R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

New

DATA SCIENTIST ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR RECYCLING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is

R&D PROFESSIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
 • Als onderzoeker, adviseer je industrie en beleidsmakers op Vlaams en internationaal niveau op het gebied van de ontwikkeling van hun lange termijn energie- en klimaatstrategie.
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van techno-economische optimalisatie- en simulatiemodellen van het energiesysteem, met een focus op ‘Power to x’, ‘carbon capture and utilisation’, de (petro)chemische en staalsector. Je maakt daarbij gebruik van internationaal ontwikkelde software zoals VEDA-TIMES, naast andere tools.
 • Je interpreteert de modelresultaten en op basis hiervan formuleer je wetenschappelijke adviezen op maat van de behoeften van de klant. Je rapporteert de onderzoeksresultaten naar de klanten (overheid en industrie) en naar de wetenschappelijke gemeenschap.
 • Je bouwt actief je kennis rond energiesystemen/strategieën/modellen uit aan de hand van literatuur, cursussen en ervaring. Binnen jouw expertisedomein van techno-economische energiemodellering, volg je actief de trends en de studies van andere consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten.
 • Je werkt in een team, maar voert ook zelfstandig onderzoeksprojecten uit.
 • Je identificeert routes voor nieuwe ontwikkelingen en speelt een actieve rol in het uitdiepen van onderzoeksvragen voor industriële sectoren en federaties.
 • Je assisteert in het schrijven van offertes, onderzoeksvoorstellen en in het zoeken van fondsen.
 • Bovenal denk je mee over de rol van energietechnologie in het Belgisch en Europees energiesysteem op de dag na morgen!     

R&D PROFESSIONAL MILIEUTECHNOLOGIE EN -BELEID

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Je werkt als R&D Professional binnen het kenniscentrum ´Beste Beschikbare Technieken´  (BBT, zie www.emis.vito.be/bbt) mee aan maatschappelijk relevante studies voor overheden en industrie in binnen- en buitenland.

De voornaamste taak is het uitwerken van BBT- en BREF-studies, waarin we op Vlaams en Europees niveau onderzoeken hoe een industriële sector de  milieu-impact kan beperken en wat daartoe aanbevelingen zijn voor aanpassing van regelgeving (VLAREM, IED).  Deze  kennis pas je ook toe in projecten voor overheden op het gebied van milieubeleid of in projecten voor industriële spelers waarin we de door hen toegepaste of ontwikkelde technologieën evalueren.

Daartoe neem je deel aan nationale en internationale besprekingen waar je je resultaten toelicht, adviezen formuleert en Vlaanderen mee op de kaart zet op het vlak van duurzame procesinnovaties die de milieu-impact beperken.


R&D PROFESSIONAL OMICS DATA SCIENTIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO zet met haar onderzoeksprogramma Gezondheid volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Om gezondheidsgerelateerd onderzoek nog beter te vertalen naar oplossingen voor de medische wereld en beleid willen we onze expertise in moleculair onderzoek verder versterken door innovatie op vlak van data science, analytiek en biomerkeronderzoek. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een nieuwe collega met omics data science expertise om ons team te versterken.

 

 • Als professional werk je samen met het team aan data science projecten, focus op omics data . Je bent verantwoordelijk voor de systeembiologische insteek door het ontwikkelen en toepassen van data science en bioinformatica algoritmes, beyond the state of the art. Integratie van klassieke bio-informatica technieken met machine learning en ‘big data’ technieken is één van de uitdagingen.
 • Je werkt nauw samen met de projectenmanager, je collega’s van het projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor collega’s en de klant.
 • Je inspireert door de mogelijkheden van een systeembiologische aanpak zeer tastbaar te maken voor teamleden binnen hun achtergrond.
 • Je neemt initiatief om in nieuwe onderzoeksvoorstellen het systeembiologisch denken op te nemen, in samenspraak met je leidinggevenden en teamleden
 • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.
 • Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met onderzoeks- en valorisatiepartners met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van preventieve gezondheid.

