VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Haar onderzoeksagenda focust zich op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag: klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffen schaarste, duurzame energievoorziening en vergrijzing. Op deze manier ondersteunt VITO niet alleen de toekomstvisie van Vlaanderen maar ook de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Goede gezondheid en welzijn

In ons onderzoek willen we het wetenschappelijke inzicht doorontwikkelen dat gezondheid de optelsom is van sociale, genetische, milieugebonden en gedragsfactoren. Daarbij willen we onze oplossingen wereldwijd promoten. Binnen VITO werken we aan een cultuur van welzijn door onze waarden actief uit te dragen en door in al onze activiteiten naar duurzaamheid te streven. Met Fit@VITO ondersteunen we actief een gezonde levensstijl onder onze werknemers.

VITO SDG 3

Kwaliteitsonderwijs

Als onderzoeksinstelling ondersteunt VITO gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen. Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of ze hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dit staat in schril contrast met de belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren.

Gendergelijkheid

Als onderneming wil VITO verder werken aan een eerlijke en inclusieve werkplek met een divers personeelsbestand. Onze cultuur, waarden en bedrijfsvoering versterken onze positieve benadering van diversiteit en omarmen diversiteit als troef voor innovatie. We ondersteunen deze cultuur met positieve acties zoals opleiding en ontwikkeling, werving en selectie, FIT@VITO, welzijn en meer. Onze HR-strategie voor onderzoekers bevat een expliciete belofte op het gebied van gendergelijkheid, die we met behulp van het HR Excellence-label bewaken.

VITO SDG 5

Schoon water en sanitair

Als onderzoeksinstituut creëert VITO door het innoveren en koppelen van fysieke en digitale technologieën beslissingsondersteunende instrumenten waarmee overheden, de industrie en individuele gebruikers hun rol kunnen spelen in de watertransitie. VITO richt inspirerende living labs op in een nationale en internationale context om geïntegreerde oplossingen voor waterbeheer te demonstreren en verhoogt zo het aantal duurzame technische implementaties voor schoon water en waterzuivering.

VITO SDG 6

Betaalbare en duurzame energie

Als onderzoeksinstelling streeft VITO naar een snellere transitie naar een schoon, betaalbaar en veilig energiesysteem voor iedereen. VITO wil door deelname aan EnergyVille fungeren als energiehub voor de Thor-campus voor duurzaam onderzoek en innovatie in Genk. Hier creëert VITO een living lab voor innovatieve technologieën met als oogmerk: bijdragen aan de realisatie van energiepositieve gemeenschappen die elektriciteit toegankelijk maken voor de hele gemeenschap in ontwikkelingslanden en die het aandeel van hernieuwbare energie in de totale behoefte aanzienlijk kunnen vergroten. VITO bouwt voor 2030 aan een nieuwe, klimaatpositieve campus voor haar hoofdkantoor, die draait op geothermie en bijdraagt aan een grotere biodiversiteit.

 

 

VITO SDG 7

Waardig werk en economische groei

VITO ondersteunt de achtste Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling, die streeft naar de afschaffing van dwangarbeid, de uitbanning van slavernij en mensenhandel, het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid waaronder het werven en inzetten van kindsoldaten, en het beëindigen van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025. 

Duurzame steden en gemeenschappen

VITO helpt publieke en private actoren bij de transitie naar een duurzame stedelijke omgeving. Daarvoor vertalen we wetenschappelijke kennis naar hulpmiddelen die beslissingen rondom luchtkwaliteit, waterbeheer, hulpbronefficiëntie, energie en duurzame gebouwen ondersteunen. De spil van ons onderzoek is het integreren van milieuaspecten en transitiebeheer in een circulaire economie en een duurzaam energiesysteem. Wij zijn internationaal actief in snel groeiende regio’s zoals China en India, waar een grote behoefte bestaat aan duurzame stedelijke infrastructuur.

 

VITO SDG 11

Verantwoorde consumptie en productie

Als onderzoeksinstelling wil VITO technologische oplossingen ontwikkelen die de chemiesector in staat stellen het gebruik van fossiele grondstoffen drastisch te verlagen. VITO streeft ernaar tien tools te ontwikkelen en te realiseren die beleidsmakers ondersteunen bij het uitrollen van de circulaire economie. VITO zal indicatoren en toepassingen ontwikkelen die een evaluatie mogelijk maken van beleidskaders en -plannen voor duurzame opwekking en consumptie. VITO wil een baanbrekend kader voor duurzame consumptie ontwikkelen en zal werknemers ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Onze duurzaamheidsprestaties maken we bekend in ons jaarverslag.

VITO SDG 12

Klimaatactie

VITO verschaft beleidsadvies in de vorm van wetenschappelijke kennis, gebruiksklare toepassingen en ondersteunt zo via haar onderzoeksactiviteiten de transitie naar een koolstofarme samenleving. We zijn een toonaangevend aanbieder van kennis op het gebied van energie, hulpbronefficiëntie, landgebruik en de biogebaseerde economie aan lokale, regionale en Europese overheidsinstellingen. VITO werkt toe naar een organisatie die tegen 2030 klimaatpositief is.

VITO SDG 13

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Onder de noemer Global Science, Technology and Innovation Conference (G-STIC) organiseert VITO een serie jaarlijkse internationale conferenties die moeten bijdragen aan het realiseren van de 17 SDG’s. De eerste conferentie uit de GSTIC-series vond plaats van 23 t/m 25 oktober 2017 in Brussel en werd georganiseerd door een consortium van instellingen, waaronder het Asian Institute of Technology (AIT), The Energy and Resources Institute (TERI), the Indian Institute of Technology Delhi (IITD) en VITO. Met de G-STIC-serie wil VITO onder de vlag van de VN niet alleen de uitvoering van de ontwikkelingsagenda 2030 en de bijbehorende SDG’s ondersteunen, maar ook het klimaat. G-STIC wil dit bereiken door de beste beschikbare wetenschappelijke en technologische reviews te bieden en alle betrokken stakeholders met technologische kennis samen te brengen. Dit alles om de wereldwijde implementatie van SDG’s te ondersteunen, alsook de transitie naar minder koolstof- en grondstoffenintensieve, veerkrachtigere, economische ontwikkelingsmodellen. Met G-STIC wil VITO de VN-mechanismen voor technologische implementatie aanzienlijk versterken.

VITO SDG 17