Gasfermentatie is een technologie die biokatalysatoren gebruikt om gasvormige grondstoffen zoals koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), syngas, methaan (CH4) of biogas om te zetten in platformchemicaliën, brandstoffen, polymeren, enz.

In tegenstelling tot traditionele fermentatie berust het bioconversieproces op micro-organismen die koolstofrijke gassen in plaats van suikers of organische stoffen kunnen gebruiken als substraat. Voor bepaalde toepassingen heeft de technologie al een semi-commerciële schaal bereikt.

Uw voordeel

Bioconversieprocessen hebben een aantal voordelen ten opzichte van chemokatalytische of thermochemische processen:

 • mildere milieuomstandigheden
 • hogere conversie-efficiëntie
 • hogere productspecificiteit of -selectiviteit
 • lagere gevoeligheid voor variaties in gassamenstelling
 • hogere tolerantie voor onzuiverheden waarvan bekend is dat ze anorganische katalysatoren vergiftigen

Ons aanbod

 • Toegang tot uitrusting en knowhow voor gasfermentatie, met inbegrip van bioprocesontwerp, -engineering en -optimalisatie
 • Toegang tot knowhow over procesintensificatie, meer bepaald over de integratie van bioprocessen met membraanscheidingstechnologie voor de retentie van biokatalysatoren of in-situ productverwijdering
 • Evaluatie van de technische en economische haalbaarheid van verschillende toepassingen in proof-of-concept- en validatiestudies

De VITO uitrusting en expertise voor gasfermentaties zijn interessant voor:

 • bedrijven die hun koolstofrijke uitstoot van gassen willen valoriseren
 • bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van biokatalysatoren
 • technologie-ontwikkelaars of -leveranciers
 • bedrijven die op zoek zijn naar alternatieve grondstoffen

Waarom met VITO samenwerken?

Uitrusting en infrastructuur

 • Gasfermentors (tot 10 L werkvolume) voor gebruik bij atmosferische en verhoogde druk (tot 10 bar), uitgerust met flexibele gastoevoer en online gasanalyse en -controle, en ATEX-conform.
 • Laboratoriumcertificering/-vergunning om te werken met ggo's
 • Mobiele skids maken validatietesten ter plaatse mogelijk

Expertise en knowhow

 • 8 jaar ervaring met gasfermentatieprocessen, waaronder tests met echte afgassen
 • Ervaring met fermentaties in één en meerdere stappen of fasen (bv. heterotrofe-autotrofe concepten)
 • Knowhow van optimalisatie van mixotrofe processen die de toevoer van een gasvormige C1-grondstof combineren met een organisch cosubstraat
 • Uitgebreide knowhow van ontwerp, engineering, werking en optimalisatie van fermentatieprocessen in batch, fed-batch en continue modus
 • Ruime ervaring met fermentaties en opstellingen, al of niet gekoppeld aan scheidingstechnologie
 • Gefaseerd traject van proof-of-concept naar haalbaarheidsstudies op laboratoriumschaal
 • Ondersteuning voor tests op pilootschaal
 • Technische en economische evaluatie van resultaten
 • Sterk netwerk op het gebied van koolstofopvang en -gebruik

BioRECO2VER staat voor 'Biologische routes voor de omzetting van CO2 in chemische bouwstenen' en wordt gefinancierd door het EU Horizon2020-programma. Het doel van BioRECO2VER is om de technische haalbaarheid aan te tonen van meer energie-efficiënte en duurzame niet-fotosynthetische biotechnologische processen voor de captatie en omzetting van CO2 van industriële puntbronnen in waardevolle platformchemicaliën. VITO coördineert het project en werkt aan gasfermentatie bij verhoogde druk en bio-elektrochemische systemen.

Koolmonoxide(CO)-bevattende procesgassen zijn overvloedig aanwezig in het gebied Vlaanderen-Nederland-Noord-Rijn-Westfalen op talrijke industriële locaties. Deze procesgassen kunnen waardevolle grondstoffen zijn voor de biotechnologische productie van plastic precursoren die momenteel via petrochemische routes worden geproduceerd. VITO is een van de internationale partners in het recent gestarte BioCOnversion-project, dat innovatieve bioprocessen zoals gasfermentatie zal onderzoeken om dit doel te bereiken.

MicroSync staat voor ‘Nieuwe benaderingen voor de microbiële omzetting van syngas in chemische bouwstenen’. Syngas – een mengsel van CO, CO2 en H2 – wordt geproduceerd door verschillende industrieën of door vergassing van biomassa en kan een nuttige grondstof zijn voor de chemische industrie.