ZABALA Innovation en VITO zijn overeengekomen om samen te werken bij het verlenen van ondersteunende diensten aan kandidaten die een aanvraag willen indienen voor de volgende oproepen van het Innovationfund, gepromoot door de Europese Commissie, DG Clima. 

Het Innovationfund werd gelanceerd in 2020 als nieuw instrument ter financiering van innovatieve koolstofarme technologieën. Tot 2030 wordt 10 miljard euro geïnvesteerd in innovatieve projecten die de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) reduceren. De fondsen zijn afkomstig van het European Emission Trading Scheme (ETS) via de veiling van 450 miljoen uitstootrechten, en daarnaast van het niet-bestede budget van de voorganger van het Innovatiefonds, het NER 300-programma.  

Er zijn twee types oproepen: grootschalige en kleinschalige projecten. Grootschalige projecten zijn innovatieve projecten met een CAPEX van meer dan 7,5 miljoen euro. 70 projecten staan al op de shortlist van de eerste oproep, die werd afgesloten op 29 oktober 2021. Deze projecten hebben tot 23 juni de tijd om hun aanvraag te vervolledigen en kans te maken op financiering. Projecten met een CAPEX van minder dan 7,5 miljoen euro hebben in maart 2021 voor het eerst een aanvraag ingediend. De evaluatieresultaten zullen bekend gemaakt worden aan het einde van de zomer. 

Voor de eerste grootschalige oproep ondersteunde ZABALA de aanvragen van 15 projecten. Daarnaast adviseerde het nog veel meer projectideeën die niet slaagden in de "crashtest" die door ZABALA aan klanten werd aangeboden om elk idee te evalueren. Hetzelfde gebeurde met de kleinschalige oproep die in maart werd afgesloten, waarvoor ZABALA 13 projecten hielp bij het indienen van hun aanvragen.  

VITO leverde technische expertise voor zowel de grootschalige als de kleinschalige oproep op zeer specifieke domeinen, zoals de berekening van de vermeden BKG-emissies voor innovatieve processen, de mate van innovatie en de techno-economische evaluatie.  

De Commissie evalueert de projecten (klein- of grootschalig) aan de hand van 5 criteria: 1. Hoe effectief is elk project in het vermijden van de uitstoot van broeikasgassen; 2. De mate van innovatie van het project; 3. De maturiteit van het project; 4. De schaalbaarheid van elk project; 5. Of het al dan niet kostenefficiënt is.  

De kans om financiering te verkrijgen via het Innovatiefonds is klein. De verwachting is dat slechts 5% van de projecten die zich kandidaat hebben gesteld voor de eerste fase van de grootschalige oproep, financiering krijgt. Vele projecten moeten aan maturiteit winnen en beter evalueren hoeveel broeikasgasemissies ze zouden kunnen vermijden. Daarom zijn ZABALA en VITO overeengekomen om samen te werken bij het verlenen van ondersteunende diensten aan kandidaten voor toekomstige oproepen van het Innovatiefonds, om zo hun slaagkansen te vergroten.  

ZABALA zal zich richten op het ondersteunen van kandidaten bij het voorbereiden van hun aanvraag. De aanvraagprocedure voor de Innovatiefondsoproepen is bijzonder complex, aangezien elke aanvraag een groot aantal documenten vereist, en een adequate opbouw van de informatie. ZABALA Innovation heeft al 28 projecten ondersteund in de eerste twee oproepen en heeft een sterke expertise opgebouwd.  

VITO kan projecten ondersteunen die meer technisch advies vergen. De expertise van VITO omvat onder meer berekeningen van BKG-emissies, wat bij industriële projecten bijzonder complex is. Het onderzoekscentrum helpt ook bij het ontwikkelen van een monitoringplan van het vermijden van broeikasgasuitstoot om de projectprestaties tijdens de looptijd te volgen en kan adviseren over de werkelijke mate van innovatie van projecten, bijvoorbeeld met betrekking tot industriële processen of koolstofafvang, -opslag en -gebruik (CCS-CCU). VITO biedt ook aan om projecten te helpen bij de techno-economische evaluatie gekoppeld aan hun kostenefficiëntie, met name CCU, en projecten op het vlak van bio-economie en waterstof.  

Deze samenwerking heeft tot doel de slaagkansen van het project te vergroten. Indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met Marie Latour van ZABALA Innovation en Arnoud Lust van VITO.  

 

Contact:
+32 14 33 58 58