ATMOSYS bestaat uit een reeks softwaretools voor het beheer van de luchtkwaliteit en web-apps die speciaal zijn ontwikkeld om de implementatie van luchtkwaliteitswetgeving en -beleid op regionale en stedelijke schaal te ondersteunen. ATMOSYS biedt kostenefficiënte gebruiksvriendelijke tools voor het voorspellen en het in kaart brengen van de luchtkwaliteit met een hoge ruimtelijke resolutie en het ondersteunen van beslissingen over waar, wanneer en welke acties moeten worden ondernomen om de luchtkwaliteit te verbeteren (planning).

ATMOSYS-planning

ATMOSYS Planning is een gebruikersvriendelijke webtool ontworpen om de impact van emissiereductie scenario's op de luchtkwaliteit, op stedelijke schaal met een hoge ruimtelijke resolutie gemakkelijker te kunnen beoordelen. ATMOSYS Planning kan gebruikt worden door regionale of lokale administraties:

 1. Ter ondersteuning van de uitvoering van actieplannen voor luchtkwaliteit,
 2. Als standaardtool voor de harmonisering van beoordelingen in het kader van milieuvergunningen en milieueffecten rapportages (MER).

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • De berekeningen worden uitgevoerd door het FASTRACE verkeersemissiemodel en het IFDM-luchtverdelingsmodel op lokale schaal.
 • De gebruiker heeft geen uitgebreide modelleringsexpertise nodig om de software te gebruiken.
 • De belangrijkste vereiste inputs zijn de emissiegegevens op lokaal niveau
 • De software bevat de recenste regionale meteo- en achtergrondconcentratiegegevens geleverd door CAMS en ECMWF.
 • De software kan worden aangepast voor specifieke beoordelingsprocessen, bijvoorbeeld milieuvergunningsprocessen en / of milieueffectbeoordelingen (MER)
 • Standaard datasets voor vloot samenstelling, verkeersstromen, achtergrond en meteo kunnen ingebed worden in de tool
 • Aanzienlijke operationele en administratieve kostenbesparingen.

 

QUARK

QUARK (Quick Urban AiR quality using Kernels) is een modelleringsaanpak ontwikkeld om stedelijke luchtkwaliteit beoordelingen snel te berekenen op hoge ruimtelijke resoluties . QUARK is geschikt voor bronverdelingsstudies en het berekenen van emissiereductie scenario's op EU-schaal met een hoge ruimtelijke resolutie.

 • Maakt de evaluatie mogelijk van bronnen in het wegvervoer.
 • Kan worden aangepast voor andere bijdragen in de bronsector.
 • De methodologie is onlangs verfijnd binnen een servicecontract voor de Europese Commissie, waar het doel was om met verbeterde tools voor EU-brede NO2-blootstellingsbeoordeling te komen.

Luchtkwaliteit op straatniveau in kaart brengen

Luchtkwaliteit kan aanzienlijk variëren in een stad. Concentraties gemeten op drukke wegen en straten kunnen aanzienlijk hoger zijn dan de gemiddelde concentraties in de stad. Het ATMOSYS-team heeft uitgebreide ervaring opgebouwd in het genereren van hoogwaardige luchtverontreinigingskaarten die deze ruimtelijke variatie adequaat weerspiegelen.

 • De onderliggende modelleringstechniek (RIO-IFDM-OSPM) is toegepast en gevalideerd in peer-reviewed publicaties.
 • De methodologie houdt rekening met de dubbeltellende effecten van lokale bronnen in de regionale en stedelijke achtergrond en behandelt de complexe O3-NOx-chemie.
 • De modelleringsketen wordt gebruikt in tal van steden in heel Europa, op EU-niveau, in China en India.
 • Brontoewijzing van de verschillende soorten bronnen (regionale achtergrond, verkeer, lokale verwarming en industrie) kan worden weergegeven.

De huidige jaargemiddelde NO2-concentraties voor Vlaanderen, gegenereerd door VITO, zijn beschikbaar op de officiële website van het Vlaamse MilieuMaatschappij. Zoom in op de NO2-kaart.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen

Het CurieuzeNeuzen Vlaanderen project bestaat uit een meetcampagne dat plaatsvond in mei 2018, de vergelijking van de resultaten van het ATMO-Street luchtkwaliteitsmodel voor NO2 met de metingen, en de verdere optimalisatie van het model op basis van de CurieuzeNeuzen resultaten.  

Hieronder vindt u de rapporten van de vergelijking van de CurieuzeNeuzen metingen met de modelresultaten. Er is zowel een uitgebreid rapport als een samenvatting met de belangrijkste resultaten. Finaal vindt u een rapport waarin nagegaan wordt of de locaties waarin gemeten werd in CurieuzeNeuzen representatief waren voor alle Vlaamse voorgevels.

 

+32 14 33 67 57