je bouwt je netwerk uit met Belgische en Europese overheden en industriële partners. 
 • Je draagt ook bij aan het werven van projecten en het schrijven van offertes en projectvoorstellen. 
   

SENIOR R&D PROFESSIONAL ALGORITHMS, MODELS AND OPTIMIZATION IN THE ENERGY DOMAIN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Goede kennis van het Engels noodzakelijk voor deze vacature. Link naar de Engelstalige versie.

R&D PROFESSIONAL ELECTRICITY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie.

R&D PROFESSIONAL ECONOMISCH MODELLEREN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam Materialenbeheer’ volop in op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. We zijn ervan overtuigd dat naast technologische innovaties ook breder maatschappelijke vernieuwingen bij beleidsmakers en bedrijven cruciaal zijn in deze transitie. Daarom ontwikkelen we raamwerken, modellen en tools voor publieke overheden en voor de industrie die hen helpen om de juiste beslissingen te nemen voor het ontsluiten van het potentieel van de circulaire economie. 

 • Je werkt in teamverband in onderzoeksprojecten die de onderliggende mechanismen van de circulaire economie in kaart brengen.  Dit doen we op basis van wetenschappelijk gefundeerde inschattingen van de economische, ecologische en sociale impact van beleidsmaatrelen en strategische beslissingen.  Jouw rol in een dergelijk project is gericht op het modelleren van de (macro-)economische aspect hiervan.
 • Je zet de opgedane kennis om in concrete tools en methodes voor bedrijven en beleidsmakers. 
 • Je bent gepassioneerd door de denkkaders van de circulaire economie en je hebt expertise om vraagstukken vanuit een systeemperspectief te benaderen. 
 • Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van de circulaire economie. Je draagt ook bij tot het opstellen van offertes voor industriële klanten en overheden.
 • Je presenteert en publiceert de  projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisopbouw rond dit thema bij je teamleden.

R&D EXPERT REMOTE SENSING - LAND COVER MONITORING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Er is geen vacaturetekst in het Nederlands beschikbaar. Link naar de Engelstalige vacaturetekst.

 

R&D PROFESSIONAL DATA SCIENCE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De unit Remote Sensing verwerkt petabytes aan aardobservatie data. Wij zijn gespecialiseerd in Big Data analyse met inzet van numerieke methoden, computer visie, machine learning en deep learning technieken in de applicatie workflows.  Dat is onze passie, het distilleren van informatie uit de binnenkomende vloedgolf aan beeldmateriaal, informatie die onze klanten verder helpt. Onze omvangrijke groep opdrachtgevers zijn te vinden binnen de domeinen landinrichting, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en natuurontwikkeling. Neem zeker een kijkje op https://remotesensing.vito.be/ voor meer informatie over onze activiteiten.

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een gedreven

 

R&D Professional Data ScienCE

 

Als Data Scientist werk je binnen een groep van software ontwikkelaars en applicatie ingenieurs. Je beweegt je in een internationale omgeving met klanten als de European Space Agency, de  Europese Commissie, federale en regionale overheden. Ons onderzoek gebeurt vaak in partnerschap met buitenlandse onderzoeksgroepen en bedrijven. 

 • Je hebt een grote affiniteit met de kennisdomeinen van onze klanten: landbouw, civiele infrastructuur, bosbouw, waterbeheer, duurzame ontwikkeling.
 • Je vertaalt gebruikersvereisten naar een systeemdesign
 • Je werkt samen in de ontwikkeling van back-end en front-end systemen.
 • In samenwerking met de applicatiewetenschappers ontwerp en implementeer je algoritmische componenten met gebruik van Python, Java , R en C++
 • Je werkt mee aan cluster computing en workflow componenten
 • Je houdt steeds het nut en gebruiksgemak voor de eindklant in de gaten
 • Je stuurt subcontractors aan
 • Je rapporteert je progressies en resultaten aan onze externe klanten en het management
 • Je werkt actief mee aan projectvoorstellen
 • Je volgt de trends binnen jouw vakdomein en gebruikt deze kennis voor de bouw van prototypes.

R&D PROFESSIONAL HYDROLOOG / HYDROGEOLOOG

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De droogteproblematiek stelt onze maatschappij voor grote uitdagingen naar de hoeveelheid en de  kwaliteit van beschikbaar water. VITO werkt voor overheid en industrie aan oplossingen om zowel nu als op langere termijn voldoende water van goede kwaliteit te garanderen voor de verschillende gebruikers. We zijn op zoek naar een gedreven collega met kennis over oppervlaktewater- en grondwatersystemen. Dit omvat ook expertise op het vlak van hydrologische en hydrogeologische modellen. Inzicht in de waterproblematiek en wateruitdagingen is tevens een pluspunt voor deze vacature.

