Ontdek op deze pagina wat de verschillende instrumenten en stappen in de toolchain van de Digital Twin Wijkrenovatietool voor jou als Energiehuis kunnen betekenen bij het opzetten van weldoordachte en datagedreven renovatiestrategieën! 

+32 14 33 57 78

Om het renovatietempo in Vlaanderen verder op te krikken en om een helder renovatietraject te bieden aan burgers, wordt een ‘Wijkrenovatietool’ ter beschikking gesteld aan lokale besturen en hun partners. Het is daarbij van cruciaal belang om de kloof tussen de verschillende stakeholders – overheid, de bouwsector inclusief financiële sector, en burgers – te overbruggen. De Vlaamse overheid gaf daarom VITO/EnergyVille de opdracht om een toolchain te ontwikkelen die de renovatiegolf met een datagedreven aanpak kan ondersteunen en ontzorgen. Op die manier wordt beoogd om via een innovatieve, breed gedragen en zo praktijkgericht mogelijke aanpak tot een versnelling van collectieve renovaties te komen.

Begin 2023 besliste de Vlaamse regering dat er via de Energiehuizen een versterkte, geïntegreerde en gecentraliseerde begeleiding zal worden aangeboden. De focus ligt daarbij op het uitfaseren van de woningen met de slechtste energieprestatie, namelijk E en F. De Energiehuizen zullen hiervoor gratis begeleiding aanbieden, die intensiever wordt naarmate het inkomen van de bewoners lager is. Als Energiehuis speel jij dus een centrale rol in het behalen van de doelstellingen voor woningrenovatie in Vlaanderen.

Het project Digital Twin Wijkrenovatietool wil de realisatie van deze doelstellingen ondersteunen door data en simulatieresultaten aan te bieden aan de energiehuizen via drie opeenvolgende stappen met bijhorende tools.

De Woonrenovatietool kan, als tweede stap, gebruikt worden door het bevoegde Energiehuis in de betrokken stad of gemeente om individuele burgers verder te helpen met het bepalen van de optimale renovatiestrategie wat kan leiden tot meer collectieve trajecten. 

De werking van Energiehuizen ondersteunen

Omwille van de grote uitdaging en de beperkte middelen wil het project Digital Twin Wijkrenovatietool helpen om de efficiëntie van de Energiehuizen bij de begeleiding van collectieve renovaties te verbeteren. Een digitalisering van de werking en integratie van datastromen tussen de verschillende partijen is daarvoor noodzakelijk. Dit werd al eerder door het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap (VEKA) gesignaleerd en onderbouwd door de verkenning van de uitrol van een CRM (Customer Relations Management) systeem. De "customer" of “klant” is in dit geval de bewoner/eigenaar van de woning. Het project Digital Twin Wijkrenovatietool zet daarom in op het stapsgewijs verbeteren van de datapositie over de gebouwde en collectief gerenoveerde omgeving in Vlaanderen, en deze op een geautomatiseerde manier voor de Energiehuizen beschikbaar te stellen. 

Deze stap (die verder wordt beschreven hieronder) biedt een diepgaand inzicht in de huidige staat van elk individueel gebouw samen met een advies over collectieve renovatiemogelijkheden.  

Daarnaast is het gebruik van de andere twee stappen, namelijk de Wijkrenovatietool en Bi-directionele API, door jou of ondersteunende consultants/adviseurs mogelijk mits het respecteren van de AVG-wetgeving. De Wijkrenovatietool  biedt inzicht rond interessante zones voor renovatie en mogelijke collectieve renovatiestrategieën op een grotere schaal. De Bi-directionele API van de Digital Twin Wijkrenovatietool maakt het mogelijk om rechtstreeks toegang te krijgen tot de data en simulatiefunctionaliteiten binnen de Digital Twin en kan gebruikt worden om eigen applicaties te ontwikkelen.

Uit eerder marktonderzoek van VITO/EnergyVille blijkt dat er grote verschillen zijn in de digitale maturiteit en werking van de Energiehuizen. Het is daarom essentieel dat de ondersteuning vanuit het project Digital Twin Wijkrenovatietool wordt afgestemd op de actuele situatie in elk Energiehuis om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te genereren. Hierbij maken we een onderscheid tussen de voorlopers, waarvan enkelen verzameld zitten in het FOSSTER-project, en de partijen die minder matuur zijn.

In het algemeen zal initieel het volgende worden overwogen:

 • Het koppelen van de gegevens die je al verzameld hebt met andere relevante gegevens die beschikbaar zijn over huizen en bewoners in de Digital Twin Wijkrenovatietool voor zover hier toestemming voor is. 
 • Het aanbieden van de Woonrenovatietool of de Bi-directionele API voor inkoppeling van de Digital Twin Wijkrenovatietool in een bestaand, geschikt CRM-systeem om, in combinatie met de beschikbare data, een op maat gemaakt renovatieplan voor elke woning uit te zetten.
 • Ondersteuning van jouw interne processen:
  • Monitoring van:
   • De uitgevoerde werkzaamheden.
   • De vooruitgang van de ambitie naar CO2-neutraliteit.
   • De rapportage aan steden en gemeenten in het werkingsgebied.   
 • Rapporteren over de doelstelling voor het Pactportaal.
 • Communicatiecampagnes onderbouwen met (wetenschappelijke) gegevens. 

