Blue Foot membranen maken hergebruik van industrieel en huishoudelijk afvalwater mogelijk.

In 2017 bundelde VITO de krachten met een consortium van investeerders voor de oprichting van Blue Foot Membranes NV (Blue Foot) met als doel een nieuw type membranen naar de markt te brengen.

VITO’s business unit ‘scheidingstechnologie’ deed jarenlang onderzoek naar nieuwe soorten membranen. VITO ontwikkelde een nieuwe technologie, patenteerde die, ontwikkelde proto-types en van daaruit is het bedrijf Blue Foot Membranes opgestart.

Blue Foot levert de kritische membraancomponent en de integratie kennis om water te her-gebruiken in waterzuiveringsinstallaties voor industrieel en huishoudelijk afvalwater. Met een nieuwe financiële injectie van haar bestaande aandeelhouders QBIC II, LRM, Innovation Fund en VITO gaat het bedrijf een volgende fase in. Van VITO spin-off naar scale-up en nu klaar om de markt te veroveren! Wij spraken met CEO Stephan van Hoof.

Water wordt meer en meer een schaars product. Welke invloed heeft dat op jullie markt?

“Bedrijven zijn zich in het algemeen meer en meer bewust van de impact van hun activiteiten op het milieu. We zien echt een kanteling op dat vlak. Meer en meer ondernemen bedrijven nu daadwerke-lijk actie, omdat de drijfveren daarvoor steeds groter worden. 
Water is noodzakelijk voor de meeste industriële activiteiten, het is als het ware een ‘licence to ope-rate’. Grondwaterstanden gaan echter omlaag en op vele plaatsen is de grens van grondwateront-trekking inmiddels bereikt. De regels omtrent grondwateronttrekking worden trouwens ook strenger. Als een onderneming wil uitbreiden, dan moeten ze vaak al bekijken hoe ze water kunnen herge-bruiken. Dat is niet alleen beter voor de omgeving, het is ook beter voor de organisatie. Door water-hergebruik kunnen ze op termijn heel wat kosten besparen. En ook burgers worden steeds kritischer. De maatschappelijke roep om bedachtzaam om te gaan met onze zeer schaarse natuurlijke bronnen vindt daarom steeds meer gehoor bij politiek en bedrijfsleven.”

Hoe dragen de membranen van Blue Foot daartoe bij?

“Afvalwater gaat momenteel al vaak door een biologische waterzuivering. De membraanbioreactor-technologie is op zich niet nieuw maar die bleek wel nogal gevoelig te zijn voor verstoringen en daarmee arbeidsintensief en risicovol. De membranen van Blue Foot veranderen dat, wij maken het filtratieproces aantoonbaar robuust en betrouwbaar. En daar maken we het verschil mee. 
Water is - net als elektriciteit - ‘maar’ een ‘utility’. Maar als je het niet kan verwerken omwille van technische problemen, riskeert je hele productie stil te vallen. Dus die betrouwbaarheid van de instal-latie en daarmee het membraan is voor de industrie uiterst belangrijk. 
Daar bovenop maken onze membranen het verschil doordat hun Total Cost of Ownership (TCO) la-ger ligt. Dat maken we waar doordat ze terugspoelbaar zijn en daardoor een veel hogere zuiverings-capaciteit hebben. Er passeert simpelweg meer water per uur per vierkante meter door het mem-braan. Hierdoor is onze oplossing veel compacter. Bovendien hebben ze de helft minder beluchting nodig waardoor ze veel minder energie verbruiken.”

Leveren jullie enkel de membranen? 

“Het membraan is de ‘enabler’ van de technologie. De membraan sheets produceren we in Lommel. Maar om ze te kunnen vermarkten moeten ze in modules geplaatst worden. Hiervoor hebben we en-kele jaren geleden een toeleverancier overgenomen in Duitsland die zulke modules kan produceren. We leveren dus complete membraanmodules aan de markt. 
Wij zijn heel bewust geen installatiebouwer. Dat zijn onze klanten. We focussen ons op installatie-bouwers met expertise in afvalwaterzuivering, die hun totaaloplossingen voor de eindklant aantrek-kelijker willen maken. We werken hiervoor nauw met hen samen en leveren naast de membraanmo-dules ook de integratie know-how. Anderzijds informeren we ook industriële eindgebruikers en lokale overheden over onze producten om te laten zien wat er mogelijk is. Deze nieuwe push-pullstrategie begint nu zijn vruchten af te werpen.” 

