Re-cycling & Re-manufacturing of Li-ion batteries from end of life electric Vehicles

Coördinator

VIL – Vlaams Instituut voor de Logistiek

 

Kennisinstellingen

VITO (batterijrecyclage)

Sirris (proces en automatisatie)

VUB (haalbaarheid batterijen second life)

Met medewerking van SIM Flanders en Flux 50: disseminatie van de projectresultaten en het initiëren van valorisatie via bedrijfsspecifieke cases.

 

Situering en uitdaging

Deze studie kadert binnen de context van de energietransitie en de transitie naar een meer circulaire economie. Concreet leidt de energietransitie tot een toenemende vraag naar lithium-ion batterijen, zowel voor mobiele als niet-mobiele toepassingen. Deze batterijen bevatten heel wat kritieke materialen en door de sterk groeiende vraag komt de beschikbaarheid verder onder druk te staan.

Een belangrijk hiaat is dat deze batterijen momenteel manueel ontmanteld worden, waarbij met de stijgende volumes zich een optimalisatie aandient van zowel de ontmanteling als de hele waardeketen. Door een gepaste strategie te ontwikkelen rond het beheer van het einde van het leven van batterijen kan hier een antwoord geboden worden.

 

Projectdoelstellingen

Dit COOCK project heeft als doel om de gehele waardeketen van autobatterijrecyclage (herlaadbare Li-Ion) en toepassingen voor stationaire energieopslag te onderzoeken vanuit een economisch, technisch, operationeel en maatschappelijk kosten/baten oogpunt. Inzicht hierin vereist onderzoek op vlak van de aaneenschakeling van verschillende stappen en van het technisch potentieel alsook de economische haalbaarheid om deze in te vullen.

 

De insteek van deze studie is om op basis van een analyse van de realiseerbaarheid van vier luiken (logistiek, proces & automatisatie, recyclage en circulaire economie en second life toepassingen) tot een factoranalyse voor de gehele waardeketen te bekomen. Daarnaast telt het project drie transversale luiken. De inhoud van alle luiken samen moet toelaten om volgende vragen te beantwoorden. 

  • Welke aanpak is nodig om Vlaanderen competitief te maken om deze waardeketen, geheel of gedeeltelijk te realiseren?
  • Is Vlaanderen competitief om een deel van deze waardeketen te realiseren?
  • Is het wenselijk vanuit economisch, maatschappelijk en technologisch standpunt te investeren in deze waardeketen?
  • Waar liggen de economische opportuniteiten binnen deze waardeketen die kunnen opgepikt worden met het aanwezige productiepotentieel van Vlaamse bedrijven?
  • Welke investeringen in technische elementen zijn vereist om op economische opportuniteiten te kunnen inspelen?
  • Welke beleidsmatige acties zijn vereist?
  • Hoe kan Vlaanderen een voorsprong realiseren en daardoor een hub worden voor de recyclage/hergebruik in de ons omringende landen/Europa?

 

Partnership

Ondernemingen krijgen door deelname en via valorisatie zicht op het potentieel van de gehele waardeketen, de eigen positie daarin (met onder meer bestaande technische capaciteiten of ROI van investeringen in bijkomende technische capaciteiten) en de relatie tot andere ondernemingen om de verschillende stappen aan elkaar te koppelen. Ook kan dit onderzoek bedrijven inspireren om eventuele hiaten in de waardeketen op te vullen indien deze economisch potentieel tonen.

 

Looptijd

Nog op te starten.

 

Projectverantwoordelijke  VITO 

Jeroen Spooren – jeroen.spooren@vito.be