EMMC biedt ondersteuning bij de sluiting van mijnen en verleent (technisch) advies met betrekking tot nationale of Europese wetgeving, bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, waterbeheer, hergebruik van reststoffen, reconversie van mijngebieden met inbegrip van ecosysteemdiensden, landgebruik en hernieuwbare energie. EMMC is een consortium bestaande uit VITO, Eco-Efficiency, Euromines en WEFalck.

Capaciteitsopbouw

In het kader van de adviesverlening en begeleiding van stakeholders bij de sluiting van mijnen, voorziet het EMMC eveneens in opleiding van de betrokken actoren (eg. mijnbouwbedrijven, lokale besturen, lokale gemeenschappen en de betrokken deskundigen).

Elementen die tijdens de opleiding aan bod kunnen komen zijn communicatie, voorlichting en technische vaardigheden. Ook on-the-job training behoort tot de mogelijkheden.

VITO - EMMC capacity building
Business Development
+32 14 33 67 01