De transitie naar een competitief en schoon energiesysteem, korte materiaalcycli, een drastische vermindering van fossiele grondstoffen in de Vlaamse chemie, preventieve gezondheidszorg en een duurzaam land- en watergebruik. Dat zijn de doelstellingen die we bij VITO voorop stellen. Lees hier hoe wij onze visie en inzichten vertalen naar concrete oplossingen om die doelstellingen te bereiken.

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen veroorzaakt door de stijgende vraag naar duurzaam gewonnen grondstoffen, beperkte natuurlijke reserves en klimaatverandering, is de transitie naar een circulaire economie belangrijker dan ooit. VITO helpt overheden en bedrijven met die omslag naar het kringloopdenken en ontwikkelt circulaire businessmodellen.

Sinds de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in december 2015, kunnen landen niet meer vrijblijvend broeikasgassen in de atmosfeer blijven uitstoten. Het historische akkoord mag dan niet strikt bindend zijn, voor lidstaten van de Europese Unie is het dat in werkelijkheid wél. Begin 2018 stuurde de Europese Commissie immers de zogenaamde effort sharing regulation uit. Die legt bindende doelstellingen op voor broeikasgasuitstoot, die de lidstaten moeten behalen tegen 2030.

Luchtvervuiling en klimaatverandering vormen een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu. VITO ondersteunt overheden en bedrijven in hun beslissingsprocessen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Diepe geothermie vormt een onmisbare schakel in de hernieuwbare energiemix van de toekomst. VITO bouwt de eerste diepe geothermie centrale in Vlaanderen en levert pionierswerk om diepe geothermie grootschalig uit te rollen in Vlaanderen.

Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor het leven op onze planeet en een stabiele economie. Zowel het oppervlaktewater - in meren en rivieren - als het grondwater vragen een zorgvuldig beheer. De VITO-experten werken samen aan een optimaal watermanagement.

Door de klimaatverandering moeten we onze omgang met water herbekijken. Stilaan groeit ook het besef dat we de impact van de voedselproductie op het leefmilieu moeten beperken. Dankzij objectief wetenschappelijk onderzoek en onze samenwerking met overheden en stakeholders creëren we technologische innovaties die unieke kansen bieden aan lokale ondernemers en dienstverleners.