VIL en VITO zetten samen met de logistieke, de recyclage- en de chemiesector in op de ontwikkeling van Vlaanderen als kunststofrecyclage hub. Het project ‘Plastics Recycling Hub’ is de logische volgende stap in een proces waarbij we zorgen dat Vlaanderen en de Vlaamse havens een draaischijf worden voor materialenstromen en recyclageactiviteiten.

De omschakeling naar een circulaire economie is volop aan de gang. Kunststofhoudend afval vormt een belangrijke stroom voor potentiële recyclageactiviteiten met hoge meerwaarde op economisch en maatschappelijk vlak. Vlaanderen als onderdeel van een ruimere, dichtbevolkte en geïndustrialiseerde regio met een belangrijke afvalproductie, maar met tegelijkertijd een grote aanwezigheid van chemie- en recyclagebedrijven, kan daarbij een prominente rol spelen. De chemiesector en de overheid zetten dan ook volop in op de transitie naar innovatieve, circulaire chemie. 

Logistieke uitdagingen van recyclage 

De grootschalige aanvoer van de geografisch erg verspreide te recycleren afvalstromen, uit Vlaanderen, maar ook uit de buurlanden, vormt echter een logistieke uitdaging op verschillende vlakken, waarbij bestaande systemen van inzameling, voorbehandeling, opslag en transport op een efficiënte en duurzame manier op elkaar moeten worden afgestemd. 

De ‘feedstock’-bronnen van kunststofhoudend afval werden reeds door eerdere studies in kaart gebracht (stakeholders, stromen, volumes, toepassingsgebieden), maar de cruciale logistieke invulling ontbreekt vandaag nog. 

Verschillende sectoren slaan handen in elkaar 

Plastics Recycling Hub brengt alle sectoren samen die actief zullen zijn in de waardeketen voor kunststofrecyclage: producenten van kunststofhoudende producten, afvalinzamelaars en recyclagebedrijven, chemiebedrijven, logistieke dienstverleners actief in transport, opslag en overslag van afval en aanbieders van logistieke infrastructuur. 

Projectdeelnemers: ADPO, BASF, Beaulieu International Group, Bionerga, CHEP, Covestro, Despriet Gebroeders (Looplife Polymers), Eastman, Euroports, Indaver, JoGo Logistics, POM Limburg, Port of Antwerp, Pre Zero, PSA Antwerp, Renasci, Renewi, Suez R&R BE Services, Triple Helix, Vanheede Environmental Logistics. 

Essenscia en Catalisti zijn betrokken als klankbord. 

Logische volgende stap in de transitie naar een Vlaamse recyclagehub 

Het ‘Plastics Recycling Hub’-project vloeit voort uit een hele reeks eerdere projecten die tot doel hadden om Vlaanderen en de Vlaamse havens om te vormen tot een draaischijf voor materialenstromen en recyclageactiviteiten. Dankzij ruim dertig jaar ambitieus afval- en materialenbeleid behoort Vlaanderen immers tot de wereldtop op het vlak van afvalinzameling en -verwerking.  

Samen met partners als VIL, OVAM en Port of Antwerp hebben we op basis van onderzoek stapsgewijs toegewerkt naar de ontwikkeling van Vlaanderen als recyclagehub voor kunststoffen: 

  1. In eerste instantie brachten we in het ‘Flanders Recyling Hub’-project de meest beloftevolle materiaal- en afvalstromen in kaart waar Vlaanderen, met onder meer de Antwerpse haven, en de havens van Gent en Zeebrugge, op zouden kunnen inzetten.  Dat resulteerde in vijf proefprojecten waarvoor we een kosten-batenanalyse, een milieu-impactanalyse en een logistiek plan uitwerkten. Inzetten op de recyclage van kunststoffen kwam daarbij naar voor als één van de beloftevolle pistes.
     
  2. In een volgende stap brachten we specifiek voor het Havenbedrijf Antwerpen in kaart wat er al gebeurt op vlak van chemische kunststofrecyclage in andere grote havengebieden en het daarbij horende hinterland. De focus lag niet alleen op de hiaten waar Port of Antwerp in de toekomst op in kan spelen, maar ook op het in kaart brengen van de bestaande weefsels waarbij Antwerpen een versterkende rol kan spelen. Die analyse liet Port of Antwerp toe om gefundeerde strategische keuzes te maken. 
     
  3. Daarnaast onderzochten we waar bedrijven die willen inzetten op chemische recyclage in en rond de Antwerpse haven voldoende grote hoeveelheden kunststofhoudend afval van een geschikte kwaliteit kunnen vinden in binnen- en buitenland. 

Het ‘Plastics Recycling Hub’-project is het sluitstuk van die oefening. Nu onderzoeken we hoe we de te recycleren afvalstromen van de gevraagde samenstelling en kwaliteit op een efficiënte manier tot bij de recyclagebedrijven en de chemie krijgen. 

Meer info over de Plastics Recycling Hub 

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.