Als hydroloog/ hydrogeoloog

 • maak je deel uit van een team van waterexperten en IT-specialisten die in een open omgeving werken aan innoverende opdrachten voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context.
 • heb je ervaring in het waterdomein en ben je bereid je (verder) te specialiseren in het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve modellering. Eén van de belangrijke aspecten hierbij is het integreren van (sensor)metingen in deze modellen. Door de integratie van (sensor)metingen en modellen willen we maximaal inzetten op het begrijpen en beheersen van complexe watersystemen.
 • Van onze nieuwe collega verwachten we kennis m.b.t.:
  • hydrologische en fysisch-chemische processen en bijhorende meetmethoden in het watermilieu
  • dataverwerving via monitoring en karakteriseren van waterkwaliteit en/of -kwantiteit (a.h.v. analytische gegevens of data bekomen met behulp van sensoren
  • fysische en datagedreven modelleringen, verwerking van model input en output, numeriek en geografisch (GIS)
  • dataverwerking en -analyse met standaard software en via scripting (zoals Python, R, Julia, Matlab…)

 

 

 

R&D PROFESSIONAL MILIEU - ECONOMIE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO werkt aan oplossingen om ons watersysteem meer klimaatbestendig te maken door het ontwerp van innovatieve waternetwerken,  het opzetten van praktijkcases en het ontwikkelen van impact evaluatie tools

Binnen het water-klimaat team zijn we op zoek naar een econoom die bijdraagt aan de verdere uitbouw van onze expertise over het internationaal, Europees en Vlaams water- en klimaatbeleid.

 • Als R&D professional adviseer je Vlaamse en internationale spelers bij het ontwikkelen van economische afwegingskaders in milieu- en klimaatbeleid. Thema’s als water, klimaatadaptatie, ecosysteemdiensten, ruimtelijke ontwikkeling behoren tot je werkdomein. Je werkt hiervoor samen in multi-disciplinaire teams met  ingenieurs, economen, hydrologen, geografen en informatici.
 • Je interpreteert onderzoeksresultaten en formuleert op basis hiervan strategische adviezen op maat van de klant. Je rapporteert resultaten aan onze klanten (overheden en industrie) en de wetenschappelijke wereld.
 • Je breidt actief je kennis omtrent klimaat & milieu economie uit via literatuur, cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van andere consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten op.
 • Je werkt in een team, maar voert ook autonoom projecten uit en je beschikt over een goede voeling met de markt om nieuwe trajecten bij je klanten te identificeren.
 • Je schrijft mee aan offertes, onderzoeksvoorstellen en zoekt mee naar financieringsmogelijkheden.

 

 

WATER INNOVATOR

Kortrijk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) werkt samen met ondernemers, onderzoekers en overheden om wateroplossingen te innoveren en te implementeren. De focus ligt daarbij op 
•    Wateruitdagingen systemisch benaderen
•    Waterinnovatieprojecten opzetten 
•    Succesvolle innovaties opschalen
Vanuit haar schakelfunctie binnen de Vlaamse waterwereld initieert, coördineert en faciliteert Vlakwa (inter)nationale samenwerkingsverbanden. Zo dragen we bij tot een betere valorisatie van de waterinnovatie-inspanningen in Vlaanderen en daarbuiten.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een nieuwe collega waterinnovator. Als waterinnovator durf je vooruitstrevend denken over de grenzen van bestaande kaders heen. En dit denken weet je ook te vertalen naar concrete realisaties op het terrein. Herken je je in onderstaande functiebeschrijving? We kijken graag uit naar je sollicitatie.

Functie

•    Als waterinnovator draag je bij aan de strategische doelstellingen van Vlakwa. Je houdt een goede voeling met de uitdagingen en problemen van de belangengroepen en hebt een overzicht over de beschikbare kennis en ervaring in Vlaanderen en daarbuiten.
•    Je neemt en krijgt de tijd om deze uitdagingen/problemen terug te brengen tot de essentie (zoektocht naar de grondoorzaken) als basis om innovatieve aanpakken te bepalen.
•    Je begeleidt de doelgroepen bij de aanvraag voor innovatiesubsidies: 

 •    Je gaat na welke innovatieprogramma’s in aanmerking komen: Vlaamse wateronderzoeksprogramma’s, VLAIO-programma, Europese subsidieprogramma’s (Horizon Europe, Interreg, LIFE)...
 •    Je zet actief samenwerkingsverbanden mee op. 
 •    Je begeleidt de praktische uitwerking van projectvoorstellen en zorgt voor een kritische wetenschappelijke kijk. 

•    Je werkt in een teamverband, maar volgt ook autonoom onderzoeksprojecten op waarbij Vlakwa betrokken is als (hoofd)partner of in de gebruikersgroep. 
•    Je breidt actief je kennis omtrent het waterdomein en innovatieprogramma’s uit via literatuur, cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten op. 
 