R&D EXPERT DATA-SCIENCE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De VITO Data Science Hub ontwerpt, ontwikkelt, test en valoriseert data-intensieve algoritmes ter verbetering van de duurzaamheid in de domeinen Energie, Materialen, Chemie, Gezondheid en Landgebruik. Het is een horizontale structuur op corporate niveau. Deze hub focust op:

 • Strategievorming voor data science op corporate niveau
 • Multidisciplinaire data-intensieve projecten
 • Ondersteuning en coaching van medewerkers aangaande machine learning en geautomatiseerde data analyse
 • Het mede-ontwikkelen van herbruikbare software en het verhogen van de TRL (technology readyness level)

FUNCTIE

 • Je focust op het ontwerpen en ontwikkelen van herbruikbare software waarin data-science een centrale rol speelt
 • Je werkt samen met een 5-tal collega’s
 • Je begeleidt medewerkers binnen verschillende VITO departementen over het gebruik van data-science technieken
 • Je participeert aan opleiding, vorming en coaching van de medewerkers binnen de verschillende VITO afdelingen
 • Je breidt je kennis en expertise uit en volgt de trends binnen de data-science gemeenschap
 • Je publiceert onderzoeksresultaten (in samenwerking met PhD studenten) en presenteert op internationale fora
 • Je neemt actief deel aan het uitschrijven van onderzoeksvoorstellen en het werven van nieuwe projecten
 • Je zoekt mee naar nieuwe IP mogelijkheden en valorisatie initiatieven, gelinkt aan de acticiteiten van je afdeling

R&D PROFESSIONAL ONLINE MEETDATA - INTERNET OF WATER

Kortrijk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Internet of Water” (IoW) project beoogt binnen een termijn van 4 jaar een operationeel meet- en voorspellingssysteem op basis van duizenden sensoren uit te bouwen dat kwaliteitsaspecten zoals bv. verzilting en nitraatgehalte van de bovengrondse en ondergrondse watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en mogelijkheden biedt voor aansturing en beheer ikv het waterbeleid in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst het IoW-project te gebruiken als een katalysator voor het gedeeld opzetten van een data-infrastructuur waarmee de uitdagingen voor het toekomstig waterbeheer 2.0 kunnen ingevuld worden.

 

Voor het IoW project zijn we op zoek naar een gedreven onderzoeker die digitale waterdata verzamelt en analyseert en verwerkt tot informatie voor de eindgebruikers.  Je volgt de dynamiek in de monitoring-, data- en IoT markt op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van operationele diensten of producten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor de overheid in een Vlaamse en internationale context. Je rapporteert aan de VITO projectleider en werkt zeer nauw samen met waterexperten en IT specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng in het Internet of Water m.b.t.:

 • Design en realisatie van continue waterkwaliteitsmonitoring met multi-parametersondes voor de IoW use cases van de VMM, inclusief het veldwerk.
 • Actief opvolgen van de werkgroep sensordesign en veldinstallatie.
 • Datacaptatie en verwerking van de data van het IoW waterkwaliteitssensornetwerk in de IoW use cases van de VMM.
 • Ontwikkeling van expert-gebaseerde algoritmes voor de verwerking van waterdatasets.
 • Meewerken aan een organisatorische architectuur voor een verdere uitrol van digitaal water in Vlaanderen.

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar gezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelse vacature. 

 

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend, want onze opdrachtgevers komen uit zowel de industrie als de overheid, in binnen- en buitenland. Over een internationale, open en diverse werkomgeving gesproken, liefst 100 van onze 750 medewerkers komen uit het buitenland omdat ze bij VITO een unieke omgeving vinden waar ze hun R&D-talent ten volle kunnen benutten. Je bouwt hier een waardevol professioneel netwerk uit waar je tijdens je volledige carrière kunt op steunen.

Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.

HR assistant
+32 14 33 55 72