In een circulaire economie verschuift je rol als overheid van regulator naar facilitator. Meer dan het louter reglementeren van afvalstromen probeer je bedrijven en consumenten te stimuleren om efficiënter om te gaan met materialen. Om hier de juiste keuzes te maken is het belangrijk een goed inzicht te hebben in de huidige macro-economische situatie en om beleidsopties op een wetenschappelijke manier tegen elkaar af te wegen, ecologisch en economisch. Reken daarvoor op onze hulp. Bij ons kan je terecht voor een dieper inzicht, gebaseerd op wetenschappelijke analyses van beschikbare data. Met onze modellen schatten we de impact in van verschillende beleidsopties en helpen we je de juiste keuzes te maken met een optimale ecologische en economische balans.

Overheden spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Ze helpen de juiste randvoorwaarden creëren en ondersteunen een reeks initiatieven die bedrijven moeten aanzetten om de omschakeling naar een circulair business model te maken. Wij helpen overheden met wetenschappelijk onderbouwde analyses en modelleringen. Levenscyclusdenken en een benadering vanuit de volledige waardeketen van een product of dienst staan centraal in ons denkkader.

Onze opgebouwde kennis passen we toe bij de uitvoering van overzichtsstudies rond afavalbeheer, duurzaam materialenbeheer en circulaire economie. Om praktische en waardevolle adviezen te kunnen formuleren, maken we gebruik van een reeks analysetools zoals LCA, LCC, MFA, ...

Naast micro-economisch en technisch onderzoek naar valorisatie van afvalstromen, ontwikkelt VITO ook macro-economische modellen die voor beleidsadvies ingeschakeld worden. Zo stond VITO mee aan de wieg van het Vlaamse input-output-model (IO-model). IO-modellen bevatten een economische en een ecologische component. Ze geven beleidsmakers inzicht in de (veranderende) structuren van productie, consumptie, import/export, en in de bijdragen van de verschillende sectoren aan toegevoegde waarde, werkgelegenheid, maar ook aan de totale milieu-impact.

Jouw uitdagingen

De economische en ecologische impact begrijpen van verschillende beleidsopties.
Evolueren van afvalbeleid naar duurzaam materialenbeheer.
Stimuleren van de circulaire economie met effectief beleid.

Hoe wij kunnen helpen

Verzamelen, combineren en analyseren van bestaande data rond duurzaam afval- en materialenbeheer.
Evalueren van verschillende beleidsopties op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodes.
Bouwen van macro-economische modellen die inzicht geven in de bijdragen van verschillende sectoren aan toegevoegde waarde, werkgelegenheid en milieu-impact.
Inzicht geven in hoe je afvalstromen en waardeketens kan bijsturen.

Beste Beschikbare Technieken

VITO heeft het Vlaams BBT-kenniscentrum (kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken) in huis. Het verzamelt en verspreidt reeds 20 jaar informatie over milieu- en energievriendelijke opportuniteiten in industriële processen. Het BBT-kenniscentrum selecteert de Beste Beschikbare Technieken voor verschillende sectoren, en adviseert hierover aan overheden en bedrijven. BBT-adviezen helpen overheden en bedrijven om een hoog niveau van milieubescherming te bereiken onder economisch en technisch haalbare omstandigheden. De Vlaamse overheid gebruikt de BBT-adviezen van VITO bij het actualiseren van de milieuregelgeving (VLAREM). Ook zorgt VITO mee voor de onderbouwing van de Vlaamse ecologiesteun. Op Europees niveau speelt het BBT-kenniscentrum een actieve rol als vertegenwoordiger van België bij informatie-uitwisseling in het kader van de Europese Richtlijn Industriële Emissies. De informatie van het BBT-kenniscentrum is online te raadplegen via EMIS, het energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest.

Business development
+32 14 33 59 83