Het Stargate-project van Brussels Airport, dat binnen de Europese Green Deal subsidies toegewezen kreeg, is officieel gelanceerd. De komende vijf jaar werkt Brussels Airport samen met een consortium van 21 partners aan zo'n 30 concrete projecten om de luchtvaart en luchthavens groener en duurzamer te maken. Concreet komt er onder meer een eigen menginstallatie voor biobrandstof op de luchthaven, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en wordt er gewerkt aan een nieuwe innovatie om het proefdraaien van motoren stiller te maken.

Brussels Airport, 25 november 2021

Na een oproep van de Europese Commissie nam Brussels Airport eind 2020 het initiatief om samen met 21 partners, waaronder drie Europese luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, mobiliteits- en kennisinstellingen en lokale overheden, een ambitieus programma (“Stargate”) in te dienen om innovaties en initiatieven te ontwikkelen voor een versnelde transitie naar een groenere luchtvaart. Het Stargate-project van Brussels Airport werd geselecteerd en krijgt binnen de Europese Green Deal 24,8 miljoen euro subsidies om deze projecten in de komende jaren te realiseren.

“Met Stargate willen we samen met onze partners laten zien dat een duurzamere luchtvaart mogelijk is, en dat we daar het voortouw in willen nemen. Door samenwerking en innovatie willen we een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen waar we voor staan. Met het Stargate-project zullen we biobrandstoffen voor vliegtuigen op het terrein van de luchthaven ontwikkelen, de grondoperaties duurzamer maken, en van luchthavens nog meer intermodale hubs maken, waarbij alternatieven voor de wagen nog toegankelijker worden. Door kennis en ervaringen uit te wisselen met onze partners kunnen wij van elkaar leren en zullen wij ook de concrete projecten die op Brussels Airport succesvol blijken, als eerste op onze partnerluchthavens kunnen uitrollen. En we kijken binnen Stargate ook naar samenwerkingsmogelijkheden met onze omwonenden, bijvoorbeeld rond hernieuwbare energie. Daarnaast hebben de initiatieven rond de modal split voor hen natuurlijk ook een positieve impact.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Innovatieve oplossingen voor een meer duurzame luchtvaart

Stargate omvat een dertigtal kleinere en grote projecten gericht op drie grote pijlers:

  • de verdere decarbonisatie van de luchthavenoperaties,
  • het verbeteren van de lokale omgevingskwaliteit, en
  • het verbeteren van de modal split.

Op vlak van decarbonisatie wordt er de komende jaren onder meer ingezet op elektrisch taxiën, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en grondafhandelingsmateriaal op waterstof.

DHL heeft als partner binnen het consortium momenteel de eerste elektrische grondafhandelingstoestellen aangekocht om deze in de praktijk uit te testen.

Er zal ook een menginstallatie voor biobrandstof komen op Brussels Airport. Brussels Airport wordt daarmee de eerste luchthaven ter wereld waar ter plaatse kerosine met biobrandstof wordt gemengd. Daarbij kan stelselmatig het aandeel biobrandstof worden verhoogd. De luchtvaartmaatschappijen binnen Stargate (Brussels Airlines, TUI en DHL) zullen als eersten hiermee vliegen. Aansluitend bij dit project wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van een elektrische brandstoftruck en het ophalen van afvalvetten en -oliën die voor die biobrandstof kunnen worden gebruikt.

Op vlak van stroomproductie wordt bekeken hoe het aanbod hernieuwbare energie kan worden uitgebreid en daarbij worden ook samenwerkingsmogelijkheden met de buurgemeenten onderzocht. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bijkomend zonnepanelenpark, en er komt ook een haalbaarheidsstudie voor het bouwen van een biovergister op de luchthaven, waar organisch afval van de luchthavenbedrijven en indien mogelijk ook de buurgemeenten kan worden omgezet in energie.

Op vlak van lokale omgevingskwaliteit wordt er ingezet op het verfijnen van bestaande technieken en innovatie. Dat gaat om het verbeteren van de vluchtefficiëntie en groene landingen, een landingstechniek die zorgt voor minder brandstofverbruik, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een nieuwe innovatie die het grondgeluid en de uitstoot bij het proefdraaien van vliegtuigen drastisch zou kunnen verminderen.

