De zorg voor water is een taak van ons allemaal. Waterschaarste is één van de grote uitdagingen die VITO aanpakt om bij te dragen tot een duurzame economie en maatschappij, kortom een duurzame wereld. We streven hierbij naar slimme oplossingen, die je bereikt wanneer steden, industrie en landbouw afzonderlijke, maar ook gezamenlijke maatregelen treffen.

De wereldwijde watervoorraden komen steeds meer onder druk te staan. Voor een evenwichtig watervoorraadbeheer is er nood aan beleidsondersteunende diensten waarin we onze kennis van de watersystemen integreren. VITO levert deze verschillende diensten.

Voedsel produceren en bewerken vraagt veel water. Landbouw en het gebruik van pesticiden en meststoffen heeft ook gevolgen op de kwaliteit van het water. Bekijk hier welke services VITO hiervoor aanbiedt.

De vraag naar kwalitatief water neemt in stedelijke gebieden toe. Daarbij zetten klimaatverandering en waterverontreiniging de beschikbaarheid van water voor stadsbewoners nog verder onder druk. Ontdek hier onze visie op duurzame stedelijke ontwikkeling.

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met steeds extremere klimatologische omstandigheden, zo ook periodes van uitgesproken waterovervloed en –schaarste. Dit vertaalt zich in steeds strengere randvoorwaarden, waaraan ook de industrie zich dient aan te passen. Een transitie richting een innovatief industrieel waternetwerk, met focus op waterbesparing, -zuivering en – hergebruik enerzijds en opvolging, beheersing, slimme sturing en samenwerking anderzijds garandeert veerkracht op langere termijn.

Digital Water Services

Onze digitale watertools en -diensten dragen bij tot een beter beheer van onze watervoorraden en de bewaking van de waterkwaliteit. We passen geavanceerde ICT toe om extreme gebeurtenissen (overstromingen en waterschaarste) beter te beheersen. We gebruiken nieuwe technieken voor monitoring en modellering van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van water en bodem. We verwerken de data tot nieuwe inzichten die onze opdrachtgevers helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Program Manager
+32 14 33 57 40