Groene ruimte in de stad en op het platteland komt niet alleen het leefmilieu, maar ook de mens ten goede – bijvoorbeeld voor recreatie, waterzuivering of houtproductie. Deze win-winsituatie, voor mens en leefmilieu beter identificeren en beleidsbeslissingen erop afstemmen, lukt met de methodes en tools van VITO.

Ecosystemen naar waarde schatten

Ecosystemen  - zoals natuurlijk, stedelijk en agrarisch groen - leveren de maatschappij voordelen op – we spreken dan van “ecosysteemdiensten”. Hun economische waarde wordt stilaan erkend, maar blijft te vaak onderschat. Waardoor de groene ruimtes (en hun meerwaarde) bij ruimtelijke beslissingsprocessen te vaak over het hoofd worden gezien. Samengevat: kwantificeren we deze groene waarde en drukken we die uit in geld, dan maken we ze zichtbaar en beter integreerbaar. VITO ontwikkelt hiervoor de methodes en tools.

Steun op ervaring

VITO-expertise over ecosysteemdiensten focust zich vooral op de monetaire waardering. We ontwikkelen ook methodes om de culturele diensten van groene ruimtes beter in kaart te brengen – denk aan recreatiemogelijkheden of de impact van groen op de gezondheid. Daarnaast is VITO ook gespecialiseerd in het bouwen van beslissingsondersteunende tools, en het ruimtelijk in kaart brengen van ecosysteemdiensten. Voor dat laatste maken we gebruik van de nieuwste modelleertechnieken.

Online rekentool

Een van de VITO-tools is de Natuurwaardeverkenner: een online rekeninstrument waarmee eindgebruikers het effect van verschillende landgebruikscenario’s op de waarde van ecosysteemdiensten in kaart brengen. Met deze pragmatische methodes om ecosysteemdiensten te waarderen, helpen we landontwikkelaars, overheden, natuurorganisaties of landbeheerders. Zij tonen de waarde van veranderingen in landgebruik, de baten van beheersmaatregelen of de voordelen van groene inrichtingsprojecten mee aan. Bedrijven berekenen er dan weer de impact van hun productieproces of bedrijfsterrein op de lokale groene ruimte mee.