Tot slot wil Stargate ook de mobiliteit op en rond luchthavens verbeteren en alternatieven voor de wagen stimuleren, door onder meer voor passagiers die met de trein komen oplossingen voor hun bagage te onderzoeken en uit te testen en de ook toegankelijkheid van het treinstation te optimaliseren, in samenwerking met NMBS. Er zal ook worden ingezet op digitalisatie en manieren om mobiliteitsinformatie nog centraler en vollediger beschikbaar te maken voor de passagiers.

Divers Europees consortium met drie fellow airports

Voor Stargate werkt Brussels Airport samen met 21 partners uit heel Europa, waarbij onder meer ook drie andere luchthavens: Athens International Airport, Budapest Airport en Toulouse Blagnac Airport. Deze luchthavens zijn net als Brussels Airport al CO2-neutraal voor hun eigen operaties en hebben elk hun eigen accenten op vlak van duurzaamheid. Binnen Stargate zullen de luchthavens hun kennis en ervaring uitwisselen en wat succesvol blijkt op Brussels Airport, zal op deze fellow airports ook worden uitgerold en toegepast.

De CEO van Athens International Airport, Dr. Yiannis N. Paraschis, zegt: "De noodzaak om te reageren op de klimaatnoodtoestand is nog nooit zo duidelijk geweest en de industrie gaat in op die uitdaging. Met Stargate willen wij de invoering van duurzame vliegtuigbrandstof, emissievrije voertuigen, groene waterstof en andere oplossingen versnellen. Daarbij zullen we ook een bijdrage leveren vanuit onze eigen expertise, gezien we al meer dan een decennium werken aan koolstofreductie, met name via de implementatie van grootschalige projecten rond zonne-energie binnen het luchthavendomein. Het zal ook een kans bieden om via digitalisering de milieuprestaties te verbeteren, niet alleen wat emissies betreft, maar ook op vlak van circulaire economie en geluid. Athens International Airport is verheugd en geïnspireerd om samen met haar Stargate-partners deze uitdagingen aan te gaan en een duurzamere toekomst voor het luchtverkeer te realiseren."

"Budapest Airport heeft zich aangesloten bij het Stargate-project omdat het in lijn ligt met haar duurzaamheidsdoelstellingen. Binnen Stargate zal onze luchthaven een cloudgebaseerd, papierloos luchtvrachtafhandelingssysteem ontwikkelen en invoeren, en ook werken op andere duurzame projecten die voornamelijk betrekking hebben op de terminal, energie-efficiëntie, duurzame vliegtuigbrandstof en trafiekontwikkelingen. Budapest Airport heeft talrijke concrete stappen ondernomen om de C02-voetafdruk van de luchthaven te verkleinen en we zijn van plan om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen 2035 tot nul te herleiden, een doelstelling waartoe het Stargate-project en de daarmee gepaard gaande uitwisseling van ervaringen en kennis in grote mate zal bijdragen.", zegt Chris Dinsdale, CEO van Budapest Airport.

"Wij zijn zeer trots om deel uit te maken van het Stargate-consortium onder leiding van Brussels Airport. Met drie grote Europese luchthavens zullen we samenwerken aan zeer concrete initiatieven om de energietransitie te versnellen en, in ruimere zin, om de duurzame ontwikkeling van onze activiteiten te verzekeren. Stargate zal ook onze inspanningen om onze luchthaven naadloos te integreren in de lokale omgeving ondersteunen. De huidige context bevestigt de relevantie van onze acties voor het decarboniseren van het luchttransport. De kracht van het diverse en complementaire Stargate-consortium zal de middelen die worden ingezet om deze ambitie te behalen, zeker versterken.", zegt Philippe Crébassa, CEO van Aèroport de Toulouse-Blagnac.

De andere partners in het consortium zijn Brussels Airlines, TUI, DHL Aviation, Engie Laborelec, Air Cargo Belgium, Skytanking, skeyes, To70, Lux Mobility, Universiteit Hasselt, expertisecentrum Erasmus UPT, IES R&D, Sopra Steria, Provincie Vlaams-Brabant, Quatra, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), NMBS en het Vlaams Instituut voor Logistiek.

Dit project heeft subsidies ontvangen binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst GA101037053.

 

Press Office Brussels Airport Company – Communication – Tel. +32 2 753 53 53 – media@brusselsairport.be
Ihsane Chioua Lekhli: Spokesperson & Media Relations Manager – ihsane.chioua.lekhli@brusselsairport.be
Nathalie Pierard: Spokesperson & Media Relations Manager – nathalie.pierard@brusselsairport.be 
www.brusselsairport.be/pressroom/nl-be/

Contact:
+32 14 33 52 78