POLYMER CHEMIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

ADVISEUR TECHNISCHE EN ECONOMISCHE HAALBAARHEID VAN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEEN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Heb jij interesse in nieuwe, duurzame processen en ben je vooral benieuwd naar de economische haalbaarheid en milieu-impact hiervan? Dan zijn techno-economische analyses iets voor jou. Bij nieuwe technologieën zijn er vaak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over welke opties het meest kansrijk zijn. Is de investeringskost doorslaggevend of moeten we vooral het energieverbruik reduceren of de productiviteit verhogen? Welke onderzoeksdoelen moeten behaald worden? Ons team tracht in nauwe samenwerking met technologie-ontwikkelaars antwoorden te formuleren op deze vragen en gaat op zoek naar beloftevolle waardeketens met behulp van techno-economische analyses. 

 

In een techno-economische analyse onderzoeken we simultaan de processen vanuit een technisch en economisch oogpunt. We doen deze analyses op basis van desktop-onderzoek en door een intensieve communicatie met projectontwikkelaars en externe experten. Zo gaan we bijvoorbeeld na of de CO2 afkomstig uit de staalsector op een economisch haalbare manier omgezet kan worden tot meer hoogwaardige producten via fermentatie. In een ander project bekijken we of het interessant is voor landbouwers om algen te kweken en deze verder te fractioneren in hoogwaardige componenten gegeven de specifieke condities zoals temperatuur in Noord-West Europa. Nog meer voorbeelden van projecten waarop we momenteel werken zijn hier te vinden. 

 

Met deze vacature willen we ons team versterken met een collega die geboeid is door technologische innovaties en de economische haalbaarheid ervan. We vragen je om een helikopterzicht te ontwikkelen op de waardeketen meer nog, dan zich te specialiseren in specifieke processen. We zijn hiervoor op zoek naar een collega met een eerder technische achtergrond. Je hebt ervaring in Aspen.

 

Specifieke jobinhoud:

 • Je doet desktop-onderzoek gecombineerd met intensieve communicatie met interne en externe experten en evalueert, communiceert, en rapporteert resultaten aan onze klanten (Vlaamse en Europese overheden) en de onderzoekswereld (i.e. wetenschappelijke publicaties en congressen);
 • Je staat mee in voor de Aspen modelleringen binnen het team en koppelt de resultaten met onze techno-economische analyse methode teneinde advies te geven omtrent de onderzoek targets die bereikt moeten worden om tot een commercieel succes te komen; 
 • Je houdt rekening met de valorisatiemogelijkheden van de technologieën, teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie; 
 • Je voert (inter)nationale projecten uit met focus op de verdere uitbouw van de intern ontwikkelde techno-economische analyse methode;
 • Je werkt nauw samen in een team; 
 • Op termijn ga je autonoom op zoek naar nieuwe onderzoeksprojecten en trajecten voor de verdere ontwikkeling van de eigen techno-economische analyse methode. Je schrijft mee aan offertes en zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen. 
   

R&D PROFESSIONAL RECYCLING AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 • VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.
 • Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  De focus van het onderzoek ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouw (fijne/grove granulaten, additieven, nieuwe binders,…..) uit industriële reststromen.
 • Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten met de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld , ook op internationaal vlak.
   

R&D HYDRO INFORMATICUS DIGITAL WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De droogteproblematiek stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen naar kwantiteit en kwaliteit van beschikbaar water. Wil jij mee werken aan oplossingen om op korte en lange termijn voldoende water van goede kwaliteit te garanderen voor de verschillende gebruikers in Vlaanderen?

 

Als hydro-informaticus analyseer je digitale waterdata en verwerk je deze data in waterkwaliteits- en hydrologische modellen voor eindgebruikers. Je volgt de dynamiek in de hydrologische modellering en hydro-informatica op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van innovatieve diensten of producten.

 

 • Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context.
 • Je specialiseert je in de integratie van (sensor)metingen en modellen en zet maximaal in op het begrijpen en beheersen van complexe watersystemen.
 • Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng m.b.t.:
  • hydrologische en fysisch-chemische processen en bijhorende meetmethoden in het water milieu
  • dataverwerking en -analyse met standaard software en via scripting (Python, R,…)
  • modelconcepten en modellering van het watersysteem met zowel fysisch gebaseerde modellen als data-gedreven modellen
  • evaluatie en optimalisatie van modelpredicties aan de hand van metingen

 

R&D EXPERT & PROJECT MANAGER REMOTE SENSING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Je wordt ingezet als R&D-expert & projectmanager in projecten die betrekking hebben op het monitoren van agriculture resources. Dit zijn projecten zijn voor institutionele klanten zoals de Europese Commissie, de European Space Agency of de UN-FAO, maar ook voor commerciële klanten die actief zijn in de agro-food industrie.


