De circulaire economie biedt een antwoord op de toenemende grondstoffenschaarste en zal bovendien meer en nieuwe soorten jobs creëren. De Vlaamse Regering heeft de promotie van circulaire economie dan ook als een van de zeven transitieprioriteiten in haar Visie 2050 naar voor geschoven. Ook Europa streeft in zijn ambitieus actieplan voor de circulaire economie naar een meer competitieve industrie door slimmer beheer van materialenkringlopen. VITO draagt bij tot de transitie naar een circulaire economie door bedrijven innovatieve oplossingen aan te reiken voor onder andere hoogwaardige recyclage en hergebruik, en de aanpassingen die hiervoor nodig zijn aan het businessmodel.

 

Circulair ondernemen is innoveren en innoveren kun je zelden alleen. De vruchten van een dergelijke samenwerking vinden ondernemingen in het partnerschap Vlaanderen Circulair: hét knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Met haar kennis, ervaring en expertise is VITO een van de evidente kennispartners binnen Vlaanderen Circulair. Het opbouwen van wetenschappelijke kennis is voor VITO onlosmakelijk verbonden met het opnemen van concrete engagementen. Zo neemt VITO deel aan de Green Deals voor Circulair Aankopen en Circulair Bouwen, worden VITO-experten ingeschakeld in de vele initiatieven die Vlaanderen Circulair opzet, versterkt VITO het multidisciplinair team achter Vlaanderen Circulair en ontwikkelt zij laagdrempelige tools om ondernemers vertrouwd te maken met wat circulaire economie inhoudt.

Het is een spannende en uitdagende zoektocht naar de kansen die de circulaire economie aan een bedrijf kan bieden. Daarom helpt VITO bedrijven om zich te heroriënteren. Een aanpak op maat is essentieel om bij een innovatie als circulaire business doelgericht en succesvol van ‘idee’ naar ‘actie’ over te stappen.
Met gerichte projectoproepen wil Vlaanderen Circulair het bedrijfsleven meer activeren en inspireren om in te zetten op circulaire economie. Zo waren er in 2017 en 2018 projectoproepen voor demonstratieprojecten. Lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers konden samen of alleen experimentele, disseminatie- en demonstratieprojecten indienen. Uit de 286 ingezonden projectenvoorstellen hebben de voorbije twee jaar 116 projecten steun ontvangen. Voor 2019 staan opnieuw weer heel wat nieuwe en beloftevolle projecten in de steigers. 

Volg alles over circulaire economie op Twitter via #Tech4CE.