Een stad die volledig draait op schone energie. In theorie kan het. Maar in de praktijk? Momenteel woont meer dan 68 % van de Europeanen in steden. Tegen 2050 woont maar liefst 80 % van de wereldbevolking in steden. Hoe integreer je nieuwe oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en levens van mensen? Het is duidelijk dat de overgang naar hernieuwbare energie in stedelijke context alleen maar mogelijk is als alle belanghebbenden betrokken worden.

Innovatieve energieoplossingen testen in de stad

Vanuit die optiek is in 2014 het project City-Zen gestart. In dit project werkt een Europees consortium nog tot 2019 samen aan schone energieoplossingen voor steden. City-Zen test en toont innovaties op het gebied van smart grids, warmtenetten en verduurzaming van woningen. Dit gebeurt niet in een testlocatie, maar in gewone stadswijken in Amsterdam en Grenoble. Want juist daar kunnen technieken en concepten hun meerwaarde bewijzen, zodat de uitrol in de rest van de stad en in andere Europese steden mogelijk wordt.

Betrokkenheid van burgers

In de voorbije jaren zijn binnen City-Zen 22 vernieuwende praktijkprojecten opgestart, zowel rond huishoudelijke verwarming en warmte- en koudenetten, als rond hernieuwbare elektriciteit in slimme netten, elektromobiliteit, recuperatie van energie uit afval en afvalwater, gebruik van drinkwater als koudebron, ICT… . Ook werd onderzoek gedaan naar het begrijpen van veranderingspatronen in houding, gedrag en energiegebruik bij een grote groep huishoudens. Want het succes van de technologie-implementatie staat of valt met de betrokkenheid van burgers.

Besparing van 36.000 ton CO2

De innovaties van City-Zen zullen uiteindelijk een jaarlijkse besparing van 36.000 ton CO2 opleveren. Tegelijkertijd wordt de infrastructuur efficiënter gebruikt en toekomstbestendig gemaakt. Ter vergelijking, de Europese CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking is 6,8 ton per jaar. City-Zen helpt de CO2-uitstoot van de duizenden betrokken burgers dus fors en structureel verminderen.

 Geen utopie

Door de toepassing van (technische) innovaties in onze steden leren we hoe we barrières kunnen overwinnen, hoe we bedrijfsmodellen kunnen bouwen en hoe we technologie zowel gebruikersvriendelijk als aantrekkelijk kunnen maken. Toekomstige steden, slim, open, met een hoge mate van leefbaarheid en welvaart zijn niet langer een utopie. City-Zen levert daarvoor mee het bewijs.