Tweede stap Woonrenovatietool

De Woonrenovatietool kan, als tweede stap, gebruikt worden door het bevoegde Energiehuis in de betrokken stad of gemeente om individuele burgers verder te helpen met het bepalen van de optimale renovatiestrategie voor collectieve trajecten. Deze Woonrenovatietool is ontwikkeld op maat van de Energiehuizen om de tijdsintensieve begeleiding van individuele bewoners bij hun collectieve renovatie te versnellen en verbeteren. Voor deze collectieve renovaties in jouw werkingsgebied kan via de tool alle informatie over deze individuele woning worden opgevraagd, gecorrigeerd indien nodig, en vervolgens worden gebruikt om een concreet individueel renovatieplan op maat op te stellen.

Meten is weten

Via de Woonrenovatietool kunnen alle data worden geraadpleegd die in de Digital Twin Wijkrenovatietool zijn verzameld op woningniveau – dat wil zeggen geometriegegevens, data over isolatie, over technische installaties, over bewonerskenmerken, enz. Deze data worden voortdurend bijgewerkt en kunnen worden aangevuld met gegevens die al in het Energiehuis beschikbaar zijn in de vorm van Excel-sheets, databases, enz. Ontbrekende datavelden worden aangevuld door inschatting op basis van VITO/EnergyVille-gebouwalgoritmen.

Versnel jouw locatiebezoeken en adviesgesprekken door uit te gaan van de data en simulatieresultaten beschikbaar via de Woonrenovatietool. Indien nodig kun je deze gegevens verder verfijnen en direct in de Woonrenovatietool aanvullen tijdens een bezoek.

Bepaal jouw strategie op maat voor elke situatie

De Woonrenovatietool biedt voor iedere individuele woning een overzicht van de verschillende renovatie-ingrepen en hun impact (EPC label, besparingen, CO2-uitstoot, kosten en subsidies …) maar laat ook een financiële optimalisatie toe van verschillende ambities op het gebied van CO2-uitstoot, EPC-label, enz. Zo kan voor elke woning die collectief renoveert een concreet stappenplan naar label A of CO2-neutraliteit worden geraadpleegd en opgevolgd, aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de bewoner.

Verder is het ook mogelijk om het werkelijk verbruik van de woning in de Woonrenovatietool in te voeren om rekening te houden met het gedrag van de bewoner. Hierdoor worden de resultaten met betrekking tot de werkelijke besparingen, CO2-uitstoot, enz. veel nauwkeuriger. 

Opvolging van uitgevoerde werken

Maak handig gebruik van de Woonrenovatietool om de uitgevoerde werken op te volgen en de impact te kwantificeren. Krijg op een eenvoudige manier inzicht in CO2-reducties en de verbetering van de gebouweigenschappen. Door uitgevoerde werkzaamheden in de tool in te voeren, wordt bovendien het verdere renovatieadvies automatisch aangepast, rekening houdend met de gewijzigde situatie.

Door de tool voor deze taken te gebruiken, bespaar je tijd op de rapportage die lokale overheden van jou verwachten.

VITO/EnergyVille

VITO/EnergyVille begeleidt de Energiehuizen van het structureren van de gegevens tot het instellen van de Woonrenovatietool, inclusief training en ondersteuning in de beginfase.

Interesse?

Timing

Op dit moment wordt de integratie tussen de Digital Twin Wijkrenovatietool en de data en platformen van enkele Energiehuizen onderzocht. Er wordt onder meer bekeken hoe we kunnen aansluiten op de processen van de voorlopers in het FOSSTER-project.

In het najaar van 2023 worden de eerste samenwerkingen met Energiehuizen gerealiseerd met als uiteindelijk doel om tegen het einde van dit project, nl. juni 2024, zoveel mogelijk Energiehuizen te kunnen ondersteunen.  

Kosten 

Dit project is gefinancierd door de Vlaamse overheid, zodat zowel de Woonrenovatietool als eventuele ondersteuning en advies gratis kunnen worden aangeboden aan de Energiehuizen gedurende de looptijd van dit project, tot juni 2024.

We houden u periodiek op de hoogte in verband met een verdere doorstart van dit project via onze kanalen en die van onze partners en hopen snel duidelijkheid te kunnen bieden.

Privacy 

VITO/EnergyVille verbindt zich ertoe de veiligheid en bescherming van de persoonlijke informatie die verwerkt wordt te waarborgen, en te allen tijde een consequente gegevensbescherming te bieden. Als je vragen hebt over de naleving van de geldende wetgeving, kun je contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) op het volgende e-mailadres: assist-dpo@vito.be.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door VITO, kun je de privacyverklaring hier raadplegen. 

Zet de tool naar jouw hand

Wil je actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze tool? We zijn momenteel volop bezig met het onboarden van Energiehuizen. Onderteken dan de intentieverklaring hieronder om deel te nemen. 

Enkele gespecialiseerde VITO-medewerkers zullen dan jouw Energiehuis bezoeken om niet alleen de huidige manier van werken te analyseren, maar ook de mogelijke synergiën met het project Digital Twin Wijkrenovatietool.

In overleg met het Energiehuis worden op basis van deze analyse specifieke behoeften geïdentificeerd en wordt een concreet plan op maat ontwikkeld, inclusief timing en GDPR-analyse.