In het kader van een komende hervorming van de tariefstructuur wees de VREG een studie over de herziening van de tariefstructuur van de distributienettarieven elektriciteit toe aan EnergyVille/VITO.

Het eindrapport werd recent voorgesteld. De studie concludeert dat voor de klassieke meter-klanten een tariefstructuur op basis van aansluitcapaciteit de voorkeur heeft, terwijl er voor klanten met een digitale meter meerdere opties zijn. De gegevens uit deze studie vormen input voor de VREG voor een hervormde tariefstructuur.

De huidige distributienettariefstructuren zijn gebaseerd op de aanname van een “traditioneel” gebruik van het netwerk, uitgaande van een gecentraliseerde grootschalige elektriciteitsproductie en een pure afname van elektriciteit. Ze houden momenteel geen rekening met de recente evoluties in het energiesysteem en op de energiemarkten. De combinatie van de verhoogde integratie van hernieuwbare energieopwekking en het principe van de terugdraaiende teller voor prosumenten heeft er bovendien toe geleid dat distributienetbeheerders te maken hebben met een daling van de netto afname van elektriciteit op het distributienet, de parameter die momenteel bepalend is voor de factuur van de consument.

Daarnaast leidt de grootschalige installatie van lokale productie, voornamelijk PV installaties, tot lagere afnamestromen of zelfs stroominjecties in het net in periodes van laag energieverbruik en hoge productie. Naast het toenemende aanbod van hernieuwbare, gedecentraliseerde energieopwekking is er ook steeds meer elektrificatie (bijvoorbeeld door de toename van elektrische voertuigen en warmtepompen). Alles samen in beschouwing genomen wordt verwacht dat de lokale systeempiek zal toenemen, bijvoorbeeld omdat mensen ’s avonds op hetzelfde moment hun elektrische auto laden. Dit vormt een uitdaging voor de distributienetbeheerders.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) gaf daarom de opdracht aan EnergyVille/VITO om bijkomend grondig studiewerk uit te voeren met betrekking tot de toekomstige distributienettarieven voor niet-piekgemeten klanten, dit zijn de consumenten en kleine commerciële netgebruikers. Deze studie focust op het ontwerp van toekomstbestendige, periodieke distributienettariefstructuren en hun impact op niet-piekgemeten klanten en distributienetbeheerders, zodat de beoogde energiepolitiek en uitdagingen van de energietransitie, op korte en lange termijn, nagestreefd kunnen worden.

In de studie werden eerst een aantal potentiële tariefmodellen (zowel voor klanten met klassieke als met digitale meters) geselecteerd. Vervolgens werden algemene basisprincipes geformuleerd en omgezet naar meetbare indicatoren (KPIs). Alle parameters werden uiteindelijk afgetoetst bij de geselecteerde tariefmodellen om zo duidelijkheid te krijgen over welk tariefmodel het meest geschikt is voor de gebruiker.

De studie concludeert dat voor de klassieke meter-klanten het voorstel vanuit de consultatie het beste aangeschreven staat. Hierbij wordt het distributienetgebruik van de laagspanningsnetgebruiker afgerekend hoofdzakelijk op basis van de technische aansluitcapaciteit (kVA). De tariefanalyse voor digitale meter-klanten leidt tot een gedeelde voorkeur. Enerzijds voor een tariefstructuur die zich voornamelijk baseert op de technische aansluitcapaciteit en het maandelijks piekvermogen en voor een klein deel op de afgenomen energie, anderzijds voor een tariefvoorstel gebaseerd op verbruik en in capaciteitsschijven, waarbij hogere tarieven gelden voor een hogere piekvraag.

Met de gegevens uit deze studie en in samenwerking met verschillende stakeholders kan de VREG dan een voorstel opmaken van een nieuwe tariefstructuur.

De eindpresentatie en de volledige studie zijn te vinden op de website van de VREG.

Over EnergyVille

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

EnergyVille brengt onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie samen onder een naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. Het samenwerkingsverband werd vanaf de start ingebed in grote nationale en internationale netwerken met het doel in en buiten Europa de expert en thought leader voor duurzame energie in de bebouwde omgeving te zijn. Onze activiteiten moeten onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief energieonderzoek verder verankeren.

EnergyVille wil in het Thor-wetenschapspark in Genk het centrum vormen van een ecosysteem voor onderzoek, bedrijfsontwikkeling en jobs. In Thor-industriepark vormen we een aantrekkingspool voor energiebedrijven zodat er ondernemerschap, innovatie, nieuw economisch weefsel en uiteindelijk ook een nieuwe markt rond duurzame energie ontstaat.

Contact

Bieke Demaeghdt – EnergyVille - Communicatie
bieke.demaeghdt@energyville.be

tariefstructuur