Vandaag stelt het Europees Milieu Agentschap (EEA) haar vierde Circular Economy Report voor. Het rapport maakt de balans op van de transitie naar een circulaire economie in Europa.

Circulair materialenbeheer kan afvalproductie en grondstoffendelving verminderen, efficiëntie van grondstoffengebruik verbeteren, broeikasgasemissies verminderen en bijdragen tot het behoud van biodiversiteit. Een grootschalige transitie is noodzakelijk voor mens en milieu, voor maatschappij en economie. Nochtans blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van het EEA dat circulaire economie nog in zijn kinderschoenen staat in Europa.

VITO-experten in circulaire economie (Duurzaam materialenbeheer) werkten mee aan dit rapport en leggen de nadruk op volgende conclusies.

  • De transitie bevindt zich nog in een niche, zeker wat betreft de binnenste kringlopen zoals langer gebruik, hergebruik of herstel van producten.
  • Het huidige beleidsinstrumentarium van de Europese landen richt zich vooral op de afvalfase, maar de aandacht voor de design en gebruiksfases van de productcyclus stijgt.
  • De aandacht voor een bedrijfsmodel met innovatie als belangrijke hefboom voor circulaire economie neemt toe. De bedrijfscultuur, marktfactoren en systeemfactoren bemoeilijken echter de opschaling van circulaire businessmodellen.
  • Er nood is aan aangepaste monitoringsystemen (data en indicatoren) om de hefbomen voor de transitie te kunnen opvolgen.

Meer info

Persbericht EEA: www.eea.europa.eu/highlights/europes-circular-economy-still-in

EEA rapport: www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights