EnergyVille is een samenwerking tussen VITO, KU Leuven, imec en UHasselt en doet onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten. Bij VITO ontwikkelen we innovatieve technologieën, methodologieën en hulpmiddelen met betrekking tot:

VITO/EnergyVille onderzoekt de economische, technologische en gedragsaspecten van het huidige en toekomstige energiesysteem en adviseert u over de veranderingen op korte en lange termijn. We monitoren de energievraag en het -aanbod, doen evaluaties en geven advies over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor lokale, regionale en Europese beleidmakers.

VITO/EnergyVille is een expert op het gebied van  opslageenheden voor elektriciteit en de integratie hiervan in mobiele en stationaire energiesystemen. De technologieën en methodologieën die worden ontwikkeld voor de verschillende fysieke en virtuele lagen van een totaaloplossing zorgen voor een meer efficiënte, flexibele, betrouwbare, duurzame en kostenoptimale inzet van de gekozen opslagtechnologie.

Een duurzaam toekomstig energiesysteem heeft nood aan thermische netten. In tegenstelling tot de vroegere centraal aangestuurde warmtenetten is er nu echter nood om deze netten optimaal te integreren in het energiesysteem. Er dient dus gestreefd te worden naar een maximale flexibiliteit. Hierdoor dienen deze thermische netten dus ook gecombineerd te worden met opslag- en conversietechnologieën en intelligente controle. De vierdegeneratie thermische netten vormen een kritisch onderdeel van de benodigde infrastructuur om een grootschalige integratie van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken.

Steden en gemeenten spelen een cruciale rol bij het aanpakken van de klimaatverandering: maar liefst 75% van onze energie wordt daar verbruikt. VITO en EnergyVille helpen de Europese Commissie en regionale/lokale overheden om hun energiedoelstellingen voor duurzame stadsontwikkeling te behalen. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe technologische inzichten, tools voor beslissingsprocessen, evaluatiemethodes en nieuwe business models. Ook industriële spelers helpen we op weg in hun transitieproces naar duurzame energievoorziening door de ontwikkeling van tools en algoritmes.

Maak kennis met Open Thor, een state-of-the-art living lab voor de energietransitie dat, naast strategische infrastructuur, een uniek ecosysteem van innovatie aanbiedt waar co-development en co-creatie tussen wetenschappelijke, industriële en residentiële partners centraal staat. Ontdek hier ook de labo's van EnergyVille. Deze labo's staan ter beschikking van onze eigen experten om onderzoek uit te voeren, óf je kan ons ook contacteren om een (deel van een) labo zelf te huren.

EnergyVille Jaarverslag

Elk jaar brengt EnergyVille een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste onderzoekshighlights. U kan hier het huidige jaarverslag doornemen of een kijkje nemen in een van de vorige edities. We hopen dat deze jaarverslagen een inspirerend licht werpen op de energietransitie.