 • Je handelt met een hoge mate van zelfstandigheid en in nauwe samenwerking met je interne en externe teamleden.
 • Je rapporteert over de voortgang van je werk aan de teamleider van het landbouwteam van VITO. Buiten VITO communiceer je over je werk aan klanten of partners.
 • Je werkt in internationale omgeving en neemt initiatief om samen te werken met projectpartners van verschillende consortia.
 • Naast de lopende projecten ga je op zoek naar nieuwe projecten, bouw je sterke partnerships op en stel je proposals / offertes op.
 • Als wetenschapper krijg je de kans om big data-vaardigheden en geïntegreerde analyse te ontwikkelen door verschillende spatio-temporele datasets te combineren die afkomstig zijn van teledetectie, GIS en landbouwstatistieken.
 • Als projectmanager heb je de mogelijkheid om door te groeien als projectleider van grote internationale projecten.

LINEAR PROGRAMMER SUPPLY CHAIN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Je maakt deel uit van een team dat zich richt op supply chain optimalisatie. Het team biedt beslissingsondersteuning omtrent complexe supply chain vraagstukken aan publieke en private klanten, zowel via onderzoeksprojecten als via consult. Hiervoor werd reeds een eigen optimalisatiemodel ontwikkeld, MooV genaamd. Meer op: https://moov.vito.be/en.

 

Als data scientist ga je het MooV-model uitbreiden, verbeteren en toepassen in nauwe samenwerking met onze senior developer.

 • Je vertaalt de noden van de klant omtrent supply chain optimalisatie in wiskundige logica.
 • Je programmeert deze logica in het MooV-model.
 • Je test het model en valideert de resultaten met de klant.
 • Je rapporteert finaal de resultaten aan de klant.

 

Ons onderzoeksteam is ingebed in VITO met de globale visie om de transitie naar een duurzamere wereld te versnellen. Als MooV-team geloven we dat supply chain-optimalisatie een essentieel onderdeel is om dat mogelijk te maken. Geïnteresseerd? Kijk hieronder of je past bij het profiel dat we zoeken voor deze functie.

 

 

SENIOR EXPERT DECENTRALIZED FLEXIBILITY INTEGRATION AND MARKET DESIGN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels.

SENIOR R&D PROFESSIONAL ENERGY MARKETS AND PRODUCT OWNER ELECTRICITY MARKET SIMULATOR

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels

R&D EXPERT ENVIRONMENT & HEALTH DATA

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Wil je in Europa mee de richting bepalen voor het gebruik van complexe milieugezondheidsdata, ter ondersteuning van het Europese duurzaamheidsbeleid?


VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzame gezondheid’ volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Wij willen jou in ons team om onze expertise op vlak van data management en analyse te versterken, om milieugezondheidsonderzoek te faciliteren en nog beter te vertalen naar oplossingen voor lokale, Vlaamse en Europese overheden en ondernemingen. Spreekt volgend takenpakket jou aan?


Binnen een groot Europees partnerschap word je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toepassen van richtlijnen met betrekking tot databeheer (opslag, delen en koppelen van data, standaardisatie, harmonisatie, kwaliteitscontrole, beveiliging) en data-analyse. Je behoudt het overzicht over experts en organisaties binnen en buiten VITO die beheer van data rond chemische stoffen, milieuverspreiding, humane blootstelling, toxiciteit, gezondheid, leefomgeving en levensstijl praktisch organiseren.
Jouw inhoudelijke focus ligt op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden om integratie en analyse van complexe, heterogene, persoonsgebonden en decentrale milieu- en gezondheidsdata in Europa te verbeteren.
Daarnaast ben je thuis in concepten zoals FAIR data en Open data, en ken je de vereisten van GDPR.


Concreet verwachten we van jou het volgende:


 • Je leidt de uitvoering van een werkpakket in Europees beleidsondersteunend onderzoek, coördineert het internationale team en zorgt voor de tijdige oplevering van resultaten.
 • Je werkt nauw samen met de projectenmanager, je collega’s van het projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor collega’s en de klant.
 • Je overtuigt partners en klanten met je kennis over data-analyse, visie op databeheer en oog voor innovatie .
 • Je neemt initiatief om in nieuwe onderzoeksvoorstellen het “data-denken” en integratie van diverse omgevings- en gezondheidsdata op te nemen, in samenspraak met je teamleden.
 • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op internationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.
 • Je bouwt je internationale netwerk uit met onderzoekspartners en overheidsklanten, om nieuwe opportuniteiten voor VITO te creëren in het domein van milieu-gezondheid.

Internationale tewerkstelling

HR strategie voor onderzoekers

HR assistant
+32 14 33 55 72