Het Europees Partnerschap voor de risicobeoordeling van chemische stoffen (PARC), dat in Parijs (Frankrijk) van start is gegaan, wil een chemische risicobeoordeling van de volgende generatie ontwikkelen, waarbij zowel de menselijke gezondheid als het milieu in een "One Health"-aanpak worden meegenomen. PARC zal een bijdrage leveren aan de ondersteuning van de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen en het streven van de European Green Deal naar "zero pollution". PARC, waaraan bijna 200 partners uit 28 landen en EU-agentschappen deelnemen, wordt gecoördineerd door ANSES en wordt gefinancierd door het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe van de Europese Commissie en door de deelnemers aan het partnerschap.

PARC, dat op 11 mei 2022 onder het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie van start is gegaan, wil een brede community van onderzoeksinstellingen en gezondheidsagentschappen samenbrengen om het onderzoek vooruit te helpen, kennis te delen en de vaardigheden op het gebied van chemische risicobeoordeling te verbeteren. De resultaten van dit partnerschap zullen worden gebruikt ter ondersteuning van nieuwe Europese en nationale strategieën om de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen en hun effect op de gezondheid en het milieu te verminderen.

Het doel zal zijn om nieuwe, gemakkelijk toegankelijke en bruikbare gegevens te genereren, samen met nieuwe beoordelingsmethoden en -instrumenten. PARC zal met name helpen bij de ontwikkeling van instrumenten om nieuwe, minder gevaarlijke stoffen te identificeren die in overeenstemming zijn met de aanpak van duurzame ontwikkeling.

PARC heeft sterke ambities op het gebied van wetenschappelijke samenwerking en zal de verschillende spelers op het gebied van risicobeoordeling een unieke kans bieden om samen te werken, los van de regelingen en tijdschema's die samenhangen met de verschillende sectorspecifieke verordeningen. Door na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de inspanningen op nationaal en Europees niveau te bundelen, zullen de middelen voor de beoordeling en monitoring van chemische risico's worden geoptimaliseerd en zal op deze gebieden sneller vooruitgang worden geboekt.

Het partnerschap zal voortbouwen op eerdere werkzaamheden, met name de acties die zijn ondernomen in het kader van het Europees gezamenlijk programma HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe), dat in de zomer van 2022 afloopt. Het partnerschap zal voortbouwen op eerdere werkzaamheden van verschillende Europese projecten en programma's, zoals de EURION- en ASPIS-clusters, EU-ToxRisk en EuroMix.

The partnership will build on previous work, in particular the actions undertaken as part of the European Joint Programme HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe), which will end in summer 2022. The partnership will build on previous work from different European projects and programmes, like the EURION and ASPIS clusters, EU-ToxRiskEuroMix.

Bij PARC zijn tot dusver bijna 200 partners uit 28 landen betrokken, alsook drie EU-agentschappen (het Europees Milieuagentschap - EEA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen - ECHA en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - EFSA). Overal op het continent worden publieke partners bij het project betrokken, waaronder Europese en nationale agentschappen voor risicobeoordeling, universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties. Vijf directoraten-generaal van de Europese Commissie (DG-RTD, DG-GROW, DG-ENV, DG-SANTE en JRC) en de ministeries van de betrokken landen dragen bij aan het bestuur van PARC en zullen toezicht houden op de activiteiten ervan. Vijftien organisaties in Frankrijk zijn partners in dit grote project.

VITO is partner en lid van de raad van bestuur van PARC en zal een prominente rol spelen bij de activiteiten in verband met de toepassing van FAIR-gegevensbeginselen, humane biomonitoring, en integratieve beoordeling van blootstelling, risico's en gezondheidseffecten. Met haar rol in PARC verspreidt VITO de kennis en ervaring van Vlaanderen verder naar Europa en vice versa.

Het partnerschap heeft een looptijd van zeven jaar en loopt af in het voorjaar van 2029. PARC heeft een geraamd budget van 400 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de rest door de partnerlanden. ANSES is de coördinator van het partnerschap.

Europees partnerschap

Dit partnerschap heeft financiële steun ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101057014.

Contact:
+32 14 33 53 72