National Institute of Chemistry is in samenwerking met 21 pan-Europese en één organisatie uit Afrika een ambitieus innovatie-actieproject gestart, "REMEDIES - Co-creëren van een sterke opname van REMEDIES voor de toekomst van onze oceanen door het inzetten van trajecten voor de valorisatie en preventie van plastic zwerfafval". REMEDIES is het eerste project dat is geselecteerd uit het nieuw opgezette Horizon-programma Missie: Oceaan, zeeën en wateren. De Europese Commissie heeft een budget van 7.999.644,75 euro toegewezen in het kader van haar Horizon Europe programma (HORIZON-CL6- HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03)1 om plastic zwerfvuil te monitoren en te verzamelen en om de hoeveelheid (micro)plastic in de Middellandse Zee te verminderen.

De Europese Unie heeft een nieuw Horizon Mission-programma gelanceerd om de gezondheid van onze oceanen, zeeën en wateren tegen 2030 te herstellen, te beschermen en in stand te houden. De missie is bedoeld om de gekwantificeerde en meetbare doelstellingen van de Europese Unie voor 2030 voor de bescherming en het herstel van ecosystemen en biodiversiteit te verwezenlijken met acties voor nulvervuiling en voor het koolstofvrij maken en de netto broeikasgasemissiereductie in de richting van klimaatneutraliteit, binnen de oceanen, zeeën en wateren van de EU. Deze missie ondersteunt veel van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's): met name acties voor het herstel van onze oceanen en wateren zullen rechtstreeks bijdragen tot SDG 14 - Leven onder water en SDG 6 - Schoon water en sanitaire voorzieningen, naast SDG 13 - Klimaatactie.

De algemene doelstelling van het REMEDIES-project is publieke belangstelling te wekken voor het inzetten van remedies voor onze zeeën. De inspanningen om plastic zwerfvuil te monitoren en in te zamelen, maar ook om het ontstaan van zwerfvuil te voorkomen, moeten mainstream worden en een dagelijks onderdeel van ons leven vormen. REMEDIES wil dus een trend creëren van plastic preventie door gebruik te maken van traditionele en moderne kanalen en met behulp van de wetenschap van de burger die co-creatie van participatieve processen bevordert om een meer plastic-bewuste samenleving op te bouwen. Om dit doel te bereiken, moeten we passende bewoordingen en gerichte "pijnstillers" van elke relevante belanghebbende identificeren. Deze REMEDIES zullen worden bereikt via de volgende specifieke doelstellingen:

  • Monitoring van macro- en microplasticafval in 8 mediterrane gebieden.
  • Inzameling en valorisatie van >422 ton plastic afval.
  • De verdere afzetting van een equivalent van >61 ton plastic voorkomen.
  • >250.000 mensen bereiken en >2.000 burgers activeren.
  • Het opschalen en repliceren van zero-waste innovaties in ~50 andere gebieden.

Het REMEDIES-consortium (zie figuur 1) wordt gecoördineerd door het Nationaal Instituut voor Chemie van Slovenië en bouwt zijn innovatieacties op rond de drie hoofdpijlers monitoring van plastic zwerfvuil, inzameling en valorisatie ervan, met inbegrip van het voorkomen van de verspreiding van niet-afbreekbare kunststoffen. In de komende vier jaar zullen twaalf (4 per pijler) baanbrekende innovaties worden getoond, aangezien het project zich richt op het niveau waarop de technologie gereed is, van validatie en demonstratie in een relevante omgeving tot demonstratie van systeemprototypes in een operationele omgeving (d.w.z. TRL 5-7). Alle innovatieve oplossingen zullen worden getest op 9 demonstratielocaties in 8 mediterrane landen. Na validatie zullen ze worden opgeschaald naar 33 nieuwe locaties om ze in het hele Middellandse Zeegebied te kunnen toepassen (zie figuur 2).

Voor onze planeet is het meest veelbelovende aspect van REMEDIES de activering van burgers, vooral van degenen die direct aan de kust door de plasticvervuiling worden getroffen. Zij zullen worden geïnformeerd, opgeleid en begeleid om plastic ondernemers te worden. Via workshops en begeleiding met een diepgewortelde kennisbasis en de juiste instrumenten zullen zij in staat zijn hun eigen ondernemingen op te starten die gericht zijn op de valorisatie van ingezameld plastic afval en het aanbieden van zero-waste oplossingen aan alle actoren (zie figuur 3). Bovendien zullen twee soorten open oproepen worden gelanceerd om de invoering van regelingen voor de inzameling en valorisatie van plastic zwerfvuil te stimuleren en de ontwikkeling te bevorderen van afvalvrije toeleveringsketens die de preventie van plastic zwerfvuil zullen verbeteren. De oproepen zullen financiële steun verlenen aan derden in de vorm van subsidies. Zoals vereist door de voorwaarden van de oproep, zal de financiële steun alleen worden toegekend aan lokale en/of regionale autoriteiten uit een geassocieerde regio. De 1e oproep voor Inzameling & valorisatie wordt gelanceerd in september 2023 met een totaal budget van 200.000 euro (ca. 10 subsidies) en de 2e oproep Preventie & zero waste in maart 2024 met een totaal budget van 300.000 euro (ca. 15 subsidies).

Figuur 3: De pijler van preventie (links), monitoring (midden) en inzameling (rechts). Alles bij elkaar zijn we van plan om een gebied van 170 km2 in kaart te brengen voor plastic zwerfvuil, ongeveer 100.000 burgers te bereiken, ongeveer 400 ton plastic afval in te zamelen en via schaalvergroting en replicatie plastic preventiepaden op te bouwen voor een equivalent van 61 ton plastic.

REMEDIES is niet alleen een innovatie-actieproject voor wetenschappers of ondernemers. De ambitie komt voort uit het betrekken van alle relevante stakeholders die willen bijdragen aan een plastic vrije toekomst. Door hun eigen ideeën en projecten uit te voeren. Door een toekomstige plastic ondernemer te worden. Door hun levensstijl te veranderen om de zero waste manier van leven te verspreiden. Uw deelname zal een verschil maken. Samen kunnen we een enorme impact hebben op de lokale en globale gemeenschap. Met vereende krachten zullen we plastic zwerfvuil en microplastics in de Middellandse Zee voorkomen en verminderen om onze planeet te beschermen. Geef het goede voorbeeld. Elke bijdrage telt.

VITO leidt de taak inzake de evaluatie van gegevens en de lessen die zijn getrokken uit het in kaart brengen van macro- en microplastics in de Middellandse Zee, samen met de taak inzake de kosten-batenanalyse van de duurzaamheid van innovaties op het gebied van plastic en microplastic zwerfvuil. Daarnaast zullen wij bijdragen aan de burgerwetenschappelijke initiatieven.

Dit project is gefinancierd door het innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101093964. Dit persbericht geeft uitsluitend de visie van de auteur weer, en alle partners van het project REMEDIES en de Europese Commissie kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

1 Onderwerp: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01 - Vuurtoren in het Middellandse Zeegebied - acties ter voorkoming, beperking en bestrijding van zwerfvuil en plasticverontreiniging
Soort actie: HORIZON-innovatieacties
Steunverlenende autoriteit: EUROPEES UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR KLIMAAT, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU (CINEA)
Begindatum van het project: 15 december 2022
Einddatum project: 14 december 2026
Duur van het project: 48 maanden

Contact:
+32 14 33 57 79