Hoe zijn jullie gegroeid sinds de opstart in 2017?

“Het is niet altijd makkelijk geweest. Eind vorig jaar investeerden onze aandeelhouders - VITO, QBIC II, LRM en Innovation Fund - naar aanleiding van ons nieuwe businessplan opnieuw 2 miljoen euro in Blue Foot. Deze kapitaalsverhoging heeft een doorstart mogelijk gemaakt.
Een nieuwe technologie in de markt zetten, vraagt tijd en vertrouwen van de marktspelers. Door on-ze verkoopstrategie bij te stellen, boeken we nu snel vooruitgang. In 2017 startten we met twee en nu telt Blue Foot zeventien medewerkers. 
Nu focussen we op het opschalen van onze technologie, het slimmer aanpakken en optimaliseren van onze activiteiten. Dat gebeurt op verschillende vlakken: onze producten zijn modulair en daar-mee schaalbaar voor grote en kleine toepassingen, onze werk- en productieprocessen worden geau-tomatiseerd en uitgebreid, we investeren in marketing en natuurlijk in nieuwe collega’s omdat we groeien op alle vlakken.”

Richten jullie je vooral op de Belgische markt?

“Nee, we zijn internationaal actief. De technologie van Blue Foot is intussen ingebouwd in een vijf-tiental waterzuiveringsinstallaties in België bij onder meer brouwerij Martens, het Luikse siropenbe-drijf Meurens en Rendac in Denderleeuw. Die installaties zijn uitgevoerd door onze partner van het eerste uur: Pantarein Water uit Mechelen. Maar onze membranen zijn bijvoorbeeld ook met andere partners ingezet bij enkele palmoliefabrieken in Indonesië.
Momenteel richten we ons vooral op de industriële markt, o.a. op brouwerijen. Een brouwerij gebruikt gemiddeld 4 liter water om een liter bier te maken. Een liter voor het bier zelf, en de rest voor het rei-nigen van de leidingen en de installaties en voor het spoelen van de flessen voor ze afgevuld wor-den. De Deense bierproducent Carlsberg heeft zichzelf als doel gesteld zijn waterverbruik tegen 2030 te halveren. Wij leveren een cruciale component om dat te verwezenlijken. Pantarein Water installeerde begin dit jaar een waterzuiveringsinstallatie met onze membranen in Carlsberg’s vlag-genschip brouwerij in Fredericia, waar ze innovatieve productietechnieken uittesten. Wanneer deze succesvol zijn, worden die doorgaans ook toegepast bij hun andere brouwerijen overal ter wereld. 

Een gelijkaardig verhaal bij Rendac, een bedrijf dat dierlijk restmateriaal verwerkt. Om je afvalwater-zuivering van lineair - het water wordt gezuiverd en geloosd - naar circulair - het water wordt gezui-verd en hergebruikt - om te bouwen is geen totaal nieuwe installatie nodig. Doordat onze units zo compact zijn, kon Rendac haar bestaande zuivering relatief eenvoudig ombouwen. Dat succes resul-teerde in een nieuw project met opstart in juli van dezelfde groep waar Rendac toe behoort - Darling Ingredients - in Duitsland. Dit is natuurlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen voor je techno-logie, een bestaande klant die zo tevreden is dat hij terugkomt voor meer. 

Zulke succesverhalen zijn uiterst belangrijk om een nieuwe technologie in de markt te zetten. En wij zijn klaar om die markt te veroveren!”

https://www.bluefootmembranes.com/

stephan.vanhoof@bluefootmembranes.com

 

 

Contact:
+32 14 33 55 18