De ondergrond en ruimte waarin we wonen, werken en ons voortbewegen zijn waardevolle voorraden. Het duurzaam gebruik vergt een doordachte en genuanceerde aanpak. VITO draagt daaraan bij door landgebruikmodellering, 3D geologische modellering, diepe geothermische energie toepassingen en ruimtelijke milieubeleidsanalyses. Complexe vraagstukken met betrekking tot efficiënt ruimtegebruik, duurzame aanwending van de ondergrond, en het voorkomen en terugdringen van lucht, water en bodemverontreiniging vormen de rode draad. Onze diensten, modellen en tools zorgen voor een grondige wetenschappelijke en technologische onderbouwing van de beslissingen die beleidsmakers nemen in hun streven naar een meer duurzaam landgebruik. De resultaten dragen direct bij aan de implementatie van het Ruimtelijk Beleid in Vlaanderen, bijvoorbeeld als het gaat om de ontsnippering van open ruimte.

VITO legt de focus op diepe geothermische energie en grootschalige energieopslagsystemen in combinatie met stadsverwarming. We leveren diensten in elke stap van de geothermische projectontwikkeling van haalbaarheidsstudies tot de operationele fase. We beschikken over de GEOWATT-toolbox voor energieoptimalisatie.

VITO  ondersteunt steden en regio's bij het bestrijden van milieuproblemen. Wij ontwikkelen en gebruiken gebruiksvriendelijke modelmatige en analytische hulpmiddelen om beleidsbeslissingen te onderbouwen en te sturen. Dit gebeurt samen met overheden, gemeenschappen en hun partners. Dit levert wederzijdse voordelen voor zowel de burgers als het milieu.

VITO gebruikt geologische- en mijnwatermodelleringen voor het opstellen van 3D modellen van de ondergrond en de grondwaterstroming. Wij gebruiken deze 3D-geologische en hydrogeologische modellen voor het beheren en kwantificeren van natuurlijke rijkdommen in de ondergrond. 

VITO levert ruimtelijke analyses en modeloplossingen voor complexe ruimtelijke beleidsvraagstukken, zoals het inplanten van nieuwe bedrijventerreinen, infrastructuur, gedistribueerde energieproductie, of natuur. We bieden ondersteuning voor een meer rationeel en duurzaam landgebruik op basis van twee productlijnen: Geodynamix voor het complexe ruimtelijke vraagstukken gerelateerd aan dynamisch landgebruik en Geoflex voor ruimtelijke monitoring en modellering van energie en emissies naar water en lucht.

Program Manager
+32 14 33 67 02