In de periode 2022-2026 zal VITO een belangrijke partner blijven van het Europees Milieuagentschap, als coördinerend partner van twee Europese thematische centra (ETC's) en als partner in twee andere.

Wat doen European Topic Centres?

European Topic Centres (ETC's) zijn centra met thematische expertise die door het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency - EEA) zijn aangeduid na een competitieve selectieprocedure op Europees niveau. Deze ETC's werken als een verlengstuk van het EMA op specifieke themagebieden. Samen met de landen die lid zijn van het EMA en met de samenwerkende landen vergemakkelijken de ETC's de verspreiding van gegevens, informatie en kennis, en leveren zij rapporten en andere diensten aan het EEA en haar Europees Informatie- en Observatienetwerk (Eionet). Aan het begin van 2022 zijn er 7 ETC's die het EEA in haar opdracht bijstaan. VITO speelt een rol in vier daarvan.

Sinds 2014 is VITO de lead partner van het ‘ETC on Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE)’ en partner in het ‘ETC on Climate change Mitigation and Energy (ETC/CME)’. In de periode 2019-2021 was VITO coördinerend partner van twee ETC's (ETC/WMGE en ETC/CME) en partner in een derde ETC.

Circulaire economie

Het ‘ETC on Circular Economy and resource use (ETC/CE)’ bestaat uit 13 partners uit 12 verschillende Europese landen. VITO was de coördinerende partner in de twee vorige consortia en zal deze rol ook in de volgende periode op zich nemen. Het ETC/CE zal het EEA ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de kennisbasis voor het versnellen van de overgang naar een circulaire economie. De werkzaamheden van het consortium zullen zich toespitsen op vier gebieden:

 • monitoring en beoordeling van de invoering van de circulaire economie in Europa
 • uitvoering van doeltreffend afvalbeleid
 • beoordeling van productie- en consumptiesystemen in de belangrijkste productwaardeketens
 • ontwikkeling van kennis over materiaalstromen, Europa's hulpbronnenvoorziening en gerelateerde druk op het milieu.

Voor meer informatie, neem contact op met Evelien Dils.

Mitigatie klimaatverandering

Het ‘ETC on Climate change Mitigation (ETC/CM)’ bestaat uit 15 partners uit 10 verschillende Europese landen. VITO is sinds 2014 partner in dit ETC en heeft sinds 2019 de overkoepelende coördinerende rol. Het ETC/CM verwerkt, aggregeert en analyseert belangrijke gegevens en informatie over de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en transport in de lidstaten. Als zodanig volgt het ETC/CM de vooruitgang die Europa boekt bij de verwezenlijking van haar klimaat-, energie- en transportdoelstellingen en verschaft het belangrijke inzichten en kennis om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

Voor meer informatie, neem contact op Tom Dauwe.

Adaptatie klimaatverandering

Vanaf 2022 nemen 3 VITO units deel aan het 'ETC/CA on Climate Change Adaptation and Land use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)'. 

Het ETC/CA helpt het EEA bij het informeren en ondersteunen van het relevante EU-beleid - in de eerste plaats de EU-adaptatiestrategie - door relevante informatie te verstrekken, de bestaande kennisbasis te verbeteren en de lidstaten bij te staan op het gebied van de effecten van klimaatverandering, kwetsbaarheid, adaptatie en LULUCF.

Het team Landgebruik en Klimaatimpact coördineert de VITO-betrokkenheid en zal werken aan op gegevens gebaseerde klimaatveranderingseffectbeoordelingen en de ontwikkeling van het EEA-platform Climate-Adapt. De collega's van de unit Health zullen zich concentreren op de gezondheidsaspecten binnen het Europees observatorium voor klimaat en gezondheid dat deel uitmaakt van Climate-Adapt. Ten slotte zal de unit Remote Sensing haar gegevens en expertise inbrengen over de monitoring van land en klimaat op Europese en mondiale schaal via Copernicus en gekoppeld aan de boekhouding van koolstof-ecosystemen.

Voor meer informatie, contacteer Filip Lefebre.

Menselijke gezondheid en het milieu

In het nieuwe ETC on Human health and the Environment (ETC/HE), dat wordt geleid door het NILU (Noors Instituut voor Luchtonderzoek), sluit de unit VITO Health zich aan bij 10 partners uit 9 Europese landen. In 2022 zijn de werkzaamheden geclusterd in vier thematische gebieden:

 1. Een beter begrip van de gevolgen van druk op het milieu en het klimaat voor de gezondheid.
 2. Voordelen van een gezonde omgeving voor het welzijn.
 3. Ondersteuning van de beleidsuitvoering: luchtkwaliteit, luchtverontreinigende emissies, chemische stoffen, omgevingslawaai, industriële emissies (E-PRTR, UWWT enz.), waterkwaliteit, bodemverontreiniging.
 4. Verkennen van verbanden tussen milieu-/klimaatdruk en sociale ongelijkheden, sociaaleconomische dimensies.

ETH HE zal dit doen door

 • het ondersteunen en samenvoegen van gegevensstromen van aangesloten landen en organisaties op Europees niveau
 • het beoordelen van de staat van het milieu, de gevolgen van milieudruk, de oorzaken van die druk en te nemen maatregelen voor relevante thematische gebieden
 • bij te dragen tot beoordelingen van de staat van en de vooruitzichten voor het milieu in de lidstaten
 • ondersteuning van de monitoring en beoordeling van de 'Zero Pollution'-strategie van de EC.

Het Team Milieu & Gezondheid zal de taak 'Bodemverontreiniging en gezondheid' leiden en bijdragen aan twee andere taken: 'Milieugezondheid en kinderen' en 'Ziektelast door chemische stoffen'.

Voor meer informatie, contacteer Jos Bessems.

Contact:
+32 14 33 59 83
Contact:
+32 14 33 59 77
Contact:
+32 14 33 67 47
Contact:
+32 14 33 51 57