WarmteWerkt gaat de ‘inspiratiekaart warmtezonering' voor lokale besturen ontwikkelen voor het Netwerk Klimaat van VVSG. WarmteWerkt is een consortium van Vlaams topniveau waarin VITO/EnergyVille en Agifly de krachten hebben gebundeld met de studiebureaus Antea Belgium, Ingenium, Kelvin Solutions en SWECO Belgium. Daarmee is een groot deel van de aanwezige kennis in Vlaanderen verzameld. Dit is een pluspunt is voor deze opdracht, maar zeker ook voor het vervolgtraject bij de lokale besturen. De mogelijke partners die lokale besturen hierbij bijstaan zijn op deze manier vertrouwd met het systeem dat zal ontwikkeld worden, wat de efficiëntie en uniformiteit ten goede komt. 

Gebouwen fossielvrij verwarmen en koelen tegen 2050

De ‘inspiratiekaart warmtezonering’ wordt een baanbrekend werkinstrument voor alle lokale besturen in Vlaanderen, dat de ambitie heeft de weg te helpen effenen naar de fossielvrije verwarming en koeling van gebouwen tegen 2050.  Deze kaart zal vertrekken van de huidige warmtekaarten van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en zal steden en gemeenten een hulpmiddel bieden om op hun grondgebied een opdeling te maken tussen zones waarin de voorkeur uitgaat naar collectieve verwarming van gebouwen via een warmtenet en zones waar de warmtevoorziening bij voorkeur individueel georganiseerd wordt. De inspiratiekaart zal ook de mogelijkheid bieden om parameters te finetunen naar de specifieke lokale context, bestaande warmtebronnen toe te voegen of aan te passen en simulaties te maken rond mogelijke toekomstige ontwikkelingen (vb. nieuwbouwwijken). Bovendien zullen de lokale besturen voor het gebruiken van de inspiratiekaart kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het VVSG Netwerk klimaat en van de experten uit het consortium. 

Warmteaanbod afstemmen op de warmtevraag

Een aantal belangrijke uitgangspunten liggen aan de basis van de opmaak van de inspiratiekaart warmtezonering. Zo zullen fossiele brandstoffen - zoals aardgas en stookolie - uitgefaseerd worden en zal warmte op termijn uitsluitend gegenereerd worden via hernieuwbare energiedragers of elektriciteit. Warmtenetten zullen bovendien in de toekomst evolueren van hogere naar lagere temperatuurregimes, zodat niet enkel grotere warmtebronnen zoals afvalverbrandingsovens of industriële installaties, maar ook kleinere en meer verspreide warmtebronnen op lagere temperatuur beter benut zullen kunnen worden. Vandaag bestaat er echter nog geen betrouwbaar totaaloverzicht van beschikbare warmtebronnen in Vlaanderen. Daarom wordt voor de opmaak van de kaart het warmte-aanbod afgestemd op de warmtevraag. Niet enkel restwarmte zal daarbij benut kunnen worden, er kan gewerkt worden met een brede range van mogelijke warmtebronnen, zoals bv. thermische zonne-energie, biomassa(rest)stromen, restafval (deel biogeen), geothermie, aqua- en riothermie, collectieve verwarmingsinstallaties, etc. Verder kan een warmtenet grootschalig zijn, maar waar de lokale context dit vraagt kunnen er evenzeer micro-warmtenetten georganiseerd worden voor bv. kleine groepen van woningen.  

Meer informatie over het VVSG - Netwerk Klimaat

Meer informatie over de studies van EnergyVille rond thermische netwerken