De Vlaamse Overheid lanceerde in 2004 het Vlaams Binnenmilieubesluit. Mensen brengen immers tot 90% van hun tijd binnenshuis door,de kwaliteit van de binnenlucht is erg belangrijk omwille van zijn effect op de gezondheid. In het besluit van 2004 werden reeds richt- en interventiewaarden voor chemische, fysieke en biotische factoren in het binnenmilieu opgenomen. Deze waarden, waren toe aan een update en er was nood aan een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd aftoetsingskader voor de gezondheidsrisico’s van een slecht binnenmilieu.

VITO onderzocht - in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - hoe de wetteksten en de kwaliteitsnormen voor het binnenmilieu geactualiseerd konden worden. Deze opdracht kadert in het Vlaams Preventiedecreet.

De uitgevoerde actualisatie is gebaseerd op twee pijlers. In de eerste pijler baseren we ons op de kennis die VITO de voorbije 15 jaar heeft verworven bij het meten van de binnenluchtkwaliteit in zo’n 800 Vlaamse woningen en scholen in opdracht van de Vlaamse Overheid. De tweede pijler bestaat uit de vernieuwde inzichten over gezondheidseffecten van chemische stoffen in het binnenmilieu. Hiervoor hebben we de wetenschappelijke literatuur en informatie die beschikbaar is bij toxicologische instanties en buurlanden onder de loep genomen. Een wetenschappelijk gebaseerde en gezondheidskundige onderbouwing van de normen staat hierbij centraal.

Vlaanderen gaat heel ver in dat decreet. Naast het opleggen van  richt- en interventiewaarden, bepaalt het een duidelijk wettelijk kader waarin gewerkt moet worden. Daarenboven beperkt het decreet zich niet tot publieke woningen en gebouwen, ook de private markt valt eronder.

Wie last heeft van gezondheidsklachten heeft nu de mogelijkheid om, na overleg met een arts of beleidsmedewerker, te laten onderzoeken of een slechte binnenluchtkwaliteit een oorzaak kan zijn. Van daaruit kan er gezocht worden naar een oplossing om de bronnen van slechte binnenlucht aan te pakken, via bouwtechnische ingrepen, via ventilatie of door middel van advies naar gebruik van producten. Ook daarvoor verleent VITO vanuit haar jarenlange expertise graag advies.