De quickscan voor Geothermie projecten heeft als doel om de gebruiker een algemeen beeld te geven wanneer een geothermisch project een rendabele investering kan zijn op basis van algemene parameters. Het model heeft een Invoer en uitvoer blad. Op het invoerblad kunnen algemene gegevens omtrent de geothermische bron worden ingevoerd zoals diepte, temperatuur, levering aan bestaand net afnemers en warmtetarieven. Op het uitvoerblad worden twee grafieken gegenereerd: Cashflow en netto contante waardes om inzicht te krijgen of de investering rendabel is over de beschouwingperiode.

1 Invoer

Algemene projectgegevens
Hier kunnen algemene projectgegevens worden ingevuld zoals projectnaam, datum etc. Ook kan worden aangegeven of het rekenmodel met de Nederlandse of Belgische standaarden doorrekent.
 

Stap 1 - Temperatuur, diepte en lengte tracé
Onder stap 1 moet de temperatuur van de geothermische bron, de diepte van de bron en de tracélengte worden ingevoerd. Het model houdt rekening met verschillende temperatuurgradiënten dat als gevolg heeft dat indien er gekozen wordt voor de 2 laagste temperatuurgradiënten dat levering aan een bestaand net, niet mogelijk is (zie stap 2). De diepte van de bron en de lengte van het totale tracé heeft als gevolg dat de investeringen hoger zijn met een diepere bron en/of een langer tracé.
 

Stap 2 - Levering aan een bestaand warmtenet
Indien onder stap 1 gekozen is voor het hoogste temperatuurgradiënt is levering aan bestaand warmtenet mogelijk. Het model houdt er rekening mee dat indien de geothermische bron wordt gebruikt voor levering aan een bestaand warmtewet dat overige investering irrelevant worden. Indien levering aan een warmtenet mogelijk is, kan de warmteafname in MWh worden ingevoerd.
 

Stap 3 - Woningsdichtheid
Indien de woningdichtheid kleiner dan 50 woningen per hectare is, is geothermie niet mogelijk in verband met te hoge investeringen in het warmtenet.
 

Stap 4 - Type afnemers
Het model maakt onderscheid tussen woningen en utiliteit. Hier kan het aantal woningen per categorie worden ingevoerd. Onder opmerkingen kunnen de verbruiken per m2 worden ingevoerd indien dit gewenst is. Standaard wordt gerekend met een “default” waarde die overgenomen is uit de Uniformele maatlat. Onder utiliteit kunnen verschillende afnemers worden ingevoerd (kantoor, retail, school, industrieel, glastuinbouw). Onder opmerkingen kunnen ook net als bij woningen verschillende verbruiken per m2 worden ingevoerd.
 

Stap 5 - Investeringen
Gebruikers kunnen hier geen parameters invoeren. Deze worden automatisch ingevoerd op basis van gegevens uit stap 1 en stap 2.
 

Stap 6 - Financiële parameters
Onder stap 6 kunnen warmtetarieven worden ingevoerd per gebruiker in euro/MWh. 

2 Uitvoer

Onder uitvoer, worden twee grafieken getoond:

Cashflow
De cashflow is het verschil tussen inkomsten en uitgaven gedurende de beschouwingperiode voor het geothermisch project. Cumulatieve cashflow: de inkomsten en uitgaven gecumuleerd over de beschouwingperiode. En het resultaat na belasting.
 

Netto contante waardes
In deze grafiek worden standaard 3 verschillende netto contante waardes van de cashflow gepresenteerd om zo uiteindelijk inzicht te krijgen of de investering rendabel is.