Uit een voorstudie (TWOL-studie “Steden en gemeenten adapteren” van 18.12.2015) blijkt dat steden en gemeenten behoefte hebben aan een instrument dat laagdrempelig is en snel te bevragen valt.

VITO heeft recent 2 projecten uitgevoerd in opdracht van het departement LNE van de Vlaamse Overheid (nu geïntegreerd in het nieuwe departement Omgeving) om steden en gemeenten te ondersteunen in hun lokaal klimaatbeleid.  

Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse Gemeenten

De Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeentengeeft een inzicht in de mogelijkheden en knelpunten wat betreft het hernieuwbare energiepotentieel op het grondgebied van de gemeente. Dankzij een dergelijke atlas kunnen steden en gemeenten hun lokale doelstellingen beter definiëren en bepalen op welke concrete wijze ze bereikt kunnen worden. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om de marktintroductie van hernieuwbare energie (HE) te versnellen en van onder uit bijdragen tot de realisatie van de Vlaamse doelstellingen. De belangrijkste kaarten uit voorliggende studie en de totalen per gemeente worden verdeeld via Geopunt in het thema ‘Energie’ en zijn ook te consulteren op www.burgemeestersconvenant.be/hernieuwbare-energieatlas waar tevens het eindrapport te vinden is.

LNE Adapteert: adaptatie instrumenten voor steden en gemeenten

Steden en gemeenten in Vlaanderen zullen in toenemende mate geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering zoals meer frequente hittegolven, droogte periodes en onweders met overstromingen tot gevolg. Naast een klimaatmitigatie beleid gericht op het reduceren van de broeikasgasemissies door transport, gebouwenverwarming en industriële- en landbouwactiviteiten is klimaatadaptatie een noodzakelijk beleidsthema gericht op het weerbaar (“resilient”) maken van onze maatschappij. Sinds oktober 2015 omvat het nieuwe Covenant of Mayors zowel adaptatie als mitigatie. 

Uit een voorstudie (TWOL-studie “Steden en gemeenten adapteren” van 18.12.2015) blijkt dat steden en gemeenten behoefte hebben aan een instrument dat laagdrempelig is en snel te bevragen valt. Er is vooral behoefte aan een portaal waar de gefragmenteerde informatie rond klimaatadaptatie bij elkaar geplaatst wordt. Deze informatie moet wetenschappelijk correct zijn en zou voor heel Vlaanderen beschikbaar moeten zijn.

VITO heeft in opdracht van LNE en in samenwerking met Wageningen Environmental Research en Point Consulting het portaal www.burgemeestersconvenant.be uitgewerkt. Het portaal brengt  de reeds bestaande informatie (CO2-nulmetingen, Hernieuwbare EnergieAtlas) samen met een nieuw ontwikkeld klimaatadaptatie-instrumentarium bestaande uit:

  • 30 in detail beschreven adaptatiemaatregelen
  • 15 concrete praktijkvoorbeelden van adaptatieprojecten in Vlaanderen
  • 91 financieringsmogelijkheden voor het plannen realiseren van een lokaal adaptatiebeleid

De Vlaamse Overheid gaat dit portaal verder ontwikkelen tot het referentieportaal voor lokaal klimaatbeleid.

Contact:
+32 14 33 67 47