Brightlands Chemelot Campus heeft het Interreg-project CO2 voor energieopslag (‘EnOp’) overgenomen van initiatiefnemer NanoHouse. Via ‘EnOp’ wordt baanbrekend onderzoek verricht naar de omzetting van CO2 voor energieopslag en slimme materialen. VITO is projectpartner en is onder meer betrokken bij het uittesten van 2 verschillende technologieroutes, het uitvoeren van marktstudies en de link naar het (hernieuwbare) energiesysteem.

NanoHouse heeft het project overgedragen aan Brightlands, omdat de chemiecampus bij uitstek de plaats is waar nieuwe technologieën worden ontwikkeld en opgeschaald. Beide zijn belangrijk voor het project ‘EnOp’. Hier zijn ook faciliteiten, zoals proeffabrieken, beschikbaar om na het onderzoek de uitkomsten naar de praktijk te kunnen brengen. Op de campus is ruime ervaring aanwezig met het opzetten van onderzoek via instituten als Chemelot InSciTe, Brightlands Materials Center en Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials.

Energieopslag en CO2-omzetting

Onderzoek naar elektrische, thermische en mechanische opslag van energie wordt al langere tijd gedaan. Het project ‘EnOp’ richt zich nu op de chemische opslag van energie. Dat onderzoek spitst zich toe op zeven technologieën om CO2 om te zetten voor energieopslag en te gebruiken als koolstofbron voor slimme materialen.

Direct en indirecte omzetting

Binnen ‘EnOp’ worden directe en indirecte omzetting onderscheiden. Directe technologieën zetten CO2 via zonlicht om in chemicaliën en brandstoffen. In dit verband gebeurt onderzoek naar de productie en valorisatie van algen en het gebruik van nanodeeltjes en halfgeleiders. Indirecte technologieën zetten CO2 om met behulp van hernieuwbare elektriciteit, zoals plasma technologie en (bio) elektrochemische processen.

Kans voor bedrijfsleven

De omzettingstechnologieën van ‘EnOp’ verkeren nog in een embryonaal stadium. Dit maakt het moeilijk voor bedrijven om in te stappen en investeringsbeslissingen te nemen. De ambitie van EnOp is om CO2-omzettingstechnologieën door te ontwikkelen tot demonstratoren en pilootprocessen, waarna uiteindelijk in samenwerking met bedrijven opschaling kan gaan plaatsvinden. Tijdens het project ‘EnOp’ worden markstudies gedaan en kansen gesignaleerd. Via een samen te stellen businessteam worden experts afkomstig uit de industrie betrokken in het project.

Samenwerking binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘EnOp’

Bij het onderzoek naar de omzetting van CO2 werken onderzoeksinstellingen uit Vlaanderen en Nederland samen, waarbij elke partij specialistische kennis en capaciteit inbrengt. Aan het project ‘EnOp’ nemen tien partners deel: drie uit Nederland (TNO Onderzoek en Advies, Technische Universiteit Eindhoven, Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER), zes uit Vlaanderen (KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, VITO N.V., Thomas More-hogeschool) en één uit Duitsland (Universiteit RWTH Aachen-DWI). Tussen deze partners vindt binnen de zeven deelprojecten internationale kruisbestuiving plaats. Het bedrijfsleven wordt betrokken via een businessteam, dat uit MKB/KMO-bedrijven bestaat.

VITO werkt specifiek rond de valorisatie van algenbiomassa en de optimalisatie van bio-elektrosynthese, twee domeinen waarin al een sterke track record aanwezig is. Bovendien voert VITO marktstudies uit en evalueert het de link met de verwachte evoluties in het energiesysteem.

Brightlands Chemelot Campus treedt op als projectverantwoordelijke. Het project werd geïnitieerd door NanoHouse.

De totale begroting omvat 4 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro wordt gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland.

Het project ‘EnOp” is op 1 september 2016 gestart en heeft een looptijd van drie jaar.

Meer informatie

Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur voor de Provincie Limburg: “De Provincie Limburg wil bijdragen aan de energietransitie van fossiele energie naar andere vormen van energieverbruik. Aangezien bij ‘EnOp’ de oplossing onder meer in de chemie wordt gezocht, is het volgens ons logisch dat dit project vanaf Brightlands Chemelot Campus wordt begeleid. Wij rekenen erop dat de uitkomsten van het onderzoek van praktische en economische waarde voor de provincie zullen zijn. Bovendien wordt zo CO2 benut.”

Werven van experts voor het businessteam

Business development is een belangrijk onderdeel van het project ‘EnOp’, om zodoende de technologieën voor energieopslag en omzetting van CO2 dichter naar de markt te brengen. Wij zijn voortdurend op zoek naar experts voor deelname aan het business team, met als doel om de partners hierbij te ondersteunen. Wij zoeken mensen die relevante ervaring hebben in de (chemische) industrie en beschikken over ruime business development ervaring. Bereidheid om samen te werken met onderzoeksinstituten is eveneens belangrijk.

Wie interesse heeft in deelname aan het business team, kan contact opnemen met Petra Doelman (petra.doelman@brightlands.com). Helaas kunnen wij geen vergoeding aanbieden, maar wij hopen dat de experts relevante kennis opdoen en via deze weg hun netwerk uitbreiden.

Brightlands Chemelot Campus

Op Brightlands Chemelot Campus wordt onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd en wordt onderwijs gegeven op het gebied van chemie en materialen, en aanverwante life sciences. De focus ligt op hoogwaardige materialen en duurzame technologieën. De campus ontwikkelt zich tot een creatieve broedplaats voor innovatie en voor nieuwe bedrijven met duizenden hoogopgeleide medewerkers. Deze dynamische situatie is mede het resultaat van samenwerking tussen de bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten alsmede de overheid. De campus levert een actieve bijdrage, onder meer door het faciliteren van de bouw van proeffabrieken en het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid.

Chemelot Campus werkt onder de naam Brightlands samen met Maastricht Health Campus, Campus Greenport Venlo en Smart Services Campus te Heerlen, alle gelegen in Limburg.

Meer informatie: www.brightlands.com.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie: www.grensregio.eu