"Hubs4Circularity zal van cruciaal belang zijn om de groene transitie te versnellen en de invoering van circulaire ecosystemen te bevorderen", aldus Dominique Planchon, Europese Commissie, DG Onderzoek & Innovatie.  

De Hubs4Circularity (H4C) Community of Practice, een netwerk van publieke en private belanghebbenden uit het bedrijfsleven, regio's en steden, wordt in het kader van Horizon Europa opgezet om het opbouwen, opschalen en repliceren van ecosystemen van industriële en industrieel-stedelijke symbiose en de circulaire economie te faciliteren. Er zal een digitaal kennisplatform worden opgezet dat kennis, instrumenten, modellen en oplossingen verzamelt en toegankelijk maakt voor de gemeenschap. Er zullen expertgroepen en adviespanels worden opgericht om uitdagingen en oplossingen te analyseren, goede praktijken uit te wisselen, beleidsaanbevelingen te doen en maatstaven te ontwikkelen om de maturiteit van regionale initiatieven in samenwerking met H4C-demonstratiesites te beoordelen. 

Waarom Hubs4Circularity?

Industriële symbiose is gebaseerd op het beginsel dat de bijproducten en afvalstromen van de ene industrie (bijvoorbeeld waardevolle materialen of ongebruikte warmte) door andere industrieën kunnen worden gebruikt om hulpbronnen te besparen en hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Industrieel-stedelijke symbiose breidt deze interactie uit tot stedelijke gebieden en regionale industrieën, zoals stadsverwarming via industriële afvalwarmte, aggregatie van afvalbronnen via gemeentelijke systemen en innovatieve oplossingen om deze te valoriseren. 

Hubs4Circularity implementeert deze concepten op regionale schaal en breidt ze uit tot het gebruik van afval als grondstof voor industriële productie. Zij brengen de industrie, publieke en private belanghebbenden en regionale actoren samen om economisch levensvatbare en duurzame oplossingen voor het hergebruik van energie- en materiaalstromen te vinden en toe te passen. Het doel is hulpbronnen langer productief te houden, het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit effent de weg naar een duurzamere overgang van industrieën, steden en regio's, waarbij investeringen worden geoptimaliseerd en tegelijkertijd de werkgelegenheid wordt veiliggesteld en de afhankelijkheid wordt verminderd. 

Om de Europese klimaatdoelstellingen van de Green Deal te halen, is het essentieel dat bestaande technologische oplossingen voor industriële symbiose, symbiose tussen industrie en steden en circulariteit worden toegepast, opgeschaald tot commerciële schaal en op grote schaal in heel Europa worden uitgerold.

Hubs4Circularity Community of Practice:naar een succesvolle uitrol in heel Europa

De Hubs4Circularity Community of Practice zal de samenwerking tussen verschillende industrieën en de samenleving ondersteunen om gezamenlijk vooruitgang te boeken naar circulaire en duurzame industriële productie. Het netwerk zal worden ondersteund door een digitaal kennisplatform dat toegang biedt tot projectresultaten, technologische oplossingen en best practices, en dat het proces van voortdurend leren van succesvolle voorbeelden van bestaande en in ontwikkeling zijnde Hubs4Circularity zal ondersteunen. 

Twee consortia met complementaire sterke punten en expertise, H4C Europe en H4C ECoP, zijn door de Europese Commissie geselecteerd om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: het aansturen van de Community of Practice in de komende vier jaar. De twee consortia H4C Europe en H4C ECoP werken samen met de H4C-demonstratieprojecten om een reeks belangrijke prestatie-indicatoren voor Hubs4Circularity te ontwikkelen; zij zullen bedrijfsmodellen definiëren en financierings- en financieringsmogelijkheden bevorderen om industriële en industrieel-stedelijke symbiose en circulariteit te stimuleren. Samen met actoren uit industrieën, regio's en steden zullen zij verdere lacunes in onderzoek en ontwikkeling vaststellen.

De twee consortia die de Hubs4Circularity Community of Practice aansturen

  • Het H4C ECoP-consortium richt zich op regio's en steden, de industrie, facilitatoren en leveranciers van technologische oplossingen als de belangrijkste belanghebbenden om industriële en industrieel-stedelijke symbiose te bevorderen. Het consortium bestaat uit zeven Europese partnerorganisaties. Het omvat technische adviesbureaus (ISQ, International Synergies Limited en Technopolis Group), de startersincubator Strane Innovation, de internationale netwerken Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (ACR+), ICLEI - Local Governments for Sustainability en EIT Climate-KIC, Europa's grootste publiek-private innovatiepartnerschap dat zich richt op klimaatverandering.
     
  • Het H4C Europe consortium richt zich op alle H4C stakeholders met speciale aandacht voor de procesindustrie en regionale facilitatoren als kernactoren in de H4C waardeketens. Het consortium bestaat uit twaalf Europese partnerorganisaties. Daaronder bevinden zich de industriële partners Covestro en SINTEF/Shas, alsmede dienstverleners met aanvullende expertise met betrekking tot de vele facetten van H4C, waaronder Ciaotech en EGEN (beide onderdeel van de PNO-groep), ZEDO, CIRCE, DECHEMA, Innovation Engineering, VITO, TNO, Water Europe, EIT Raw Materials en de Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (ACR+). VITO neemt het voortouw bij de identificatie van best practices en innovatieve oplossingen voor het gebruik van afgedankte producten als hulpbronnen.
Contact:
+32 14 33 59 37