Omdat Vlaanderen koploper wil zijn in de aanpak en sanering van chemische verontreiniging in bodem, water en lucht is nu het Kenniscentrum Innovatieve Saneringstechnieken (KIS vzw) opgericht. Het is een nieuwe organisatie in een nieuw actieveld met als centrale opdracht het ontwikkelen, testen, uitwerken en opschalen van innovatieve sanerings- en zuiveringstechnieken binnen de disciplines water, lucht en bodem. De Vlaamse Regering heeft het initiatief net voor het reces goedgekeurd en ondertussen hebben alle leden het bestuursorgaan gekozen. Dit kenniscentrum moet op 1 januari 2024 operationeel zijn.

Vlaanderen is op Europees vlak een voortrekker en toonaangevende regio in het kader van PFAS-onderzoek en praktijkaanbevelingen om hiermee om te gaan in de leefomgeving. Zoals vooropgesteld in het saneringsverbond regio Zwijndrecht wil Vlaanderen ook koploper zijn in de aanpak en sanering van chemische verontreiniging in bodem, water en lucht en als sluitstuk van de PFAS-opdracht is nu ook de KIS vzw opgericht. Dit kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Bedoeling is om informatie en kennis rond sanerings- en zuiveringstechnieken voor chemische verontreiniging van bodem, water en lucht te verzamelen, ter beschikking te stellen en te verspreiden. Demo- en pilootprojecten moeten ervoor zorgen dat de wetenschappelijke en technologische kennis vertaald wordt in innovaties bij bedrijven. Door inter- en multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende actoren te stimuleren, zouden deze innovaties vervolgens sneller op de Vlaamse en internationale saneringsmarkt gebracht kunnen worden.

Daarnaast zal de KIS vzw ook wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve saneringstechnieken bevorderen en ondersteunen en het maatschappelijk draagvlak hiervoor evalueren en versterken.

Het opzet is om deze kennis te valoriseren vanuit maatschappelijk-economisch perspectief, dit ook met het oog op het Europees Voorzitterschap in 2024.

Zeer zorgwekkende stoffen

Het kenniscentrum is op vlak van onderzoek en valorisatie complementair aan de werking ‘Onderzoek en monitoring’ van de Hub zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) binnen de Vlaamse overheid. Het onderzoek van deze Hub is gericht op blootstelling, verspreiding en impact van chemische verontreiniging. De KIS vzw richt zich dan weer op kennisdelen en innovatie rond zuiveringstechnieken. Tussen de KIS vzw en de Hub wordt dan ook een wisselwerking uitgebouwd om kennis en inzichten wederzijds te delen.

Wie maakt deel uit van het Kenniscentrum?

Het kenniscentrum bestaat uit verschillende overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven om een multidisciplinaire aanpak te kunnen bewerkstelligen:
 

 • Departement Omgeving
 • OVAM
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • VITO
 • Jan De Nul
 • DEME
 • InOpSys
 • C-Biotech
 • Ondernemersvereniging Bodemsanering (O.V.B)
 • Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (V.E.B)
 • Vereniging van Onafhankelijke Bodemkundige Advies- & Studiebureau’s (Vobas)
   

Deze leden hebben op 21 augustus Leen Bastiaens als KIS-manager gekozen. Leen Bastiaens is deskundige bodem- en grondwatersanering bij VITO en heeft ruime expertise in het coördineren en aansturen van grote R&D-projecten.

 

KIS vzw 

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, België
E-mail: info@kis.vlaanderen.be
101.054.054.  RPR Antwerpen (afdeling Mechelen)

Contact:
+32 14 33 52 78