Ruim 1 300 deelnemers uit 90 verschillende landen namen deel aan G-STIC 2018, en overlegden uitvoerig over technologische innovaties voor een duurzame wereld. Zowel beleidsmakers, onderzoekers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als leden van het maatschappelijk middenveld namen actief deel aan deze G-STIC 2018-discussies.

In 2015 ondertekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties het klimaatakkoord van Parijs, en werd de ambitieuze ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ formeel aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Daarbij werden duidelijke doelen vooropgesteld om de wereld terug op koers richting duurzaamheid te zetten. Technologische innovatie biedt bij uitstek kansen om zoiets te realiseren, op voorwaarde dat oplossingen op voldoende grote schaal kunnen worden geïmplementeerd. Dat kan enkel indien beleidsmakers en besluitvormers er zich ten volle bewust van zijn hoe reeds bestaande oplossingen een bijdrage kunnen leveren tot het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Agenda 2030. Tijdens G-STIC 2018 kwamen meer dan 1 300 experten samen om te overleggen wat nodig is om dat mogelijk te maken.

Catastrofale bosbranden vernietigden meer dan 100 000 hectare land in Californië. Supertyfoons overstroomden de Filippijnen en Zuid-China, met de evacuatie van drie miljoen mensen tot gevolg. Hevige regenval veroorzaakte in het zuidwesten van Japan overstromingen en modderstromen die een spoor van vernieling trokken en duizenden achterlieten zonder een dak boven het hoofd. Deze snelle opeenvolging van klimaatrampen leert ons dat we dringend meer moeten doen om de temperatuurstijging op aarde ruim onder 2° C te houden zoals in het klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken. We moeten meer werk maken van de ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Agenda 2030, om zo een einde te stellen aan armoede en honger en iedereen toegang te garanderen tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.   

Hefboom voor technologische innovatie

Technologische innovatie biedt bij uitstek kansen om bestaande productieprocessen en consumptiepatronen diepgaand te veranderen en een metamorfose te realiseren die wereldwijd meer welzijn en welvaart brengt voor iedereen. Dat kan echter niet zonder aanzienlijk meer inspanningen op het vlak van technologische innovatie. En dat is precies waar G-STIC over gaat. G-STIC is een reeks van Global Sustainable Technology & Innovation Conferences die gezamenlijk wordt georganiseerd door VITO en haar internationale partners ACTS, FIOCRUZ, IITD en TERI. G-STIC wil in de eerste plaats een hefboom zijn voor technologische innovaties die de wereld terug op koers richting duurzaamheid kunnen zetten en het mogelijk maken om de SDG’s te halen tegen 2030.

Geïntegreerde technologische oplossingen

Een van zaken die G-STIC absoluut uniek maakt is de sterke focus op geïntegreerde technologische oplossingen, oplossingen die goed zijn voor onze planeet, voor alle mensen én voor de economie. Geïntegreerde technologische oplossingen beperken zich niet tot één enkele uitdaging op het vlak van duurzame ontwikkeling, maar pakken meerdere uitdagingen tegelijkertijd aan om zo een grotere maatschappelijke en economische impact te realiseren.   

Decentrale hernieuwbare energiesystemen die voorzien in de behoeften van plaatselijke gemeenschappen zijn daarvan een mooi voorbeeld. De positieve impact van dergelijke energiesystemen gaat veel verder dan het leveren van betrouwbare energie. Ze zorgen ook voor meer werkgelegenheid, verminderen armoede en verhogen de levenskwaliteit dankzij een betere watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen, een betere gezondheidzorg, beter onderwijs en verhoogde mobiliteit. Bovendien draagt een groter aandeel van lokale hernieuwbare energiebronnen bij tot het halen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Beleidsmaatregelen zijn absolute prioriteit

Tijdens G-STIC 2018 kwamen diverse praktijkvoorbeelden aan bod (op het vlak van Agro-ecologie & Voeding, Circulaire Economie, Onderwijs, Energie, Geografische Data, Gezondheid en (Afval)Water als Hulpbron, de thema’s van G-STIC 2018). Voorbeelden hiervan zijn de integratie van recyclage binnen afvalwaterzuiveringsinstallaties om extra inkomsten te creëren uit de verkoop van bio-energie, kunstmest of drinkbaar water, en het gebruik van gegevens uit aardobservatie voor een betere voedselproductie of de ontwikkeling van verzekeringspolissen tegen droogte en andere natuurrampen.

Deze voorbeelden bevestigden dat heel wat van de technologieën die de wereld nodig heeft om de SDGs te halen, vandaag al beschikbaar zijn. Veel beleidsmakers zijn zich echter niet bewust van de potentiële bijdrage van deze technologische oplossingen tot het behalen van de SDGs.

Beleidsmaatregelen zijn nochtans een absolute prioriteit als het erop aankomt geïntegreerde technologische oplossingen op voldoende grote schaal in te zetten en meetbare resultaten te boeken. Daarom staat G-STIC niet enkel stil bij de identificatie van technologische oplossingen die een grote bijdrage kunnen leveren tot het behalen van de SDGs. Tijdens G-STIC 2018 ging veel aandacht naar wat er concreet moet gebeuren om geïntegreerde technologische oplossingen in diverse regio's op de markt te brengen, en wat nodig is om de conclusies van G-STIC 2018 te vertalen naar een instrument dat helpt beleidsvorming te ondersteunen.

Concrete aanbevelingen

G-STIC 2018 drukte dan ook een sterk engagement uit ten opzichte van de internationale processen die inzetten op de ondersteuning van technologische innovaties voor een duurzame wereld. Vanuit de praktijkvoorbeelden die tijdens diverse thematische G-STIC sessies aan bod kwamen en de bijhorende discussies over wat nodig is om technologische oplossingen op voldoende grote schaal op de markt te brengen, werden tijdens G-STIC 2018 verschillende voorbeelden uitgewerkt om deze internationale processen te ondersteunen. Deze voorbeelden zullen verder worden vertaald naar concrete aanbevelingen. Aangevuld met gebruiksvriendelijke checklists voor beleidsmakers en besluitvormers, een overzicht van potentiële barrières en essentiële beleidsveranderingen, zullen deze aanbevelingen helpen om sneller en op grotere schaal technologische innovaties te implementeren en te bouwen aan een duurzame wereld.