Een internationaal consortium bestaande uit Witteveen+Bos (NL), VITO (BE), Q-Con (DE), Newell (NL) en TU Delft (NL) werkte aan het identificeren van risico’s en het opzetten van een framework voor het risicomanagement van Ultra Diepe Geothermie (UDG) en Enhanced Geothermal Systems (EGS - gestimuleerde geothermiesystemen).

Geothermiesystemen op een diepte groter dan 4 km worden als ultradiep beschouwd. Temperaturen op deze dieptes kunnen variëren van 120 tot 250 °C. Op deze dieptes kan het nodig zijn om EGS toe te passen. Dit zijn stimulatiemethoden om de doorlatendheid van het reservoir te verbeteren.

Het onderzoek geeft een overzicht van gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's van UDG en EGS. Alle geïdentificeerde risico's zijn vertaald in een classificatieschema dat een projectspecifieke ‘quick scan’-risicobeoordeling mogelijk maakt die helpt bij het identificeren van mitigerende maatregelen. 

Het rapport is bedoeld om Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te ondersteunen in hun adviserende rol aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over aspecten van veiligheid, gezondheid en milieueffecten bij aardwarmteontwikkelingen.

Het onderzoek is onderdeel van het Nederlandse Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM), de resultaten zijn op 4 januari 2021 gepubliceerd door SodM.

Contact:
+32 14 33 56 38