Het driejarige project COLLECTORS heeft tijdens een succesvolle eindconferentie inzicht gegeven in hoe kan worden overgestapt op beter presterende afvalinzamelsystemen. De noodzaak om gegevens, afvalinzamelingssystemen en kwaliteitseisen te harmoniseren kwam meerdere malen terug in de discussies onder leiding van COLLECTORS-partners en experts in het veld.

Brussel, België - De negen partners van het COLLECTORS-consortium, die de oproep van het project voor meer samenwerking tussen alle spelers in de recyclingwaardeketen belichamen, sluiten drie jaar succesvolle samenwerking af door de eindresultaten van hun werk te presenteren tijdens de online conferentie op 17 november. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met de intergroep "Klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling" van het Europees Parlement en werd geopend door de heer Franc Bogovič, lid van het Europees Parlement, die de grote lijnen van de EU-strategie voor de circulaire economie presenteerde. Dr. Marcin Sadowski, hoofd van de sector grondstoffen en SILC II van EASME, introduceerde ook de bijdrage van de programma's Horizon 2020 en Horizon Europa voor het beheer van grondstoffen.

Projectresultaten

De resultaten van dit uitgebreide project, die licht werpen op bestaande good practices van afvalinzameling en -sortering voor papier en verpakkingen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en bouw- en sloopafval, zijn talrijk. Dit werd tijdens de conferentie aangetoond door de verschillende partners van COLLECTORS, te beginnen met VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, dat de belangrijkste resultaten en conclusies over de besluitvorming op het gebied van gemeentelijk afvalbeheer belichtte. Om de milieu-impact van de afvalinzameling te verbeteren, stelde de Universiteit Leiden voor om de afvalinzamelingssystemen meer te richten op de kwaliteit van het ingezamelde afval. Met betrekking tot de hoge recyclingprestaties benadrukte PNO Consultants dat adequate economische randvoorwaarden, zoals goede EPR-compensaties en belastingen op afvalverwijdering, de duurzaamheid ervan zouden kunnen verbeteren. De kwestie van de betrokkenheid van de burgers is net zo belangrijk, zoals Zero Waste Europe ter sprake bracht, en zij zouden meer betrokken moeten worden bij het ontwerp en de veranderingen van de inzamelingssystemen. Voorafgaand aan een presentatie van de beleidsaanbevelingen van COLLECTORS door ACR+, legde VITO uit hoe afvalinzamelingssystemen kunnen evolueren van een afvalgeoriënteerde strategie naar een "market pull"-aanpak die gericht is op het voldoen aan de eisen en wensen van de recyclingsector. De beleidsaanbevelingen kristalliseren zowel de bevindingen van COLLECTORS als de uitwisselingen met verschillende externe stakeholders tijdens verschillende werkgroepen en evenementen. Ze richten zich op zes belangrijke onderwerpen: harmonisatie van de scheidingsrichtlijnen, verbetering van de lokale inzameling van AEEA, modulatie van de EPR-bijdrage, lokale kennis en beschikbaarheid van gegevens, recycling van bouw- en sloopafval, en de economische duurzaamheid van hoge sorteerprestaties.

Hoe kan de kennis van het lokale afvalbeheer en de traceerbaarheid van gesorteerd afval worden verbeterd?

De conferentie verdiepte zich meer in de kernthema's van het project door tijdens twee rondetafels het woord te geven aan verschillende experts. De eerste richtte zich op het verbeteren van de kennis van lokaal afvalbeheer en de traceerbaarheid van gesorteerd afval. In haar inleiding noemde Silvija Aile, plaatsvervangend hoofd van de eenheid Afvalbeheer en Secundaire Materialen, het DG Milieu van de Europese Commissie, de noodzakelijke veranderingen om te voldoen aan de nieuwe, ambitieuze EU-doelstellingen op het gebied van recycling. Drie extra sprekers brachten hun visie op het onderwerp naar voren: Pascal Leroy van het WEEE-forum benadrukte de noodzaak om de uitdagingen in verband met niet-gerapporteerde AEEA-stromen aan te pakken, Christine Leveque presenteerde de recente inspanningen van Suez om kunststofafval beter te kunnen opsporen en traceren, en Arnout Sabbe van geoFluxus ging verder met de noodzaak om de afvalgegevens beter te harmoniseren om een goede exploitatie ervan mogelijk te maken.

Hoe kan recycling financieel haalbaar worden gemaakt?

Mathieu Rama van Rreuse introduceerde de tweede rondetafel over economische instrumenten en hoe recycling financieel haalbaar kan worden door te wijzen op de noodzaak van meer economische instrumenten ter bevordering van hergebruik, zoals een lagere BTW. In de volgende discussie ging Joachim Quoden van EXPRA in op de noodzaak van een betere samenwerking tussen EPR-systemen en lokale overheden om de nieuwe doelstellingen te verwezenlijken. Hij werd vergezeld door Michele Giavini van ARS Ambiente en Julien Ruaro, van ADEME. De laatste legde uit hoe een beter inzicht in de lokale kosten van afvalbeheer door consistente rapportage van gegevens in hoge mate bijdroeg aan het optimaliseren van de afvalinzameling, terwijl de eerste liet zien dat de best presterende systemen in Italië ook lagere kosten met zich meebrachten.

Volgende stappen voor COLLECTORS

Tot slot heeft de projectmedewerker van de COLLECTORS, Susana Xara van EASME, de laatste stappen van het project in detail beschreven. De laatste activiteiten omvatten een eerste analyse van de impact van de COVID-crisis op het gemeentelijk afvalbeheer, samen met belangrijke aanbevelingen om de gescheiden inzameling tijdens pandemieën veilig te stellen. De bevindingen zullen eind 2020 worden gedeeld. Voorafgaand hieraan kunt u de presentaties die tijdens de slotconferentie zijn gegeven, raadplegen op de website van het project.

Het COLLECTORS-project heeft tot doel de bestaande good practices van afvalinzameling en -sortering te identificeren en te belichten met betrekking tot drie afvalstromen: papier- en verpakkingsafval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en bouw- en sloopafval. Het brengt negen partners samen, waaronder adviesbureaus, netwerken, universiteiten en onderzoeksinstituten. Daarnaast werkt het COLLECTORS-project samen met externe belanghebbenden om te zorgen voor een participatieve aanpak, om de projectactiviteiten en -resultaten te valideren en om de relevantie van de projectresultaten te garanderen: lokale en regionale overheden die afval beheren, burgers en andere belanghebbenden van de recyclingwaardeketen.

Contact:
+32 14 33 59 37