Om onze grondstoffen duurzaam te gebruiken, moeten we het ontstaan van afval vermijden en de materiaalkringlopen sluiten. Onze technologieën scheppen nieuwe mogelijkheden om grondstoffen te recycleren uit laagwaardige reststoffen en afvalstromen. Hierdoor kunnen deze afvalstoffen een nieuw leven krijgen als nieuwe producten.

Upcycling van afval

VITO ontwikkelt nieuwe processen die het mogelijk maken om afvalstromen te upcyclen. We kunnen u helpen om nieuwe bouwmaterialen te ontwikkelen uit industriële en minerale afvalstromen, zoals bodemas en bouw- en sloopafval.

Nieuwe toepassingen voor industrieel afval

Als u de waardevolle deeltjes, zoals koper, staal en aluminium, of contaminanten, uit bodemas, vliegas en baggersedimenten haalt, kunnen deze materialen worden omgezet in waardevolle bouwmaterialen.

Van bodemgas tot granulaat 

Bodemas is de as die achterblijft op de bodem van het vat in een verbrandingsinstallatie. Op dit moment wordt deze as als afval verwerkt en vaak naar een stortplaats gebracht. In sommige gevallen wordt de as gebruikt ter vervanging van zand en grind bij civieltechnische werken, de aanleg van wegen of de aanleg van waterwegen. VITO heeft twee innovatieve scheidingstechnieken ontwikkeld en gecombineerd die zowel de zware als de lichte metalen grotendeels scheiden van de as.

Granulaat als grondstof in beton

Na verwijdering van de metalen kan de minerale fractie worden verwerkt tot een granulaat dat kan worden gebruikt voor de productie van mortel en beton. Tijdens het proces komt waterstofgas vrij, dat een energiebron vormt bij de productie van aardgas en kan worden gebruikt in brandstofcellen.

De voordelen van afvalrecuperatie

  • Verhoging van het rendement van uw afvalstromen
  • Verlaging van de kosten van afvalverwerking
  • Het bereiken van nieuwe marktsegmenten met innovatieve materialen

In Vlaanderen wordt jaarlijks in totaal 250 000 ton bodemas gegenereerd. De Haven van Antwerpen verwerkt 500 000 ton baggersedimenten per jaar. Het is zinvol deze stromen in bouwmaterialen om te zetten.

Afvalrecuperatie biedt toegevoegde waarde voor 

  • Fabrikanten van bouwmaterialen
  • Afvalverbrandingsovens
  • Afvalverwerkingsbedrijven
  • Baggerbedrijven

Project Amoras - baggersedimenten als bouwmateriaal 

Het AMORAS-project (Antwerp Mechanical Extraction, Recycling and Application of Sediments) in de Haven van Antwerpen verwerkt baggersedimenten van de Schelde tot filterkoeken. Met behulp van die filterkoeken wordt nu een 50 meter hoge heuvel gebouwd in de Haven onder gecontroleerde omstandigheden. VITO werkt in opdracht van de Vlaamse overheid samen met de KU Leuven aan de ontwikkeling van een proces dat de filterkoeken zal omvormen tot een cementvervanger die gebruikt kan worden bij de productie van beton.

Van afvalproduct tot cementvervanger

Hierbij worden de fijngemalen filterkoeken zeer snel opgewarmd tot 800-900 °C en vervolgens onmiddellijk opnieuw afgekoeld. Het water wordt uit het materiaal verwijderd, waardoor er glasachtige, amorfe pellets ontstaan die reageren met cement. Ze kunnen gebruikt worden om een deel van het cement te vervangen, waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verminderd.

Tests zijn positief

Kleinschalige testen hebben aangetoond dat de technologie werkt. Momenteel is de Vlaamse overheid op zoek naar bedrijven die een installatie kunnen bouwen en exploiteren die de filterkoeken zal verwerken tot cementvervangers.

Publicaties

Experimental analysis and modelling of mechanical properties and shrinkage of concrete recycling flash calcined dredging sediments
Year: 
2021
Journal: 
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES
Van Bunderen, C; Benboudjema, F; Snellings, R; Vandewalle, L; Cizer, O
Effect of ultra-fine fly ash on concrete performance and durability
Year: 
2020
Journal: 
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
De Maeijer, PK; Craeye, B; Snellings, R; Kazemi-Kamyab, H; Loots, M; Janssens, K; Nuyts, G
Evaluation of New Applications of Oil Shale Ashes in Building Materials
Year: 
2020
Journal: 
MINERALS
Usta, MC; Yoruk, CR; Hain, T; Paaver, P; Snellings, R; Rozov, E; Gregor, A; Kuusik, R; Trikkel, A; Uibu, M
Sulfidic mine tailings and marl waste rock as compatible resources in a microwave-assisted roasting process
Year: 
2020
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Everaert, M; Lemmens, V; Atia, TA; Spooren, J
Pre-treatment and utilisation of municipal solid waste incineration bottom ashes towards a circular economy
Year: 
2020
Journal: 
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
Joseph, AM; Snellings, R; Nielsen, P; Matthys, S; De Belie, N

Pages