Samen met o.a. VITO onderzocht  Port of Antwerp hoe tegemoet te komen aan de noden van circulair ondernemen

Vlaanderen streeft ernaar internationaal koploper te zijn op het gebied van circulaire economie. En daarin wil de haven van Antwerpen een belangrijke rol vervullen.  

De haven beschikt over heel wat troeven voor de transitie naar een circulaire economie. Onder meer de omvangrijke chemische cluster, de aanwezige afvalverwerkende bedrijven, logistieke faciliteiten en ruime opslagmogelijkheden bieden opportuniteiten om transport en terreinen samen te gebruiken en om bijproducten en afvalstoffen van het ene bedrijf door het andere te laten (her)gebruiken. Als actieve partner van het symbioseplatform organiseert Port of Antwerp workshops waar vragers en aanbieders van waardevolle materialen elkaar kunnen vinden en bedrijven kunnen samenwerken in het sluiten van waterkringlopen. 

Port of Antwerp wil de haven uitbouwen tot een cluster van circulaire logistieke ketens die de retourlogistiek van afval en end-of-life producten organiseren om deze vervolgens te recycleren tot nieuwe materialen en feedstock voor de chemische cluster.  

VITO als kennispartner 

Om de juiste strategische toekomstgerichte beslissingen te nemen om de haven in die richting verder te ontwikkelen, doet Port of Antwerp onder andere beroep op VITO.  

VITO is al enkele jaren een vaste kennispartner van Port of Antwerp onder andere met betrekking tot circulaire economie en duurzame chemie. Samen met nog enkele andere partners onderzoekt VITO hoe het havengebied het best kan worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van de bedrijven in hun transitie naar een circulaire economie.  

Via onderzoek verzamelde VITO data en ging het in de praktijk kijken wat circulair ondernemen kan betekenen voor Port of Antwerp. Hierbij heeft VITO in eerste instantie onderzocht welke afvalstromen er in de haven passeren en bij welke daarvan het interessant zou zijn om bijkomende activiteiten te ontwikkelen. Plastic afval kwam uit de analyse naar voor als veelbelovende stroom om activiteiten rond chemische recyclage te ontwikkelen. Daarbij werd ook meteen bekeken hoeveel ruimte hiervoor nodig is. 

NextGen District 

Vervolgens werden pilootprojecten rond “Waste-to-Fuel” en “Waste-to-Chemicals” in de ruime omgeving in kaart gebracht. VITO verkende wat er nu al loopt en wat er nog in de pijplijn zit in grote havengebieden en het hinterland in de regio Rotterdam, Duinkerke, Zeebrugge, Hamburg. Daarbij focuste VITO zich niet alleen op de hiaten waar Port of Antwerp in de toekomst op in kan spelen, maar bracht het ook de bestaande weefsels in kaart waarbij Antwerpen een versterkende rol kan spelen. VITO ging op zoek naar complementariteit om die weefsels te versterken. De haven wou hiermee haar kennis van deze activiteiten uitdiepen, om beter gefundeerde keuzes te kunnen maken voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld NextGen District (de voormalige General Motors-site). Port of Antwerp wil NextGen District ontwikkelen tot dé circulaire hotspot van Europa, waar recyclage-activiteiten hernieuwbare grondstoffen voortbrengen, circulaire koolstofoplossingen onderzocht worden en waar men inzet op hernieuwbare energie. NextGen District sluit aan bij de duurzame ambitie van Port of Antwerp, waarin energietransitie en de overgang naar een circulaire economie bovenaan de prioriteitenlijst staan. 

Chemische recyclage 

Parallel liepen er ook studies rond de inventarisatie van technologieën voor duurzame chemie en startte de haven onder leiding van Möbius (en met de steun van VITO) een ‘kennisgedreven dialoog’ met een aantal spelers in de haven, om na te gaan wat hun ideeën zijn rond chemische recyclage. Ook andere stakeholders zoals essenscia, Denuo en OVAM werden daarbij betrokken. 

Tenslotte werd een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van materiaalbronnen voor chemische recyclage, waarbij gesorteerd plastic afval terug wordt omgezet naar grondstoffen. Dankzij de samenwerking met VITO heeft de haven haar kennis omtrent de kunststofrecyclageketen versterkt. 

VITO reikt met de onderzoeksresultaten handvaten aan Port of Antwerp om de juiste, onderbouwde beslissingen te nemen voor de toekomst. Port of Antwerp gaat deze nu, samen met de kennis die ze zelf al in huis hadden en de input van de spelers die al in de haven aanwezig zijn, omzetten naar de praktijk door op zoek te gaan naar die bedrijven die kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Antwerpse haven. Zie je een opportuniteit om met Port of Antwerp samen te werken rond circulaire economie? Neem contact op met Jessica Gerritsen of - in het bijzonder voor het sluiten van waterkringlopen - Cynthia Pauwels

Wil je net als Port of Antwerp werk maken van de circulaire economie? Kan VITO ook jou helpen bij die uitdaging? Aarzel niet om onze hulp in te roepen. Met onderzoek en advies helpen we bedrijven en overheden de transitie naar meer circulariteit in te zetten.