FASTRACE is een softwaretool, ontwikkeld door VITO, om de emissies (lijn segmenten) van het wegtransport in een bepaalde regio ruimtelijk opgesplitst per categorie te berekenen. De output van FASTRACE kan worden gebruikt als input voor luchtvervuilingsmodellen op stedelijke schaal.

FASTRACE vertrekt van een gedetailleerde uitsplitsing van het wagenpark enerzijds (aantal voertuigen per voertuigtype, jaarkilometers per voertuigtype) en anderzijds van geografisch expliciete voertuigtellingen per wegsegment (aantal passerende voertuigen per wegsegment en de bijbehorende snelheid). Deze gegevens worden vaak geleverd door een softwaretool die de verkeersstroom (bijvoorbeeld VISUM) kan simuleren.

De emissies binnen FASTRACE worden geschat op basis van land- of regiospecifieke emissiefactoren die zijn geëxtraheerd uit COPERT, de software die wereldwijd wordt gebruikt om de emissies van wegtransport te berekenen. Omdat de voertuigsnelheid de emissiefactor voor een groot deel bepaalt, houdt FASTRACE ook rekening met deze parameter en maakt het gebruik van snelheidsafhankelijke emissiefactoren. FASTRACE biedt talrijke flexibiliteit bij het berekenen van gedetailleerde, geografisch verdeelde emissies voor wegvervoer, zowel voor kleine als grote regio's.

Toepassingen

Kwantificering en visualisatie van emissies van wegtransport langs een wegennet op wijk-, stads- of provincieniveau.
Ruimtelijk uitgesplitste emissies van wegtransport voor inventarisatie in (inter) nationale rapportageverplichtingen (bijvoorbeeld NEC).
Scenario-analyses voor wegtransport zowel voor luchtverontreinigende stoffen als broeikasgassen, b.v. het effect van de introductie van lage-emissiezones of een milieuvriendelijker wagenpark.
Gegevens over wegemissies voor opname in een Smart City of IoT-platform / applicatie.
Business Development
+32 14 33 67 57