Jef Bergmans, bestuurder bij Young European Associated Researchers

YEAR brengt jonge onderzoekers in Europa samen. Onderzoeker Jef Bergmans vertegenwoordigt VITO in de raad van bestuur van de netwerkorganisatie.

Wat is jouw functie bij VITO?

“Ik werk sinds 2012 als onderzoeker voor de unit Duurzaam Materialenbeheer, meer bepaald binnen het team afval- en recyclagetechnologie. We voeren onderzoek naar de recyclagemogelijkheden van minerale afvalstromen. Eerst bekijken we welke waardevolle elementen we uit die stromen kunnen halen, vervolgens zoeken we naar afzetmogelijkheden voor de resterende matrixelementen. Ik ben ook actief binnen Young VITO, een interne groep die activiteiten organiseert om collega’s bij elkaar te brengen. Via die weg maakte ik kennis met YEAR. Toen het vorige bestuurslid van VITO haar taak bij YEAR wilde beëindigen, nam ik met plezier haar plaats in.”

Wat doet YEAR precies?

“YEAR is een organisatie die zich richt op jonge onderzoekers in heel Europa. We werken rond vier pijlers: netwerking, training, mobiliteit en de verte- genwoordiging van jonge onderzoekers. Onderzoek wordt meer en meer gevoerd in een internationale context en zeker voor jonge onderzoekers is het niet zo gemakkelijk om een netwerk op te bouwen buiten hun eigen organisatie. Nochtans moeten zij binnenkort ook zelf projecten binnenhalen en leiden. Daarom organiseren we activiteiten waarop jonge onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten. We geven hen ook training in specifieke vaardigheden zoals presentatietechnieken. Daarnaast zetten we in op meer uitwisseling tussen verschillende onderzoeksorganisaties. Tot slot organiseren we geregeld bevragingen over een bepaaldonderwerp. Op die manier formuleren we een gezamenlijk standpunt dat we overbrengen aan de beleidsmakers. Zo stonden we mee aan de wieg van de Declaration of Young Researchers, waarin de noden en drijfveren van jonge onderzoekers staan opgesomd.”

Naar welke activiteit van YEAR kijk je in het bijzonder uit?

“Op 12 en 13 juni 2017 vindt onze jaarlijkse conferentie plaats. Dit jaar komen we samen in Brussel en is VITO medeorganisator. Het thema is de ontwikkeling van een idee tot een mogelijk project. Het zal een interactieve conferentie zijn: in kleinere groepen zullen ideeën worden uitgewerkt, met behulp van professionele begeleiding en training. Aan het einde reiken we een award uit voor het best uitgewerkte idee. We hopen natuurlijk dat er heel wat jonge onderzoekers zullen deelnemen. Het is immers het ideale moment om veel mensen te ontmoeten in een aangename sfeer.”

www.year-network.com

 

Contact:
+32 14 33 56 16